ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shrivel up

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shrivel up-, *shrivel up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shrivel up[PHRV] (ใบไม้, ผิว) ม้วนและแห้งตาย, Syn. curl up

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take my medicine every day and shrivel up like those kids?ให้ยาฉันทุกวัน และหน้าเหี่ยวเหมือนไอ้เด็กพวกนั้นน่ะหรอ? Akira (1988)
We're stuck here until we shrivel up and die.เยี่ยม! เราติดอยู่ทีนี่จนกว่า เราจะแห้งเหี่ยวและตาย James and the Giant Peach (1996)
You see they say that people shrivel up because they have an imaginationเห็นมั้ย ว่ากันว่าคน กลัวจนหัวหดเพราะว่า เขาคิดไปเอง Oldboy (2003)
- Oh, you'd just shrivel up and blow away.-โอ้ คงเหี้ยวเฉา An American Haunting (2005)
Still, I'm going to look. I don't want to shrivel up and die at home like this.ยังไง ชั้นก็จะลองหาดู ชั้นไม่อยากอยู่แบบไร้ประโยชน์ แล้วก็ตายที่บ้านอย่างนี้ A Good Day to Have an Affair (2007)
You must put those birthing hips to good use at once... lest your womb shrivel up and die.ไม่งั้นมดลูกเจ้ามันจะแห้งเหี่ยวเฉาตายกันพอดี หลงยุคมาจากไหนเนี่ย? Dark Shadows (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shrivel up
   v 1: wither, as with a loss of moisture; "The fruit dried and
      shriveled" [syn: {shrivel}, {shrivel up}, {shrink},
      {wither}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top