ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อุดตัน

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุดตัน-, *อุดตัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดตัน[ADJ] blocked, See also: clogged, Syn. ตัน
อุดตัน[V] block up, See also: clog up, Syn. ตัน, Example: การกินไขมันมากๆ มักทำให้หลอดเลือดแดงแข็ง รูเล็กลง และอาจอุดตันได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Log sign, clog sign, big thingamabob.เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบเกิด การอุดตัน, สิ่ง ใหญ่ Yellow Submarine (1968)
If they give him any shit, tell him to site him for obstruction right on the spot.ถ้าพวกเขาให้เขาปัญหาใด ๆ บอกให้เขา รายงานเขาการอุดตันในจุดที่ First Blood (1982)
Pulmonary thrombosis.ปอดอุดตัน In the Name of the Father (1993)
Um, you know, there's the damage from the abortion that wasn't handled properly,อ้อ.. คุณรู้หรือเปล่าว่า มดลูกเธอไม่ดี จากการทำแท้งมันไม่ใช่ภาวะอุดตัน ท่อรังไข่ 21 Grams (2003)
On the way down, he developed a blood clot in his leg that travelled to his lung.เขาได้มีเลือดอุดตัน ที่ขาของเอาจนลามไปถึงที่ปอด AVP: Alien vs. Predator (2004)
I have a bowel obstruction in six.คนไข้ ลำไส้อุดตัน ห้องหก Just Like Heaven (2005)
I need a bottle of drain line root control, sooner than later.ฉันต้องการ น้ำยาล้างของอุดตันในท่อ อย่างด่วนที่สุด Cute Poison (2005)
- What's happening to my son? - Spinal fluid's backing up.เกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของฉัน ของเหลวจากไขสันหลังเขาอุดตัน Let the Truth Sting (2007)
It's a blockage, left main coronary artery. It's totally closed off.มันอุดตัน,หลอดเลือดแดง หลักทางซ้าย มันปิดหมดเลย Kung Fu Fighting (2007)
I'm gonna die? The blockage we found in your heart needs surgery, extensive surgery. Angioplasty won't work.เราพบจุดที่อุดตันในหัวใจของคุณ ตอนที่ผ่าตัด,ผ่ากว้างมาก สายสวนจะไม่ทำงาน Kung Fu Fighting (2007)
Could be a leg clot that embolized to the brain through a pfo.อาจจะเป็นเส้นเลือดที่เกิดการอุดตันแล้วกระทบไปที่สมองผ่านทาง pfo The Right Stuff (2007)
Structural abnormality causes the heart attack and throws clots to the brain, leading to synesthesia.ความผิดปกติของโครงสร้างอาจทำให้เกิดหัวใจวาย/nและทำให้การอุดตันไหลไปที่สมอง นำไปสู่ synesthesia The Right Stuff (2007)

English-Thai: Longdo Dictionary
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
block up[PHRV] อุดตัน, See also: ถูกปิดกั้น, Syn. seal up, stop up, stuff up
bung up[PHRV] ปิดกั้น, See also: อุดตัน, Syn. block up, seal up, stop up, stuff up
clog up[PHRV] อุดตันด้วย (ปกติใช้รูป passive voice), See also: ปิดกั้นไว้ด้วย, Syn. chock up, choke up
clog with[PHRV] อุดตันด้วย
foul[VI] อุดตัน
foul[VT] อุดตัน
silt up[PHRV] อุดตันด้วยโคลน, See also: อุดด้วยโคลน
snarl up[PHRV] ติดขัด, See also: อุดตัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
air lockภาวะอากาศอุดตัน, ห้องอากาศอุดตัน. -vt. ใช้ประตูอากาศอุดตัน
backup(แบค'อัพ) n. ผู้สนับสนุน,สิ่งค้ำจุน,การท่วมหรือสะสมเพราะอุดตัน,ตัวสำรอง,ตัวแทน
blind(ไบลนดฺ) adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทำให้,สิ่งที่ทำให้) ตาบอด,ไม่สามารถเข้าใจ,ไร้เหตุผล,ไร้สติ,เมาเหล้า,มืด,ไม่บังเกิดผล,ซ่อนเร้น,ลึกลับ,ดูไม่ออก,เข้าใจยาก,อุดตัน,ไม่มีทางออก,ตัวล่อ,นกต่อ, See also: blindness n. ดูblind, Syn. s
bottleneck(บอท'เทิลเนค) n. ทางเข้าที่แคบสถานที่หรือระยะเวลาที่อยู่ในภาวะลำบาก vt. ขัดขวาง vt. อุดตัน,อยู่ในภาวะที่ลำบาก
choke(โชค) vt. ทำให้หายใจขัด,ทำให้สำลัก,สกัด,กลั้น,จุกแน่น,ดับ,ห้าม,ยับยั้ง vi. สำลัก,ถูกอุด,ถูกสกัด,ตัน -n. การสำลัก,การอุดตัน, Syn. garrotte, See also: choker n.
clog(คลอก) {clogged,clogging,clogs} v. ขัดขวาง,เต็มไปด้วย,อุดตัน,ติดเกาะ,ติดกัน,n. สิ่งที่ขัดขวาง,อุปสรรค,รองเท้าส้นไม้., See also: clogginess n. ดูclog cloggy adj. ดูclog, Syn. choke,
embolism(เอม'บะลิสซึม) n. ภาวะเส้นเลือดอุดตันโดยก้อน embolus, See also: embolismic adj.
impactedadj. อัด,ยัดเยียด,ซึ่งถูกกระทบกระเทือน,อุดตัน
impactionn. การกระทบ,การปะทะ,การติดกันแน่น,การถูกอัดแน่น,ภาวะที่ถูกอัดแน่น,ภาวะอุดตัน

English-Thai: Nontri Dictionary
choke(n) การสำลัก,การอุดตัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top