ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

renouncement

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -renouncement-, *renouncement*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา renouncement มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *renouncement*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
renouncement[N] การปฏิเสธ, See also: การยกเลิก, Syn. refusal

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzicht {m}renouncement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Renouncement \Re*nounce"ment\ (-ment), n. [Cf. F. renoncement.]
   The act of disclaiming or rejecting; renunciation. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 renouncement
   n 1: an act (spoken or written) declaring that something is
      surrendered or disowned [syn: {renunciation},
      {renouncement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top