ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

untwist

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untwist-, *untwist*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well,I am,so untwist your boxers and deal with it.ฉันมาแล้ว,อย่าถอดกางเกง แล้วทำงานซะ No Exit (2006)
And when Delko and Ryan pulled their stunt it untwisted the body?แล้วตอนที่เดลโก้กับไรอันเอาตุ๊กตามาแทน ก็เลยไปบิดท่าทางเข้า? Cheating Death (2008)
- I think I untwisted it.-ฉันคิดว่าฉันคงคลายกระเพาะมันแล้วนะ Marley & Me (2008)
And he does nothing to untwist them.แล้วเขาไม่แก้ไขให้ถูกต้องเหรอ The Hundred-Foot Journey (2014)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
untwisted    (j) ˈʌntwˈɪstɪd (uh1 n t w i1 s t i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untwist \Un*twist"\, v. t. [1st pref. un- + twist.]
   [1913 Webster]
   1. To separate and open, as twisted threads; to turn back, as
    that which is twisted; to untwine.
    [1913 Webster]
 
       If one of the twines of the twist do untwist,
       The twine that untwisteth, untwisteth the twist.
                          --Wallis.
    [1913 Webster]
 
   2. To untie; to open; to disentangle. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 untwist
   v 1: cause to become untwisted [ant: {distort}, {twine},
      {twist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top