ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stamp on

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stamp on-, *stamp on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stamp on[PHRV] เหยียบ/ย่ำบน, Syn. step on, trample on, tread on

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The data, a post stamp on a Pool table.ข้อมูล สถานที่ตั้งพื้นที่รอบๆสระน้ำ Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
She has a fresh nightclub stamp on her wrist.เธอมีรอยปั๊มของไนท์คลับเปิดใหม่ บนหลังมือ Lucky Thirteen (2008)
Lose the card, the stamp On your arm will fade,ฉันจะปกป้องเธอ Carrnal Knowledge (2009)
Yeah, but the guy who had the blue hand stamp on him was in L.A., all right?ใช่ แ่ต่ชายคนที่มีมือสีน้ำเงิน ปั๊มอยู่ที่ตัวเขา อยู่ใน แอล.เอ. ใช่มั้ยล่ะ? Scary Monsters and Super Creeps (2009)
To be able to put your stamp on medical history.เพื่อจะได้ประทับตราของนาย ลงในประวัติศาสตร์การแพทย์ You Don't Know Jack (2010)
Is there any significance to the stamp on the inside?มีอะไรบางอย่าง ประทับไว้ด้านในใช่ไหม Who, What, Where, Wendigo? (2011)
It has my date stamp on it--mine.ฉันมีตราประทับวันที่ แต่เนี่ยไม่ใช่ของฉัน Break Point (2012)
They're gonna want a fresh interpretation, someone that can put their own stamp on the role.พวกเขาอยากได้การแสดงที่สดใหม่ บางคน ที่สามารถใส่เอกลักษณ์ของตนลงไปในบทได้ Sweet Dreams (2013)
The time stamp on this photograph is eight minutes later.เวลาพิมพ์อยู่บนรูปภาพ The Friend in Need (2013)
Well, that would imply that there is a time stamp on each of the numbers, which there is not, thank you very much.นั่นหมายถึงว่าจะมีระบุเวลาไว้ ในตัวเลขแต่ละตัว ซึ่งอันนั้นจะไม่มีNขอบคุณมากเลย #6 (2013)
The switchblade has a stamp on it.มีดนั่นมีตัวอักษร Clue (2013)
My stamp on the back.ตราประทับฉันอยู่ด้านหลัง Cat's Cradle (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stamp onDid you put a stamp on the envelope?
stamp onDon't forged to put a stamp on your letter.
stamp onHe put a stamp on the letter.
stamp onI have to put a stamp on the envelope.
stamp onIn Japan we have to put a sixty-two yen stamp on a letter.
stamp onPut this stamp on the postcard and drop it in the mailbox.
stamp onStick another stamp on the envelope.
stamp onStick a stamp on the envelope.
stamp onWill you stick a 60 yen stamp on the envelope?

Japanese-English: EDICT Dictionary
撃壌[げきじょう, gekijou] (n) (1) (See 鼓腹撃壌) to stamp on the ground rhythmically while singing; (2) ancient Chinese game of wooden clog throwing [Add to Longdo]
地団駄を踏む;じだんだを踏む[じだんだをふむ, jidandawofumu] (exp,v5m) to stamp one's feet (in frustration, impatience, etc.) [Add to Longdo]
地団駄踏む[じだんだふむ, jidandafumu] (exp,v5m) to stamp one's feet (in frustration, impatience, etc.) [Add to Longdo]
踏みならす;踏み鳴らす[ふみならす, fuminarasu] (v5s,vt) to stamp one's feet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top