Search result for

shrive

(48 entries)
(0.0361 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shrive-, *shrive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shrivel[VI] ย่น, See also: เหี่ยว, Syn. parch, shrink, wrinkle
shrivel[VT] ทำให้ย่น, See also: ทำให้เหี่ยว, Syn. parch, shrink, wrinkle
shrivel[VI] หมดประโยชน์
shrivel[VT] ทำให้หมดประโยชน์
shrivel up[PHRV] (ใบไม้, ผิว) ม้วนและแห้งตาย, Syn. curl up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shrive(ชไรฟว) vt. ยกโทษบาป (หลังการสารภาพผิด) ,ถ่ายบาปโดยการสารภาพบาป,ฟังคำสารภาพ,สารภาพบาป
shrivel(ชรีฟ 'เวิล) vt.,vi. หดตัว,หด,ย่น,เหี่ยว,ทำให้หด,ทำให้ขนาดลดลง,ทำให้ไร้ ประโยชน์,กลายเป็นไร้ประโยชน์, Syn. wihter
shriven(ชริฟ'เวิน) vi. กริยาช่อง 3 ของ shrive

English-Thai: Nontri Dictionary
shrive(vt) ฟังคำสารภาพผิด,ล้างบาปให้,สารภาพผิดต่อพระ
shrivel(vt) ทำให้หด,ทำให้เหี่ยว,ทำให้ย่น,ทำให้ไร้ประโยชน์
shriven(vt) pp ของ shrive

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He'll be the small shriveled green one, with the light saber.ตัวเล็ก ๆ สีเขียว ๆ แล้วก็มีาดาบเลเซอร์นี่ไง Ambush (2008)
He said one of his balls was shriveled up...เขาเคยบอกว่า ลูกอัณฑะลูกหนึ่งของเขาฝ่อ Hot Tub Time Machine (2010)
May the gods shrivel your cock.บางทีพระเจ้าอาจจะทำให้เจี๊ยวเอ็งหด The Thing in the Pit (2010)
I wasn't born of this desert like you Persians, all shriveled and angry.ข้าไม่ได้เกิดในทะเลทรายเหมือนพวกเจ้า ชาวเปอร์เซีย ตรากตรำและแร้นแค้น... . Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
You must put those birthing hips to good use at once... lest your womb shrivel up and die.ไม่งั้นมดลูกเจ้ามันจะแห้งเหี่ยวเฉาตายกันพอดี หลงยุคมาจากไหนเนี่ย? Dark Shadows (2012)
Attempts to raise soldiers have born shriveled fruit.เคลื่อนพลตอนนี้คงไม่เป็นผลดีนัก A Place in This World (2012)
Uh, something that sergeant shriver owned?แล้วอะไรที่จ่าชไรเวอร์เป็นเจ้าของล่ะ A New Hope (2012)
Commander Shriver, there's a call for you on line 17.ผู้บัญชาการชิพ มีการเรียกร้องให้คุณอยู่บนเส้น 17 Lone Survivor (2013)
Commander Shriver.ผู้บัญชาการชิพ Lone Survivor (2013)
(overlapping chatter, Brittany grunts loudly) Why don't you just send Maria Shriver in to give us all hugs?ทำไมครูแค่ไม่ให้ Maria Shriver กอดเราทั้งหมดเลยล่ะ? Girls (and Boys) on Film (2013)
The Manta simply shriveled up and died.แมนต้าก็หนาวตายไปเอง Faes Wide Shut (2013)
No, no, no, I'm not going out bald and shriveled and begging for morphine.ไม่ ฉันไม่ยอม หัวล้าน และตัวเหี่ยว ต้องร้องขอมอร์ฟีนหรอก The Replacements (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พังครืน[V] disintegrate, See also: shrivel, evaporate, Example: ความอดทนของน้าหวานพังครืน เหมือนฝนที่ตั้งเค้ามานานเทเม็ดลงมาราวฟ้ารั่ว, Thai definition: หมดลง, สลายไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline   FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
เหี่ยว[v.] (hīo) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวเฉา[v.] (hīochao) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir
เหี่ยวแห้ง[v.] (hīohaēng) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out ; dry and shriveled   FR: se faner ; se dessècher
ไหม้[adj.] (mai) EN: charred ; parched ; sun-burnt ; shrivelled ; burnt ; scorched   FR: brûlé ; carbonisé ; cramé (fam.)
โรย[v.] (rōi) EN: wither ; fade ; wilt ; shrivel ; lose freshness ; wither ; wane   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHRIVEL    SH R IH1 V AH0 L
SHRIVER    SH R AY1 V ER0
SHRIVELED    SH R IH1 V AH0 L D
SHRIVELING    SH R IH1 V AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shrive    (v) (sh r ai1 v)
shrived    (v) (sh r ai1 v d)
shrivel    (v) (sh r i1 v @ l)
shriven    (v) (sh r i1 v n)
shrives    (v) (sh r ai1 v z)
shrivels    (v) (sh r i1 v @ l z)
shrivelled    (v) (sh r i1 v @ l d)
shrivelling    (v) (sh r i1 v @ l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾びる;涸びる;嗄びる;枯らびる[からびる, karabiru] (v1,vi) to dry up; to shrivel [Add to Longdo]
凋む(P);萎む(P)[しぼむ, shibomu] (v5m,vi) to wither; to fade (away); to shrivel; to wilt; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起皱纹[qǐ zhòu wén, ㄑㄧˇ ㄓㄡˋ ㄨㄣˊ, / ] shrivel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shrive \Shrive\, v. t. [imp. {Shrived}or {Shrove}; p. p.
   {Shriven}or {Shrived}; p. pr. & vb. n. {Shriving}.] [OE.
   shriven, schriven, AS. scr[imac]van to shrive, to impose
   penance or punishment; akin to OFries. skr[imac]va to impose
   punishment; cf. OS. biskr[imac]ban to be troubled. Cf.
   {Shrift}, {Shrovetide}.]
   1. To hear or receive the confession of; to administer
    confession and absolution to; -- said of a priest as the
    agent.
    [1913 Webster]
 
       That they should shrive their parishioners. --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       Doubtless he shrives this woman, . . .
       Else ne'er could he so long protract his speech.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Till my guilty soul be shriven.    --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To confess, and receive absolution; -- used reflexively.
    [1913 Webster]
 
       Get you to the church and shrive yourself. --Beau. &
                          Fl.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shrive \Shrive\, v. i.
   To receive confessions, as a priest; to administer confession
   and absolution. --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shrive
   v 1: grant remission of a sin to; "The priest absolved him and
      told him to say ten Hail Mary's" [syn: {shrive}, {absolve}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top