ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inarticulately

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inarticulately-, *inarticulately*, inarticulate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-English: EDICT Dictionary
ろれつが回らない;呂律が回らない[ろれつがまわらない, roretsugamawaranai] (exp,adj-i) speaking inarticulately (slurring, lisping, etc.) [Add to Longdo]
歯切れが悪い[はぎれがわるい, hagiregawarui] (exp,adj-i) inarticulate; not making oneself quite clear; slurring one's words; evasive [Add to Longdo]
歯切れの悪い[はぎれのわるい, hagirenowarui] (exp,adj-i) inarticulate; not making oneself quite clear; slurring one's words; evasive [Add to Longdo]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inarticulate(adj) ซึ่งพูดไม่เก่ง, Syn. awkward, modest, shy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inarticulate(อินอาร์ทิค' คิวเลท) adj. พูดไม่เก่ง, พูดไม่เป็น, นิ่งเฉย, น้ำท่วมปาก, พูดไม่ออก, ไม่เชื่อมต่อกัน., See also: inarticulately adv. inarticulateness n., Syn. unintelligble

English-Thai: Nontri Dictionary
inarticulate(adj) ไม่แจ่มแจ้ง,พูดไม่ออก,น้ำท่วมปาก,นิ่งเฉย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inarticulate๑. ไม่เป็นภาษา, ไม่เป็นคำพูด๒. ไม่มีข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What is "wha" and "duh"? She just makes you more inarticulate than usual.เธอทำให้แกสติล่องลอยเลยว่ะ Wicker Park (2004)
Inarticulate.พูดไม่ออก American Duos (2007)
They're undisciplined,inarticulate,and they have a lot to learn about respect.พวกเขาทั้งไม่มีระเบียบวินัย นิ่งดูดาย และพวกเขายังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความเคารพ Rise Up (2008)
"We'll see"? Your inarticulate rage is understandable, but it's misplaced.ความโกรธของคุณแสดงออกมาแจ่มแจ้ง เป็นที่เข้าใจได้น่ะ The Crimson Ticket (2012)
Say hello, dear. She's a little inarticulate.พูดฮัลโหลสิ ที่รัก เธอพูดไม่ค่อยเก่งน่ะ Broken Dolls (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอแข็ง(adv) speechlessly, See also: wordlessly, inarticulately, Example: เขายืนคอแข็งเพราะคำกล่าวหาของเธอเป็นความจริง, Thai Definition: อาการนิ่งอั้นเพราะเถียงไม่ขึ้น หรือพูดไม่ออก

CMU English Pronouncing Dictionary
INARTICULATE IH2 N AA0 R T IH1 K Y AH0 L AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inarticulate (j) ˌɪnaːtˈɪkjulət (i2 n aa t i1 k y u l @ t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断断续续[duàn duàn xù xù, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄒㄩˋ ㄒㄩˋ, / ] intermittent; off and on; discontinuous; stop-go; stammering; disjointed; inarticulate, #22,212 [Add to Longdo]
木讷[mù nè, ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ, / ] wooden and slow; plain spoken; slow and prudent; inarticulate, #40,191 [Add to Longdo]
口齿不清[kǒu chǐ bù qīng, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ, 齿 / ] to lisp; unclear articulation; inarticulate, #67,504 [Add to Longdo]
木讷寡言[mù nè guǎ yán, ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ ㄍㄨㄚˇ ㄧㄢˊ, / ] slow and inarticulate (成语 saw); person of few words, #360,681 [Add to Longdo]
笨嘴笨舌[bèn zuǐ bèn shé, ㄅㄣˋ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄣˋ ㄕㄜˊ, ] clumsy in speaking; awkward; inarticulate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Undeutlichkeit {f}inarticulateness [Add to Longdo]
sprachlos vor Wutinarticulate with rage [Add to Longdo]
unartikuliert; undeutlichinarticulate [Add to Longdo]
undeutlichinarticulate [Add to Longdo]
undeutlich {adv}inarticulately [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inarticulately \In`ar*tic"u*late*ly\, adv.
   In an inarticulate manner. --Hammond.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inarticulately
   adv 1: without eloquence; in an inarticulate manner; "the
       freshman expresses his thoughts inarticulately" [syn:
       {ineloquently}, {inarticulately}] [ant: {articulately},
       {eloquently}]
   2: in an inarticulate manner; "he talked inarticulately about
     the accident that had just taken his wife's life" [ant:
     {articulately}, {eloquently}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top