ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

青年

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -青年-, *青年*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
青年[qīng nián, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ, ] youth, #1,191 [Add to Longdo]
青年[qīng nián rén, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, ] youth as a group, #13,866 [Add to Longdo]
青年[zhōng qīng nián, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ, ] middle-aged, #16,773 [Add to Longdo]
中国青年[Zhōng guó Qīng nián bào, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] China Youth Daily, www.cyol.net, #18,811 [Add to Longdo]
北京青年[Běi jīng qīng nián bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Youth Daily, bjyouth.ynet.com, #24,677 [Add to Longdo]
青年[qīng nián qī, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧ, ] adolescence, #99,170 [Add to Longdo]
中国共产主义青年[Zhōng guó Gòng chǎn zhǔ yì Qīng nián tuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Communist Youth League [Add to Longdo]
青年[Qīng nián huì, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] YMCA (international Christian youth movement, formed in 1844) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
青年[せいねん, seinen] (n) youth; young man; (P) [Add to Longdo]
青年の家[せいねんのいえ, seinennoie] (n) training and accommodation institution for young men [Add to Longdo]
青年[せいねんかい, seinenkai] (n) young persons' association [Add to Longdo]
青年[せいねんき, seinenki] (n) adolescence [Add to Longdo]
青年客気[せいねんかっき, seinenkakki] (n,adj-no) (See 年少客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth [Add to Longdo]
青年時代[せいねんじだい, seinenjidai] (n) (one's) youth; one's younger days [Add to Longdo]
青年[せいねんだん, seinendan] (n) young persons' association; (P) [Add to Longdo]
青年[せいねんはい, seinenhai] (n) young people [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Thank you, I'd love to have another piece of cake," said the shy young man.「ありがとう。もう一つケーキをいただきます。」と内気な青年は言った。
The young man was extremely money hungry.あの青年は大金を得るため一生懸命働くのをいとわなかった。
That long-haired youth is rude.あの長髪の青年は粗野だ。
How to live is an important question to young people.いかに生きるべきかは、青年にとって重要な問題である。
The young man is quite suited for the position.その青年はその地位にうってつけだ。
The young man burst into laughter.その青年は急に笑い出した。
The young man came out of the house opposite.その青年は向かいの家から出てきた。
I guess that the beautiful girl will say goodbye to the shy young man.その美しい少女はその内気な青年にさよならを言うと思う。
I think Betty is eligible for a fine young man.ベティは立派な青年の結婚相手になれると思うよ。
Almost everything that is great has been done by youth.ほとんど全ての偉大なことは青年によって成されて来た。
The youth of our country is indifferent to politics.我が国の青年男女は政治に無関心だ。
We must instill patriotism into the young people of today.我々は愛国心を今日の青年の心にうえつけなければならない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are youth with hot liver,courage and hope[CN] 你是个 有热情有勇气有希望的青年 Song at Midnight (1937)
Sorry, I forgot... They say you picked him up.[JA] クー 失礼 忘れてた で 青年は? Kin-dza-dza! (1986)
The boy will meet you there.[JA] 青年が行くはずだ The Spy Who Came In from the Cold (1965)
- Sacrifice helps an artist. - Exactly![CN] 一文艺青年就要勇于牺牲 一太对了! Design for Living (1933)
She wants to see him again.[CN] 但白丝心中切盼再与青年相见 Taki no shiraito (1933)
When Shiraito regained consciousness, he set off back to Takaoka.[CN] 等她醒来时青年已返回高冈了 Taki no shiraito (1933)
He was a member of the Hitler Youth, as a boy.[JA] ヒトラー青年隊にいた The Spy Who Came In from the Cold (1965)
A young man sleeping peacefully under the moon.[CN] 一位坐眠的青年映入眼帘 Taki no shiraito (1933)
Out of spite and to take his revenge, he starts running the horse for all it was worth![CN] 被激怒的青年猛然挥起了鞭 马车开始狂颠 Taki no shiraito (1933)
She was convinced it was Shinzo.[CN] 那全被当成新藏的青年 Taki no shiraito (1933)
Yes, young man... . ..all very convincing, but for one obvious fallacy.[JA] そう、青年よ・・ ・・全てに非常に説得力がある だが、1つ明白な誤りがある Forbidden Planet (1956)
He was a serious student and planned each step he took in meticulous detail.[CN] 诚实的青年村越欣弥 始终不改初衷寒窗苦读 Taki no shiraito (1933)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
青年[せいねん, seinen] junger_Mann, junge_Leute [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top