ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

殉死

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -殉死-, *殉死*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
殉死[xùn sǐ, ㄒㄩㄣˋ ㄙˇ, ] to be buried alive as sacrifice (together with husband or superior), #213,446 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
殉死[じゅんし, junshi] (n,vs) dying a martyr; following someone in suicide [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will. I will let them know you became an martyr with your honor.[JA] あなたの家族を見つけて 誇りを持って殉死したことを彼らに伝えます Conquest 1453 (2012)
I would rather you join her now than see another so close to me fall to Tullius.[CN] 我宁见你今日为她殉死 而非命丧图利乌斯剑下 此事与你无关 The Bitter End (2011)
If I become a martyr with Allah's will I'll ask a favor from you.[JA] アッラーの御許しにより、もし私が殉死したら... あなたにただ一つだけ頼みがあります Conquest 1453 (2012)
He became martyr there.[JA] 父はそこで殉死しました Conquest 1453 (2012)
He didn't leave the city walls until he died.[JA] そして殉死されるまで、 あの城壁の前から離れられなかった Conquest 1453 (2012)
We'll all be martyrs.[JA] 殉死するんだ Family Time (2012)
'Tide life, 'tide death, I come without delay.[CN] 而我就像"海伦", 爱你直至命运将我交付黄土 (Helen→Hero,Leander意外溺亡,Hero投海殉死) A Midsummer Night's Dream (1999)
Tell her that Hüseyin became a martyr with my honor.[JA] 言ってほしい... フセインは、 誇りをもって殉死したと Conquest 1453 (2012)
Some of us are willing to die for what we believe in.[JA] 殉死を恐れない者もいる Tribunal (2015)
Your name is on the memorial wall of the very building you attacked.[JA] 名前はあなたが 爆破したビルの壁に 殉死者として刻まれている Skyfall (2012)
I will not be the first God to be martyred for creation.[JA] 創造のため殉死する 最初の神にはならない Brave New World: Part 2 (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
殉死[じゅんし, junshi] seinem_Herrn_in_den_Tod_folgen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top