ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

palanquin

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palanquin-, *palanquin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palanquin[N] เกี้ยว, See also: แคร่, เสลี่ยง, คานหาม, Syn. palankeen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palanquin(แพล'แลงควีน,-คีน) n. เกี้ยวโดยสาร, See also: palanquiner n. palankeener n.

English-Thai: Nontri Dictionary
palanquin(n) แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,คานหาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One shoulder is to carry the bride's palanquin and..ข้างหนึ่งไว้ห้ามเกี้ยวเจ้าสาว... Heyy Babyy (2007)
Has the palanquin arrived yet?เกี้ยวมาถึงหรือยัง Dong Yi (2010)
My monkey palanquin turned at a sweet-smelling bakery..ลิงที่หามฉัน เปลี่ยนกลิ่นไปเป็นกลิ่นเบเกอร์รี่แล้ว... Paradise Kiss (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วอ[N] palanquin, See also: sedan chair, litter, Count unit: คัน, หลัง, Thai definition: ยานที่มีลักษณะเป็นรูปเรือนหลังคาทรงจั่วสำหรับเจ้านายหรือข้าราชการฝ่ายในนั่ง ใช้คนหาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคร่[n.] (khraē) EN: litter ; stretcher ; sling bed made of rattan ; bamboo bed   FR: civière [f] ; brancard [m] ; litière [f] ; palanquin [m]
เกี้ยว[n.] (kīo) EN: Chines-style palanquin ; litter ; sedan chair   FR: palanquin de style chinois [m] ; litière [f]
เสลี่ยง[n.] (salīeng) EN: litter ; sedan chair ; palanquin   FR: palanquin [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palanquin (n) pˌælənkˈiːn (p a2 l @ n k ii1 n)
palanquins (n) pˌælənkˈiːnz (p a2 l @ n k ii1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
一丁[いっちょう, icchou] (n) (1) one sheet; one page; one leaf; (2) one block of tofu; one serving (in a restaurant); (3) (also written as 一挺, 一梃) one long and narrow thing (e.g. guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.); (4) one cho (unit of distance, 109.09 m); (5) one game; one task; (n-adv) (6) well then; come then; (P) [Add to Longdo]
雲助[くもすけ, kumosuke] (n) palanquin bearer; coolie; wandering robber [Add to Longdo]
玉の輿[たまのこし, tamanokoshi] (n) palanquin set with jewels [Add to Longdo]
後棒[あとぼう, atobou] (n) (See 先棒・1) rear carrier of a palanquin [Add to Longdo]
御忍び駕籠[おしのびかご, oshinobikago] (n) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
御輿(P);神輿;神興(iK)[みこし, mikoshi] (n) (1) (esp. 神輿) (See お神輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (hon) (esp. 御輿) (See 輿) palanquin; (3) (uk) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
御旅所;お旅所[おたびしょ, otabisho] (n) (See 旅所) place where the sacred palanquin is lodged during a festival [Add to Longdo]
小車[こぐるま;おぐるま, koguruma ; oguruma] (n) (1) (おぐるま only) (arch) Inula japonica; (2) (arch) (See 牛車) small cart; small carriage; (3) (こぐるま only) (See 輦車) wheeled palanquin (with a castle-shaped box) [Add to Longdo]
先棒[さきぼう, sakibou] (n) (1) front palanquin bearer; (2) flunky; cat's-paw; tool [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Palanquin \Pal`an*quin"\, n. [F. palanquin, Pg. palanquim,
   Javan. palangki, OJavan. palangkan, through Prakrit fr. Skr.
   parya[.n]ka, palya[.n]ka, bed, couch; pari around (akin to E.
   pref. peri-) + a[.n]ka a hook, flank, probably akin to E.
   angle fishing tackle. Cf. {Palkee}.]
   An inclosed carriage or litter, commonly about eight feet
   long, four feet wide, and four feet high, borne on the
   shoulders of men by means of two projecting poles, -- used in
   India, China, etc., for the conveyance of a single person
   from place to place. [Written also {palankeen}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 palanquin
   n 1: a closed litter carried on the shoulders of four bearers
      [syn: {palanquin}, {palankeen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top