Search result for

seine

(81 entries)
(0.045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seine-, *seine*
Possible hiragana form: せいね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Seine[N] แม่น้ำเซนทางตอนเหนือของฝรั่งเศส มีความยาว 776 กม.
seine[N] อวน, See also: ตาข่ายจับปลาขนาดใหญ่, Syn. dragnet, fishnet, net, trawl
seine[VI] จับปลาด้วยอวน, See also: วางอวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seine(เซน) n.,vt. (จับปลาด้วย) อวนกว้างใหญ่ที่ใช้แขวนแนวตั้งตรงลงไปในน้ำ, See also: seiner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
seine(n) อวน,แห
seine(vi) ลากอวน,ทอดแห

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unter einem Vogel mit seiner kinder.ใต้ต้นไม้ กับลูกๆ A Busy Solitude (2012)
Unter einem Vogel mit seiner kinder.อยู่ใต้นกตัวหนึ่ง ใกล้กับลูกๆของมัน Answers (2012)
Mit seiner kinder.ใกล้กับลูกๆของมัน Answers (2012)
"Unter einem Vogel mit seiner kinder.""Unter einem Vogel mit seiner kinder." "อยู่ใต้นกกับลูกๆของมัน" Answers (2012)
Then throw the key into the Seine.แล้วโยนกุญแจลงไปในแม่น้ำแซน. Now You See Me (2013)
♪ And tumbled into ♪ ♪ The Seineร่วงหล่นลงในสายน้ำแซน La La Land (2016)
♪ Her and the snow and the Seineเธอ หิมะ และสายน้ำแซน La La Land (2016)
What kind of fishing boat did you work on -- trawler, seiner, larder?เธอใช้เรืออะไรหาปลากันแน่ ? ทราวเลอร์(เรือบรรทุก) ? เซ๊ยเนอร์(เรือประมง) ? Swear (2016)
For me, this brings back memories from the Seine River.แต่สำหรับฉันแล้ว,มันทำให้นึกถึงความทรงจำเก่าๆ จากแม่น้ำเซน Unstoppable Marriage (2007)
I can taste the scent of the Seine River.ฉันสามารถรับรู้ถึงกลิ่น ของแม่น้ำเซน Unstoppable Marriage (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seineOn an island in the Seine there is a big church called Notre Dame.
seineParis, which is on the Seine, is a beautiful city.
seineThe river which flows through Paris is the Seine.
seineThe Seine flows through Paris.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวน[N] seine, See also: fishnet, cast net, purse net, ring net, Syn. แห, Example: พ่อไปลากอวนแทบจะทุกวัน, Count unit: ปาก, Thai definition: ชื่อเครื่องจับปลา มีหลายชนิด ถักเป็นตาข่าย ผืนยาว ใช้ล้อมจับปลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัดลาก [n.] (katlāk) EN: seine ; fish-trap ; trawl net ; drag net   
กัดวาง [n.] (katwāng) EN: seine ; fish-trap   
แม่น้ำแซน[n. prop.] (Maēnām Saēn) EN: Seine   FR: Seine [f]
อวน[n.] (uan = ūan) EN: seine ; fishnet ; cast net ; purse net ; ring net   FR: filet de pêche [m] ; seine = senne [f]
อวนลอย[n. exp.] (uan løi) EN: floating seine ; gill seine   

CMU English Pronouncing Dictionary
SEINE    S EY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seine    (v) (s ei1 n)
seined    (v) (s ei1 n d)
seines    (v) (s ei1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
塞纳河[Sāi nà hé, ㄙㄞ ㄋㄚˋ ㄏㄜˊ, / ] Seine, #54,564 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
seine, See also: sein
seine1) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Nominativ และ Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น seine alte Hose
seine2) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Nominativ และ Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น seine alten Tische, seine alten Häuser, seine alten Hosen
seinemของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและเพศกลางเอกพจน์| เช่น seinem alten Haus, seinem alten Tisch
seinen, See also: sein
seinen1) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายเอกพจน์| เช่น seinen alten Tisch
seinen2) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น seinen alten Tischen, seinen alten Häusern, seinen alten Hosen
seiner, See also: sein
seiner1) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น seiner alten Hose
seiner2) ของเขา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศชายและเพศกลางรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น seiner alten Hose

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
seine Arbeit leisten; seinen Teil beitragento do one's stint [Add to Longdo]
seine Auserwähltehis number one girl [Add to Longdo]
seinen Bankrott erklärento declare oneself bankrupt [Add to Longdo]
seinen Beitritt erklären; Mitglied werden; seine Mitgliedschaft erklärento become a member [Add to Longdo]
seine Felle davonschwimmen sehen [übtr.]to see one's hopes dashed [Add to Longdo]
seinen Gang gehento take its course [Add to Longdo]
seinen Lebensunterhalt verdienen; seine Brötchen verdienen [ugs.]to earn a crust [Add to Longdo]
seine Meinung ändern; sich anders entschließento change one's mind [Add to Longdo]
seine Nase in jds Angelegenheiten steckento pry into sb.'s affairs [Add to Longdo]
seinen festen Platz gewinnento establish oneself [Add to Longdo]
seinen Reiz verlierendpalling [Add to Longdo]
seine Sachen packento pack ones bags [Add to Longdo]
seine Schäfchen ins Trockene bringen [übtr.]to feather one's own nest [Add to Longdo]
seine Schuldigkeit tunto do one's part [Add to Longdo]
seine Überlegenheit verlierento lose one's edge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒトラー青年隊[ヒトラーせいねんたい, hitora-seinentai] (n) (obsc) (See ヒトラーユーゲント) Hitler Youth [Add to Longdo]
引き網;引網;曳き網;曳網(io)[ひきあみ, hikiami] (n) dragnet; seine [Add to Longdo]
火星年[かせいねん, kaseinen] (n) Martian year [Add to Longdo]
巻き網;巻網[まきあみ, makiami] (n) purse seine; round haul net [Add to Longdo]
巻き網漁船[まきあみぎょせん, makiamigyosen] (n) round haul netter; seine netter; purse seiner [Add to Longdo]
厚生年金[こうせいねんきん, kouseinenkin] (n) welfare pension; (P) [Add to Longdo]
厚生年金保険[こうせいねんきんほけん, kouseinenkinhoken] (n) welfare annuity insurance [Add to Longdo]
好青年[こうせいねん, kouseinen] (n) good young man; agreeable youth [Add to Longdo]
恒星年[こうせいねん, kouseinen] (n) a sidereal year [Add to Longdo]
細胞性粘菌[さいぼうせいねんきん, saibouseinenkin] (n) cellular slime mold [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
国王陛下[こくおうへいか, kokuouheika] Seine_Majestaet_der_Koenig [Add to Longdo]
天皇陛下[てんのうへいか, tennouheika] Seine_Majestaet_der_Kaiser (v.Japan) [Add to Longdo]
失脚[しっきゃく, shikkyaku] seine_Stellung_verlieren [Add to Longdo]
成年[せいねん, seinen] Muendigkeit, Volljaehrigkeit [Add to Longdo]
殉死[じゅんし, junshi] seinem_Herrn_in_den_Tod_folgen [Add to Longdo]
殿下[でんか, denka] Seine_Hoheit, Eure_Hoheit [Add to Longdo]
生年月日[せいねんがっぴ, seinengappi] Geburtsdatum [Add to Longdo]
翻意[ほんい, hon'i] seine_Gesinnung_aendern [Add to Longdo]
陛下[へいか, heika] Seine_Majestaet, Ihre_Majestaet [Add to Longdo]
青年[せいねん, seinen] junger_Mann, junge_Leute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seine \Seine\, n. [F. seine, or AS. segene, b?th fr. L. sagena,
   Gr. ????.] (Fishing.)
   A large net, one edge of which is provided with sinkers, and
   the other with floats. It hangs vertically in the water, and
   when its ends are brought together or drawn ashore incloses
   the fish.
   [1913 Webster]
 
   {Seine boat}, a boat specially constructed to carry and pay
    out a seine.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Seine
   n 1: a French river that flows through the heart of Paris and
      then northward into the English Channel [syn: {Seine},
      {Seine River}]
   2: a large fishnet that hangs vertically, with floats at the top
     and weights at the bottom
   v 1: fish with a seine; catch fish with a seine

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 Seine /sɛn/ 
  Sein

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 sein(e) /zaineː/
  his

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 seine /zainə/
  its

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top