Search result for

trawl

(49 entries)
(0.0353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trawl-, *trawl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trawl[N] อวนลาก
trawl[N] ตะขอที่เรียงเป็นแถวใช้จับปลา
trawl[VT] จับปลาโดยใช้อวนลาก
trawler[N] การจับปลาด้วยอวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trawl(ทรอล) n. อวนจับปลาในน้ำลึก ใช้เรือลาก,สายตะขอจับปลาทะเล. vt.,vi.จับปลาด้วยอวนหรือสายตะขอ,ลากอวน,ตกปลาด้วยวิธีลากเบ็ดช้า ๆ, Syn. trawlnet
trawl boatเรือลากอวนจับปลา
trawler(ทรอล'เลอะ) n. เรือลากอวนจับปลา,คนลากอวนจับปลา

English-Thai: Nontri Dictionary
trawl(n) อวน
trawl(vt) ตีอวน,ลากอวน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trawlers (Vessels)เรืออวนลาก [TU Subject Heading]
Trawls and trawlingอวนและการลากอวน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I had a pretty good idea she wasn't just trawling for salmon.ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้อยากไปตกแซลม่อนแน่ Dirt Nap (2008)
I asked the Agency to trawl the archives.ฉันไปขอให้ เขาค้นข้อมูลให้ Deadline (2011)
I also trawled the paparazzi and various nightlife sites.ฉันยังคอยดูตามเว็ปปาปารัชชี่ เว็บไซต์ต่างๆของสถานบันเทิงยามค่ำคืน Backstopped (2011)
The mothership is a Taiwanese fishing trawler that was hijacked last year.แม่เป็นชาวไต้หวัน ประมงลากอวนที่ถูก แย่งชิงปีที่ผ่านมา. Captain Phillips (2013)
What kind of fishing boat did you work on -- trawler, seiner, larder?เธอใช้เรืออะไรหาปลากันแน่ ? ทราวเลอร์(เรือบรรทุก) ? เซ๊ยเนอร์(เรือประมง) ? Swear (2016)
You want me to take you to Antarctica in the dead of winter on a 70-foot fishing trawler?นายจะให้ชั้นพาไปแอนตาร์กติกา ตอนฤดูหนาวสุดโหด ด้วยเรือลากอวน 70 ฟุตเนี่ยนะ Eight Below (2006)
Couldn't get enough of it. She went like the toilet door on a Bombay shrimp trawler.ไม่ยอมพอด้วย เธอแบบ ประตูห้องน้ำรถกุ้งอินเดียเลย Cashback (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trawlFishing trawlers have fished out all the local waters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีอวน[V] trawl, See also: fish with a purse seine, catch fish with a trawl, Syn. ลากอวน, Example: พ่อออกไปตีอวนตั้งแต่เช้า ได้ปลามาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพวกเราได้อีกวัน, Thai definition: จับปลาด้วยอวน
กัดลาก[N] kind of fish-trap, See also: trawl net, drag net, Syn. อวนลาก, Thai definition: เครื่องมือจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง
อวนลาก[N] otter trawl, See also: trawl, Syn. กัดลาก, Example: ชาวบ้านแถบนี้จับปลาด้วยการใช้อวนลาก, Count unit: ปาก, Thai definition: อวนชนิดที่ใช้ผูกตอนกลางอวนไว้กับเรือจับปลาริมตลิ่งโดยใช้คนลากวงอวนเข้าหาตลิ่ง ปลาถูกติดอยู่ในวงอวนต้อนไปจนริมตลิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัดลาก [n.] (katlāk) EN: seine ; fish-trap ; trawl net ; drag net   
อวนลาก[n. exp.] (uan lāk) EN: otter trawl ; trawl   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAWLER    T R AO1 L ER0
TRAWLERS    T R AO1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trawl    (v) (t r oo1 l)
trawls    (v) (t r oo1 l z)
trawled    (v) (t r oo1 l d)
trawler    (n) (t r oo1 l @ r)
trawlers    (n) (t r oo1 l @ z)
trawling    (v) (t r oo1 l i ng)
trawl-net    (n) - (t r oo1 l - n e t)
trawl-nets    (n) - (t r oo1 l - n e t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trawler {m}trawler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オッタートロール[, otta-toro-ru] (n) otter trawl [Add to Longdo]
トローリング[, toro-ringu] (n) (1) trawling; (2) trolling [Add to Longdo]
トロール[, toro-ru] (n,adj-no) (1) trawl; (2) troll; (P) [Add to Longdo]
トロール漁業[トロールぎょぎょう, toro-ru gyogyou] (n) trawl fishery [Add to Longdo]
トロール漁船[トロールぎょせん, toro-ru gyosen] (n) (obsc) (See トロール船) trawler [Add to Longdo]
トロール船[トロールせん, toro-ru sen] (n) trawler [Add to Longdo]
トロール網[トロールあみ, toro-ru ami] (n) trawl [Add to Longdo]
ニューネッシー[, nyu-nesshi-] (n) "New Nessie" (unidentified sea creature discovered by Japanese trawler Zuiyo Maru in 1977) [Add to Longdo]
沖合底引き網漁業[おきあいそこびきあみぎょぎょう, okiaisokobikiamigyogyou] (n) offshore trawl fishery [Add to Longdo]
底引き網;底曳き網;底引網;底曳網[そこびきあみ, sokobikiami] (n) trawl (net) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trawl \Trawl\, v. i. [OF. trauler, troller, F. tr[^o]ter, to
   drag about, to stroll about; probably of Teutonic origin. Cf.
   {Troll}, v. t.]
   To take fish, or other marine animals, with a trawl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trawl \Trawl\, n.
   1. A fishing line, often extending a mile or more, having
    many short lines bearing hooks attached to it. It is used
    for catching cod, halibut, etc.; a boulter. [U. S. &
    Canada]
    [1913 Webster]
 
   2. A large bag net attached to a beam with iron frames at its
    ends, and dragged at the bottom of the sea, -- used in
    fishing, and in gathering forms of marine life from the
    sea bottom.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trawl
   n 1: a long fishing line with many shorter lines and hooks
      attached to it (usually suspended between buoys) [syn:
      {trawl}, {trawl line}, {spiller}, {setline}, {trotline}]
   2: a conical fishnet dragged through the water at great depths
     [syn: {trawl}, {dragnet}, {trawl net}]
   v 1: fish with trawlers

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 trawl
  v.
 
   To sift through large volumes of data (e.g., Usenet postings, FTP archives,
   or the Jargon File) looking for something of interest.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top