ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

qualitative

K W AA1 L AH0 T EY2 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qualitative-, *qualitative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qualitative(adj) เกี่ยวกับคุณภาพ, See also: เกี่ยวกับคุณสมบัติ
qualitatively(adv) เชิงคุณภาพ
qualitative analysis(n) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
qualitative(ควอล'ลิเททิฟว) adj. เกี่ยวกับคุณสมบัติ, เกี่ยวกับคุณภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
qualitative(adj) เกี่ยวกับคุณสมบัติ, เกี่ยวกับคุณลักษณะ, เกี่ยวกับคุณภาพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Qualitativeเชิงคุณภาพ [TU Subject Heading]
qualitative analysisคุณภาพวิเคราะห์, การวิเคราะห์สารตัวอย่างเพื่อหาชนิดของธาตุอนุมูลหรือองค์ประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่างนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
qualitative dataข้อมูลเชิงคุณภาพ, ข้อมูลที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นจำนวนได้โดยตรง แต่อธิบายลักษณะหรือคุณสมบัติในเชิงคุณภาพได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Qualitative researchวิจัยเชิงคุณภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then how do you account for the stark, qualitative difference between your experience of the blackout and everyone else's?งั้นคุณนับรวม ไปได้อย่างไรกัน ถึงค่าความแตกต่าง กันอย่างสิ้นเิชิง ระหว่างประสบการณ์ ของคุณตอนเกิดเหตุการณ์ Gimme Some Truth (2009)
Serial killing is a qualitative characteristic.ฆาตกรรมต่อเนื่องเป็นลักษณะนิสัย JJ (2010)
And it's actually more qualitative than quantitative for us.และที่จริง เราดูจากวิธีการฆ่า มากกว่าจำนวนศพ Profiling 101 (2012)
Don't you fucking dare give qualitative appraisals on my staff and say "good man", like he's going off to buy a fucking ice cream!คุณไม่ร่วมเพศกล้าให้การประเมินคุณภาพในทีมของฉัน และพูดว่า "คนดี" เหมือนเขาจะออกไปซื้อไอศครีมร่วมเพศ! Locke (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลักษณนาม(n) classifier, See also: qualitative noun, numerative noun, Syn. คำลักษณนาม, Example: เธอเป็นครูสอนภาษาไทยมาเป็น 10 ปีแล้วยังใช้ลักษณนามผิดอยู่อีกหรือ, Thai Definition: คำนามที่แสดงลักษณะของสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ[kān wikhrǿ choēng khunnaphāp] (n, exp) EN: qualitative analysis  FR: analyse qualitative [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
QUALITATIVE K W AA1 L AH0 T EY2 T IH0 V
QUALITATIVELY K W AA2 L AH0 T EY1 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
qualitative (j) kwˈɒlɪtətɪv (k w o1 l i t @ t i v)
qualitatively (a) kwˈɒlɪtətɪvliː (k w o1 l i t @ t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
质变[zhì biàn, ㄓˋ ㄅㄧㄢˋ,   /  ] qualitative change; fundamental change #29,051 [Add to Longdo]
定性分析[dìng xìng fēn xī, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄣ ㄒㄧ,    ] qualitative inorganic analysis [Add to Longdo]
定性理论[dìng xìng lǐ lùn, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ,     /    ] qualitative theory [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
qualitativer Leistungsabfall { m }drop in quality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
格差[かくさ, kakusa] (n) qualitative difference; disparity; (P) #12,409 [Add to Longdo]
質的[しつてき, shitsuteki] (adj-na, n) qualitative; (P) [Add to Longdo]
定性[ていせい, teisei] (n) qualitative; stability of a substance [Add to Longdo]
定性分析[ていせいぶんせき, teiseibunseki] (n) qualitative analysis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Qualitative \Qual"i*ta*tive\, a. [Cf. LL. gualitativus, F.
   qualitatif.]
   Relating to quality; having the character of quality. --
   {Qual"i*ta*tive*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
   {Qualitative analysis} (Chem.), analysis which merely
    determines the constituents of a substance without any
    regard to the quantity of each ingredient; -- contrasted
    with quantitative analysis.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Analysis \A*nal"y*sis\, n.; pl. {Analyses}. [Gr. ?, fr. ? to
   unloose, to dissolve, to resolve into its elements; ? up + ?
   to loose. See {Loose}.]
   1. A resolution of anything, whether an object of the senses
    or of the intellect, into its constituent or original
    elements; an examination of the component parts of a
    subject, each separately, as the words which compose a
    sentence, the tones of a tune, or the simple propositions
    which enter into an argument. It is opposed to
    {synthesis}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) The separation of a compound substance, by
    chemical processes, into its constituents, with a view to
    ascertain either (a) what elements it contains, or (b) how
    much of each element is present. The former is called
    {qualitative}, and the latter {quantitative analysis}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Logic) The tracing of things to their source, and the
    resolving of knowledge into its original principles.
    [1913 Webster]
 
   4. (Math.) The resolving of problems by reducing the
    conditions that are in them to equations.
    [1913 Webster]
 
   5.
    (a) A syllabus, or table of the principal heads of a
      discourse, disposed in their natural order.
    (b) A brief, methodical illustration of the principles of
      a science. In this sense it is nearly synonymous with
      synopsis.
      [1913 Webster]
 
   6. (Nat. Hist.) The process of ascertaining the name of a
    species, or its place in a system of classification, by
    means of an analytical table or key.
    [1913 Webster]
 
   {Ultimate}, {Proximate}, {Qualitative}, {Quantitative}, and
   {Volumetric analysis}. (Chem.) See under {Ultimate},
    {Proximate}, {Qualitative}, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 qualitative
   adj 1: involving distinctions based on qualities; "qualitative
       change"; "qualitative data"; "qualitative analysis
       determines the chemical constituents of a substance or
       mixture" [ant: {quantitative}]
   2: relating to or involving comparisons based on qualities

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top