Search result for

squall

(43 entries)
(0.0382 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squall-, *squall*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squall[N] พายุฝนที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน, Syn. gust, storm
squall[N] ความโกลาหล, See also: ความวุ่นวายอย่างกะทันหัน, Syn. disturbance, tempest
squall[VI] พัดกระหน่ำ, Syn. blow strongly
squall[VI] กรีดร้อง, See also: ร้องลั่น, Syn. cry, yell
squall[N] เสียงร้องดังลั่น, Syn. cry, yell
squally[ADV] อย่างร้องดังลั่น
squaller[N] คนที่ร้องลั่น, See also: ผู้กรีดร้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squall(สควอล) n. ลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน (มักมีฝนหิมะหรือลูกเห็บ) ,ความโกลาหลอย่างกะทันหัน,ความยุ่งยากอย่างกะทันหัน vi. พัดกระหน่ำ,เกิดพายุอย่างกะทันหัน., See also: squallish adv.
squalloid(สควอล'ลอยดฺ) adj. คล้ายปลาฉลาม
squally(สควอล'ลี) adj. มีลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน (มักมีฝน หิมะหรือลูกเห็บ) ,มีมรสุม,คุกคาม,มีความยุ่งยาก,ไม่ราบรื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
squall(n) เสียงดัง,พายุ,ฝนไล่ช้าง,ความโกลาหล
squall(vi) เกิดพายุ,ร้องดัง,พัดกระหน่ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Squallลมสควอลล์ [อุตุนิยมวิทยา]
Squall cloudเมฆในลมสควอลล์ [อุตุนิยมวิทยา]
Squall lineแนวลมสควอลล์ หรือ แนวพายุฝน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I suppose Mrs. De Winter went below for something and a squall hit the boat with nobody at the helm.ผมว่าคุณนายเดอ วินเทอร์คงลงไปข้างใต้เรือ ตอนที่เรือเจอกับพายุ โดยที่ไม่มีใครคอยบังคับเรือไว้ Rebecca (1940)
Well, the— the squall seems to have passed.อืม ก็เหมือนลมจะสงบแล้วนะ The Constant Gardener (2005)
A great snow squall is falling far into spring,พายุหิมะใหญ่กำลังตกครับ นานมากแล้วที่ไม่เกิดในฤดูใบไม้ผลิแบบนี้ April Snow (2005)
- It's a summer squall.-อย่างหนักเลยด้วย Becoming Jane (2007)
Snow squalls?พายุหิมะ? Snow Buddies (2008)
I remember the day you came into this world red-faced and squalling.แม่จำได้วันที่ลูกลืมตาดูโลก ใบหน้าแดงก่ำ ร้องระงม The Pointy End (2011)
They are missing from the cosmic squall.พวกเขาจะหายไปจากพายุจักรวาล Is There an Edge to the Universe? (2011)
We need a plan and we need to stake every one of those squalling, little bastards today.เราต้องการแผน และเราต้องปักอก พวกมันทุกตัวในวันนี้ I've Got You Under Your Skin (2012)
Well, these squalls do usually blow over.these squalls do usually blow over. Okay then. Interstellar (2014)
Sir, a squall on the starboard route, we need to shorten the sail immediately.เซอร์มีลมพายุบนน้อมกราบ ขวา เราจะต้องสั้นลงเรือทันที In the Heart of the Sea (2015)
Best prepare for weather, Mr. Bond, we're headed into a squall.ที่ดีที่สุดในการเตรียมความ พร้อมสำหรับสภาพอากาศที่นายบอนด์ เรากำลังมุ่งหน้าเข้าไปในพายุ In the Heart of the Sea (2015)
A year later she came to my gates with a squalling baby in her arms.ปีต่อมา นางมาหน้าประตูบ้านข้า กับทารกร้องระงมในอ้อมแขนเธอ Kill the Boy (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรี๊ดสลบ[v.] (kritsalop) EN: scream ; shriek ; squall   
ลมแดง[n.] (lomdaēng) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm   FR: tempête [f] ; vent violent [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SQUALL    S K W AO1 L
SQUALLS    S K W AO1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squall    (v) (s k w oo1 l)
squalls    (v) (s k w oo1 l z)
squally    (j) (s k w oo1 l ii)
squalled    (v) (s k w oo1 l d)
squalling    (v) (s k w oo1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スコール[, suko-ru] (n) squall; (P) [Add to Longdo]
一荒れ[ひとあれ, hitoare] (n,vs) squall; burst of anger [Add to Longdo]
突風[とっぷう, toppuu] (n) squall; sudden gust; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squall \Squall\ (skw[add]l), n. [Cf. Sw. sqval an impetuous
   running of water, sqvalregn a violent shower of rain, sqvala
   to stream, to gush.]
   A sudden and violent gust of wind often attended with rain or
   snow.
   [1913 Webster]
 
      The gray skirts of a lifting squall.   --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
   {Black squall}, a squall attended with dark, heavy clouds.
 
   {Thick squall}, a black squall accompanied by rain, hail,
    sleet, or snow. --Totten.
 
   {White squall}, a squall which comes unexpectedly, without
    being marked in its approach by the clouds. --Totten.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squall \Squall\, v. i. [imp. & p. p. {Squalled} (skw[add]ld); p.
   pr. & vb. n. {Squalling}.] [Icel. skvala. Cf. {Squeal}.]
   To cry out; to scream or cry violently, as a woman
   frightened, or a child in anger or distress; as, the infant
   squalled.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squall \Squall\, n.
   A loud scream; a harsh cry.
   [1913 Webster]
 
      There oft are heard the notes of infant woe, 
      The short, thick sob, loud scream, and shriller squall.
                          --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 squall
   n 1: sudden violent winds; often accompanied by precipitation
   v 1: make high-pitched, whiney noises [syn: {squall}, {waul},
      {wawl}]
   2: utter a sudden loud cry; "she cried with pain when the doctor
     inserted the needle"; "I yelled to her from the window but
     she couldn't hear me" [syn: {shout}, {shout out}, {cry},
     {call}, {yell}, {scream}, {holler}, {hollo}, {squall}]
   3: blow in a squall; "When it squalls, a prudent sailor reefs
     his sails"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top