ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

棄教

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -棄教-, *棄教*
Japanese-English: EDICT Dictionary
棄教[ききょう, kikyou] (n,vs) (See 背教) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Inquisitor Inoue, demanded repeated vows of apostasy from him.[JA] 井上奉行は 彼からの棄教の誓いを 繰り返し要求した Silence (2016)
Apostatize![JA] 棄教するんだ! Silence (2016)
But none of the wonders I have recounted in this journal has been so commented on[JA] そして この雑誌の中で 驚きを持って 棄教した司祭たちのことが Silence (2016)
Thousands more have given up the faith.[JA] 何千人もが棄教した Silence (2016)
But they have apostatized.[JA] だが 彼らは棄教してる Silence (2016)
That he apostatized, that he denounced God in public and surrendered the faith, and is now living as a Japanese.[JA] 彼は棄教したと 公然と神を罵り 信仰を放棄したのだ 現在は日本人として暮らしている Silence (2016)
The Inquisitor, Inoue, wanted us to give up our faith.[JA] 井上奉行が迫った 棄教しろと Silence (2016)
Apostatize![JA] 棄教しろ! Silence (2016)
They should apostatize. Apostatize![JA] 彼らは棄教すべきだ 棄教しろ! Silence (2016)
Good thing there was an even bigger abandoned church directly across the street.[JA] 放棄教会通りを渡っ 良いこと、さらに大きながあった。 22 Jump Street (2014)
God help me. Apostatize![JA] 神よ救い給え 棄教しろ! Silence (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top