ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

质变

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -质变-, *质变*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
质变[zhì biàn, ㄓˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] qualitative change; fundamental change, #29,051 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He can coerce that person into becoming his emotional partner, into believing they share the same goals.[CN] 强迫人质变为他的精神搭档 让他相信他们拥有共同的目标 Invisible Leash (2013)
The moonlight activates the most amazing metamorphosis.[CN] 月光会激活最惊人的质变 The Loreley's Grasp (1973)
And why would we want to weaponize this material?[CN] 矿石可以引起物质变化, 我需要你帮忙提供进口许可. Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
You know our brains are programed to think that geology is something that happened a long time ago or it will happen a long time in the future.[CN] 我们总是想当然地 把地质变化和遥远的过去 或漫长的将来联系在一块 Chasing Ice (2012)
And then the cinema and plays, the complexion of these became more martial and more a glorification of war, and the radio would play more and more music of a military nature.[CN] 然后是电影和戏剧 这些(艺术)的性质变得更尚武,更加赞颂战争, 电台会播放越来越多 带有军事色彩的歌曲 Banzai! Japan: 1931-1942 (1973)
One is ready when they ring the bell.[CN] 土质变硬 跑起来容易一下 The Day Will Come (2016)
Wouldn't hurt to color inside the lines for a while. All of us.[CN] 我们的内部不会质变 Acceptable Loss (2012)
We're living through one of those moments of epochal geologic change right now.[CN] 我们正生活在这样一个 发生着巨大地质变化的时代 Chasing Ice (2012)
Angry, rebellious, critical, a renegade...[CN] 生气,造反,批评,背叛 (从量变到质变) The Poseidon Adventure (1972)
You know, we're really in the midst of geologic scale change.[CN] 我们确实处于地质变化长河的中段 Chasing Ice (2012)
We never could get them to play it enough to really make a difference.[CN] 我们未能让他们播足够长的时间来质变 A Band Called Death (2012)
A change in water quality means little algae grows here now.[CN] 现在水质变化了 湖里几乎没有什么藻类植物了 Africa (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top