ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protract

P R OW0 T R AE1 K T   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protract-, *protract*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protract[VT] ยืดออกไป, See also: ยืดให้นานขึ้น, ถ่วงให้ช้าลง, เลื่อนออกไป, Syn. extend, procrastinate, delay, postpone
protracted[ADJ] ซึ่งยืดเยื้อ, Syn. chronic, extensive
protractor[N] คนหรือสิ่งที่ยืดออกไป, See also: สิ่งยืดเยื้อ
protractor[N] ไม้โปรแทรคเตอร์ สำหรับวัดมุมทางเรขาคณิต
protractile[ADJ] ซึ่งยืดออกไปอีก
protraction[N] การยืดออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protract(โพรแทรคทฺ') vt. ยืดออก,ขยายออก,กางออก,เลื่อนไป,ลากเส้นด้วย Protractor (ดู) ., See also: protractedly adv. protractedness n. protractible adj. protractive adj., Syn. lengthen,extend,protrude
protractile(โพรแทรค'ไทลฺ) adj. ยืดได้,ขยายได้,กางได้,เลื่อนได้,ยื่นออกได้., See also: protractility n.
protraction(โพรแทรค'เชิน) n. การยืดออก,การขยายออก,การเลื่อน,การกาง,การยื่นออก,สิ่งที่ยืดออกหรือยื่นออก
protractor(โพรแทรค'เทอะ) n. ไม้วัดมุม,ผู้ยืด,ผู้กาง,ผู้เลื่อนเวลา,สิ่งยืด,สิ่งกาง,กล้ามเนื้อยืดแขนขาหรือส่วนอื่นของร่างกาย

English-Thai: Nontri Dictionary
protract(vt) กางออกไป,ยืดเยื้อ,ขยายออก
protractor(n) ไม้โปรแตร็คเตอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protracted defaultการยืดเยื้อไม่ชำระหนี้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protracted labour; labour, prolonged; labour, tediousการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protraction๑. การดึงยื่น, การยื่น๒. การยืด [มีความหมายเหมือนกับ protrusion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protractionการทำให้ยื่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protraction, mandibular๑. การยื่นขากรรไกรล่าง๒. คางยื่น, ขากรรไกรล่างยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protractorคีมดึง (เศษกระดูก, กระสุนปืน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protractorโพรแทรกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
protractBecause of the protracted depression, many workers are unemployed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อเวลา[V] prolong, See also: protract, extend the time limit, prolong for more time, Syn. ยืดเวลา, ขยายเวลา, Example: กรรมการต่อเวลาการแข่งขันออกไปอีก 5 นาที เนื่องจากที่มีผู้บาดเจ็บในครึ่งแรก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาง[v.] (kāng) EN: spread ; unfold ; open ; extend ; stretch out ; protract   FR: étendre ; tendre ; déployer ; écarter ; ouvrir
ไม้ครึ่งวงกลม[n.] (māi khreung wong klom) EN: protractor   FR: rapporteur [m]
เยื้อ[X] (yeūa) EN: enduring ; lasting ; protracted   
ยืดเยื้อ[v.] (yeūtyeūa) EN: be prolonged ; extend ; drag on ; last ; go on ; be protracted   FR: traîner ; s'éterniser

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTRACT    P R OW0 T R AE1 K T
PROTRACT    P R OW1 T R AE0 K T
PROTRACTED    P R OW0 T R AE1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protract    (v) prˈətrˈækt (p r @1 t r a1 k t)
protracts    (v) prˈətrˈækts (p r @1 t r a1 k t s)
protracted    (v) prˈətrˈæktɪd (p r @1 t r a1 k t i d)
protractor    (n) prˈətrˈæktər (p r @1 t r a1 k t @ r)
protracting    (v) prˈətrˈæktɪŋ (p r @1 t r a1 k t i ng)
protraction    (n) prˈətrˈækʃən (p r @1 t r a1 k sh @ n)
protractors    (n) prˈətrˈæktəz (p r @1 t r a1 k t @ z)
protractions    (n) prˈətrˈækʃənz (p r @1 t r a1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旷日持久[kuàng rì chí jiǔ, ㄎㄨㄤˋ ㄖˋ ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ, / ] protracted (成语 saw); long drawn-out, #43,273 [Add to Longdo]
量角器[liáng jiǎo qì, ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧˋ, ] protractor, #138,057 [Add to Longdo]
半圆仪[bàn yuán yí, ㄅㄢˋ ㄩㄢˊ ㄧˊ, / ] protractor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
持久戦[じきゅうせん, jikyuusen] (n) protracted war; war of attrition [Add to Longdo]
伸筋[しんきん, shinkin] (n) protractor muscle [Add to Longdo]
長期戦[ちょうきせん, choukisen] (n) drawn-out (protracted) war or contest [Add to Longdo]
長期不況[ちょうきふきょう, choukifukyou] (n) prolonged recession; depression; protracted economic slump [Add to Longdo]
長煩い[ながわずらい, nagawazurai] (n,vs) protracted illness [Add to Longdo]
分度器[ぶんどき, bundoki] (n) protractor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Protract \Pro*tract"\, v. t. [imp. & p. p. {Protracted}; p. pr.
   vb. n. {Protracting}.] [L. protractus, p. p. of protrahere to
   forth, protract; pro forward + trahere to draw. See
   {Portrait}, {Portray}.]
   1. To draw out or lengthen in time or (rarely) in space; to
    continue; to prolong; as, to protract an argument; to
    protract a war.
    [1913 Webster]
 
   2. To put off to a distant time; to delay; to defer; as, to
    protract a decision or duty. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Surv.) To draw to a scale; to lay down the lines and
    angles of, with scale and protractor; to plot.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) To extend; to protrude; as, the cat can protract
    its claws; -- opposed to {retract}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Protract \Pro*tract"\, n. [L. protractus.]
   Tedious continuance or delay. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 protract
   v 1: lengthen in time; cause to be or last longer; "We prolonged
      our stay"; "She extended her visit by another day"; "The
      meeting was drawn out until midnight" [syn: {prolong},
      {protract}, {extend}, {draw out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top