ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

squad

S K W AA1 D   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squad-, *squad*, squa
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squad[N] กลุ่มทหาร, Syn. crew, force, troop
squad[N] กลุ่มคน, See also: กลุ่ม, หมู่, ทีม, Syn. band, group, team
squadron[N] กองเรือรบ, Syn. armada, navy
squadron[N] ฝูงเครื่องบิน, Syn. flight, wing
squadron[N] กองทหารม้า, Syn. cavalry
squad car[N] รถสายตรวจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squad(สควอดฺ) n. กลุ่มคน,หมู่คน,กลุ่ม,หมู่,ทีม,คณะ,หมู่ทหาร. vt. จัดเป็นกลุ่ม,จัดเข้ากลุ่ม
squad carn. รถสายตรวจตำรวจ
squadron(สควอด'เริน) n.,vt. (จัดเป็น) กองร้อย,กองร้อยทหารม้า,ฝูงเครื่องบิน,กลุ่ม,หมู่,คณะ.
squadron leadern. นาวาอากาศตรี,หัวหน้ากองโจรทหารอากาศ
sir squadronกองบินขนาดกลางของกองทัพอากาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
squad(n) กลุ่ม,หมู่ทหาร,หมู่คณะ,ทีม
squadron(n) กองพันทหารม้า,กองทหาร,กองเรือรบ,ฝูงเครื่องบิน,หมู่คณะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
squad leader (n ) ผู้บังคับหมู่
Squad Leader[สควอด ลีด เดอ] (n ) ผู้บังคับหมู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing's getting through until the Bomb Squad have investigated.ห้ามผ่านจนกว่าหน่วยกู้ระเบิด จะตรวจสอบเรียบร้อย The Secret of Sales (2017)
I choose you for this squad because you are the most fearsome warriors on the planetทุกคนถูกเลือกมาร่วมทีม เพราะคุณคือนักสู้ตัวฉกาจที่สุดบนดาวดวงนี้ The Fate of the Furious (2017)
Copy that. Bomb squad has been alerted.รับทราบ หน่วยกู้ระเบิด Eve of Destruction (2016)
What are you feeding' that thing? It looks like he could outrun the squad car.ว้าว คุณให้เขากินอะไรน่ะ เหมือนเขาจะวิ่งเร็วกว่ารถตำรวจอีก Patriots Day (2016)
After that I have glam squads coming for the ladies.หลังจากนั้น มีแก๊งค์หนุ่มหล่อมาให้สาว ๆ Urge (2016)
I must be certain the traitor's there... before I risk sending a full squad of Death Dealers so far from this coven.ฉันจะต้องบางคนทรยศอยู่ที่นั่น ก่อนที่ฉันจะมีความเสี่ยงที่จะส่ง ทีมที่เต็มไปด้วยผู้ค้าความตายเพื่อให้ห่างไกลจากแม่มดนี้ Underworld: Blood Wars (2016)
- Death Squad ready!หน่วยสังหารพร้อม The Great Wall (2016)
Squad goals! Look at those jiggly pigglies!บะล่ะอึ้ง ดูมะหมูมุ้งมิ้งคู่นี้ซะก่อน The Angry Birds Movie (2016)
Bump out second squad two blocks east.ส่งทีมสองไป 2 บล็อคตะวันออก Suicide Squad (2016)
I used the network access that Captain Lance gave us and I turned on every uniform and squad car camera on the force in the last 12 hours.ฉันใช้ฐานข้อมูลที่ผู้กองแลนซ์ให้เรามา แล้วก็เปิดกล้องของตร.ทั้งหน่วยปกติและพิเศษ ที่มีการปฏิบัติงานใน 12 ชม.ที่ผ่านมานี่ Beyond Redemption (2015)
Death squads have softer touches than you.หน่วยมัจจุราชยังมือเบากว่าคุณอีก Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)
I'm hacked into 911 and squad car chatter.ฉันเจาะเข้า911 และรถตรวจการ Suicidal Tendencies (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
squadMy brother is a member of the rescue squad.
squadSquad Leader Justin, a blip's appeared on the hyperspace radar!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาวาอากาศตรี[N] squadron leader, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ยศทหารอากาศ สูงกว่านายเรืออากาศเอก ต่ำกว่านาวาอากาศโท
กองเรือรบ[N] fleet, See also: squadron, flotilla, Example: กองเรือรบลาดตระเวนน่านน้ำไทย, Count unit: กอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝูงบิน[n. exp.] (fūngbin) EN: fleet ; air squadron   FR: flotte [f]
หมู่[n.] (mū) EN: group ; collection ; squad ; bevy ; crowd ; party ; pile ; lot   FR: groupe [m] ; ensemble [m] ; collection [f] ; classe [f] ; lot [m]
หมู่[n.] (mū) EN: [classifier : group, collection, bevy, squad, crowd, herd, flock, party]   
หน่วย[n.] (nūay) EN: unit ; squad ; corps ; outfit ; group ; division ; department   FR: unité [f] ; section [f] ; division [f] ; module [m]
ทีมไทย[n. exp.] (thīm Thai) EN: Thai team : Thai squad   FR: équipe de Thaïlande [f] ; équipe thaïlandaise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SQUAD    S K W AA1 D
SQUADS    S K W AA1 D Z
SQUAD'S    S K W AA1 D Z
SQUADRON    S K W AA1 D R AH0 N
SQUADRONS    S K W AA1 D R AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squad    (n) skwˈɒd (s k w o1 d)
squads    (n) skwˈɒdz (s k w o1 d z)
squadron    (n) skwˈɒdrən (s k w o1 d r @ n)
squadrons    (n) skwˈɒdrənz (s k w o1 d r @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duì, ㄉㄨㄟˋ, / ] squadron; team; group, #432 [Add to Longdo]
[wǔ, ㄨˇ, ] squad of five soldiers; to associate with; five (banker's anti-fraud numeral); surname Wu, #7,501 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gruppe {f} | Gruppen {pl}squad | squads [Add to Longdo]
Streifenwagen {m}squad car [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レスキュー隊[レスキューたい, resukyu-tai] (n) rescue squad; rescue party [Add to Longdo]
レスキュー部隊[レスキューぶたい, resukyu-butai] (n) rescue party; rescue squad [Add to Longdo]
一隊[いったい, ittai] (n) party; gang; company; squad [Add to Longdo]
機動隊[きどうたい, kidoutai] (n) (See 警察機動隊) riot police; riot squad; (P) [Add to Longdo]
救護班[きゅうごはん, kyuugohan] (n) relief squad; rescue party [Add to Longdo]
警官隊[けいかんたい, keikantai] (n) (squad of) police; police force [Add to Longdo]
警察機動隊[けいさつきどうたい, keisatsukidoutai] (n) riot police; riot squad [Add to Longdo]
警察隊[けいさつたい, keisatsutai] (n) police force; police squad [Add to Longdo]
銃刑[じゅうけい, juukei] (n) execute by shooting to death (by firing squad) [Add to Longdo]
戦隊;戰隊[せんたい, sentai] (n,adj-no) squadron [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squad \Squad\ (skw[o^]d), n. [F. escouade, fr. Sp. escuadra, or
   It. squadra, (assumed) LL. exquadrare to square; L. ex +
   quadra a square. See {Square}.]
   1. (Mil.) A small party of men assembled for drill,
    inspection, or other purposes.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, any small party.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squad \Squad\, n.
   Sloppy mud. [Prov. Eng.] --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 squad
   n 1: a smallest army unit
   2: a cooperative unit (especially in sports) [syn: {team},
     {squad}]
   3: a small squad of policemen trained to deal with a particular
     kind of crime [syn: {police squad}, {squad}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top