Search result for

presently

(45 entries)
(0.0053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -presently-, *presently*, present
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
presently[ADV] อย่างปัจจุบัน, See also: ในขณะนี้, Syn. now, nowadays, at present
presently[ADV] ในไม่ช้า, See also: เร็วๆ นี้, Syn. soon
presently[ADV] ในช่วงเวลานี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
presently(เพรส'เซินทฺลี) adv. ไม่ช้า,ประเดี๋ยว,อีกสักครู่,ปัจจุบัน, Syn. soon

English-Thai: Nontri Dictionary
presently(adv) ในเวลานี้,เดี๋ยวนี้,ในไม่ช้า,อีกสักครู่,ประเดี๋ยว,ปัจจุบัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, you'll be aware of the situation in which our great nation presently finds itself.งั้น เธอก็รู้ดีสินะ ถึงสถานการณ์ตอนนี้... ว่าประเทศอันยิ่งใหญ่ของเรา กำลังเป็นอย่างไรอยู่ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Well, I'm looking at the white house manifest, and according to this, olivia taylo is presently in the building with you.เอาล่ะ ผมกำลังดูในทำเนียบขาว สิ่งที่ผมเห็น, โอลิเวีย เทเลอร์ ตอนนี้ยังอยู่ในอาคารกับคุณ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Well, I'm looking at the White House manifest, and according to this, Olivia Taylor is presently in the building with you.ผมตรวจสอบข้อมูลการเข้า-ออก ทำเนียบ และตามรายชื่อนี้ โอลิเวียร์ เทเลอร์ น่าจะอยู่ข้างในนั้นกับคุณ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
First of all, the government is presently interested in the whaling commission because the Japanese government's paying them to be interested.ซึ่งถูกสอนให้แก่โลมา เป็นภาษามือของอเมริกัน ซึ่งใช้มือเป็นหลัก The Cove (2009)
Not presently.ยังค่ะ ยังไม่ใช่ตอนนี้ Night of Desirable Objects (2009)
Presently he has a four-dot tattoo, but when we were investigating him in cid, it was a three-dot tattoo.ตอนนี้เพียร์สันมีรอยสักอยู่ 4 จุด แต่ตอนที่เราเช็คในแฟ้ม CID เขามีรอยสักอยู่แค่ 3 จุด The Case of Itaewon Homicide (2009)
All right, everybody, if you can just let us do our job, we'll have all these dangerous canines rounded up and out of your hair presently.เอาหล่ะทุกท่าน ปล่อยให้พวกเราทำหน้าที่ของเราดีกว่า พวกเรามีนี้ ไว้คล้องจับเจ้าพวกหมาอันตรายนี่ และจบเรื่องยุ่งๆนี้ Hotel for Dogs (2009)
It may return the balance presently.เดี๋ยวมันก็กับมาสมดุลย์ The Red Serpent (2010)
Stay wet and we'll make it rain presently... Ohhh.ยังมีน้ำและตอนนี้\\\ เราสร้างฝนเองได้ ,โอ้... Shadow Games (2010)
I shall correct their mistake presently.ข้าจะแก้สิ่งที่พวกท่านทำผิดพลาดในเร็วๆนี้ Legends (2010)
Join us presently.มาเข้าร่วมกับเราเลย Delicate Things (2010)
I'll be with you presently!ข้าจะไปหาเจ้าเร็วๆนี้แหละ Delicate Things (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
presentlyHe instantly agreed to it, and I presently found that I could save half what he paid me.
presentlyIt will be 5:30 presently.
presentlyPresently the plan is still in the air.
presently"Prospects for repair?" "Prof. Shubaishen, the leader of the system development team, is presently unwell so we think it will take a while longer ..."
presentlyTalk of devil, and he's presently at your elbow.
presentlyThat group is presently very active.
presentlyThe enemy behind us presently exists solely to cut off our retreat.
presentlyThe president is presently in Miami.
presentlyThe time order is presently, 'Tale0' -> 'Tale1' -> 'Tale2' -> 'Tale2.5'->'Talk1' so it could be better to read them that way.
presentlyThey came presently to our rescue.
presentlyTo my side my wife, who I'm presently at odds with, lies sleeping.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
ช่วงนี้[n. exp.] (chūang nī) EN: during this time ; at this moment ; at this period ; lately at this time ; presently ; this moment   FR: en ce moment ; actuellement
ไม่ช้าไม่นาน[adv.] (mai chā mai nān) EN: soon ; soon after ; in a short time ; in a while ; shortly ; forthwith ; presently ; quickly   FR: bientôt ; prochainement
ในไม่ช้า[adv.] (nai mai chā) EN: soon ; in the near future ; shortly ; presently   FR: bientôt ; prochainement ; aussitôt ; dans un avenir proche ; sous peu ; tout à l'heure
ประเดี๋ยว[adv.] (pradīo) EN: for a while ; for a moment ; in a moment ; soon ; just a moment ; shortly ; for a time ; presently   FR: bientôt ; dans un moment
ทันที[X] (thanthī) EN: immediately ; instantly ; at once ; right away ; instantaneously ; all at once ; on the spot ; presently   FR: immédiatement ; à l'instant ; aussitôt

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESENTLY    P R EH1 Z AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
presently    (a) (p r e1 z n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ただ今(P);唯今(oK);只今[ただいま, tadaima] (int,exp) (1) (uk) (abbr) (See ただいま帰りました) Here I am; I'm home!; (n-t,adv) (2) presently; right away; right now; just now; (P) [Add to Longdo]
ややあって[, yayaatte] (exp) after a little while; presently [Add to Longdo]
暫くして[しばらくして, shibarakushite] (exp) after a short time; presently [Add to Longdo]
実際に[じっさいに, jissaini] (adv) (1) (See 実際・1) virtually; practically; in practice; in practise; (2) (See 実際・2) currently; presently [Add to Longdo]
追って;追而[おって, otte] (adv,conj) (1) (追って only) later on; shortly; presently; afterwards; in due course; by and by; (2) P.S. [Add to Longdo]
当分[とうぶん, toubun] (adv,n-t) for the present; currently; presently; at this time; for the next while; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当下[dāng xià, ㄉㄤ ㄒㄧㄚˋ, / ] presently; immediately; at once, #5,513 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Presently \Pres"ent*ly\, adv.
   1. At present; at this time; now. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The towns and forts you presently have. --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. At once; without delay; forthwith; also, less definitely,
    soon; shortly; before long; after a little while; by and
    by. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And presently the fig tree withered away. --Matt.
                          xxi. 19.
    [1913 Webster]
 
   3. With actual presence; actually . [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His precious body and blood presently three. --Bp.
                          Gardiner.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 presently
   adv 1: in the near future; "the doctor will soon be here"; "the
       book will appear shortly"; "she will arrive presently";
       "we should have news before long" [syn: {soon},
       {shortly}, {presently}, {before long}]
   2: at this time or period; now; "he is presently our ambassador
     to the United Nations"; "currently they live in Connecticut"
     [syn: {presently}, {currently}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top