ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

質的

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -質的-, *質的*
Japanese-English: EDICT Dictionary
質的[しつてき, shitsuteki] (adj-na,n) qualitative; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Any political party is conservative in itself.いかなる政党も本質的に保守的である。
For all his political activities he was in essence a singer.いろいろと政治活動をしているが彼は本質的に歌手であった。
This is in effect less expensive than that.これは実質的にはそれよりも高くはない。
That decision, in turn, was affected by the geological structure of the hill itself.そうした決定は、今度は、丘そのものの地質的構造に影響される。
It is essentially a question of time.それは本質的に時間の問題だ。
They are different in degree but not in kind.それらは程度の差で本質的には違いはない。
Some people say that English politeness is, at bottom, really fear.英国人の礼儀正しさは、本質的には恐怖感なのだという人がいる。
In general the relation between parents and children is essentially based on teaching.概して言えば、親子の関係は本質的には教えることを基礎としている。
We often hear it said that ours is essentially a tragic age.現代は本質的に悲劇的な時代だと言われるのをよく耳にする。
Our existence is a miracle in itself.私たちの存在は本質的に1つの奇跡だ。
I suppose that we mean by beauty that object, spiritual or material, more often material, which satisfies our aesthetic sense.私たちは美と言うとき、私たちの美意識を満足させてくれる、精神的なものや物質的なもの(この場合物質的なものである場合の方が多いが)のことを言っているのだと思う。
I am not interested in material gain.私は物質的な利益には関心がない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(ALL TALKING INDISTINCTLY)[JA] (すべての話を本質的に) The Belko Experiment (2016)
{\bord0\shad0\alphaH3D}we cannot accept that men of your violent temperament[CN] 我們不能接受你這樣 具有暴力氣質的 Joanna (1968)
I am a nightingale trapped in a foreign land, and you are my golden cage.[CN] 我是一隻在異國土地被囚禁的夜鶯 你是我金質的鳥籠 The Color of Pomegranates (1969)
"Valentin came on in leaps and bounds.[CN] "范內廷 獲得了質的變化, A Self-Made Hero (1996)
Rarely, what other profession could have committed my sort of behavior problems.[CN] 還有什麼比幹這行 更適合我這個神經質的 City Island (2009)
The Democratic leadership hailed the new bill, called the Glass-Owen Bill, as something radically different from the Aldrich Bill.[CN] 民主黨為新法案歡呼,他們稱新法案為格拉斯—歐文法案 因為有些條款與奧爾德裡奇法案有著本質的不同 The Money Masters (1996)
They kicked me out before I could download anything, but Simms has amassed a substantial dossier on Asim Naseri.[JA] 彼らは私を前に追い出した 私は何かをダウンロードすることができた、 しかし、シムズは蓄積している 実質的な書類 Asim Naseriで。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
You're the kind of girl that'd have something like that.[CN] 妳就是有那種特質的女孩 坐下來 Charade (1963)
distinct and independent qualities like seven fraternal stars in the heavens.[CN] 有著獨特和獨立特質的音 就像天空中的七顆星星一樣 Werckmeister Harmonies (2000)
(ALL TALKING INDISTINCTLY)[JA] 47です。 (すべての話を本質的に) The Belko Experiment (2016)
What kind of testimony is intended?[CN] 證人會有什麼性質的證供呢 Jin su xin zhong qing (1986)
Where in Hagney can you find a really excellent import service?[CN] 在Hagney,你在哪裏能找到真正優質的 進口服務? C&A邁克爾斯 Hey Babu Riba (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top