ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prostitute

P R AA1 S T AH0 T UW2 T   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prostitute-, *prostitute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prostitute[VT] ขายตัว, See also: หากินเป็นหญิงโสเภณี
prostitute[N] โสเภณี, See also: ผู้หญิงขายตัว, Syn. bawd, whore
prostitute[N] นักเขียนหรือศิลปินที่ขายงานราคาถูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prostitute(พรอส'ทิทิวทฺ) n. โสเภณี,บุคคลที่ร่วมประเวณีเพื่อหาเงิน (มักเป็นหญิง) ,บุคคลที่ขายศักดิ์ศรีของตัวเอง. vt. ขายตัวเป็นโสเภณี,ขายศักดิ์ศร', Syn. whore,harlot,call girl)

English-Thai: Nontri Dictionary
prostitute(n) หญิงโสเภณี,หญิงบริการ,นางโลม,นางคณิกา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prostituteหญิงโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prostitutesโสเภณี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You robbed a prostitute?- - คุณปล้นขายตัว? - In the Name of the Father (1993)
And we are expected to believe a man who claims he stole from a prostitute... before we would believe ten police officers who stood here on oath... and called you a liar?และเราคาดว่าจะเชื่อคน การเรียกร้องเขาขโมยมาจากหญิง? ก่อนที่เราจะเชื่อสิบตำรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ที่ยืนอยู่? และเรียกเธอว่าคนโกหกหรือไม่ In the Name of the Father (1993)
And there was this question of the robbery of a prostitute.และมีคำถามนี้ การโจรกรรมของหญิงขายบริการ In the Name of the Father (1993)
A prostitute?โสเภณี? The Birdcage (1996)
The prostitute's given name was Natumbundra.ชื่อของหญิงโสเภณีเป็น Natumbundra The Birdcage (1996)
She was a one-legged prostitute.เธอเป็นโสเภณีขาด้วน Titanic (1997)
She looks like a prostitute who's thinking of becoming a nunเหมือนโสเภณีที่คิดจะเป็นแม่ชี The Legend of 1900 (1998)
- You are a total prostitute.- เธอมันกะหรี่ชัดๆ American Beauty (1999)
What would you say, "I hear your wife is a prostitute"?บอกว่าไงบอกว่า"เมียคุณขายตัว"เหรอ Malèna (2000)
Why don't you prostitute and pay back my 5 million?ทำไมเธอไม่ขายตัว และจ่ายเงินคืน 5ล้านเยนล่ะ? Platonic Sex (2001)
- You admit the prostitutes were a mistake?-นายยอมรับว่าสาวพวกนั้นเป็นความผิดพลาด -ฉันยอมรับน่า Love Actually (2003)
You smell like a baby prostitute.กลิ่นยังกับเด็กขายตัวแน่ะ Mean Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prostituteA certain girl was a prostitute but didn't want her grandma to know.
prostituteHe walked on appearing to disregard the prostitute.
prostituteOne day, the police raided a whole group of prostitutes and the girl was among them.
prostituteThe police had all the prostitutes line up in a straight line.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โสเภณี[N] prostitute, See also: whore, harlot, Syn. หญิงงามเมือง, ผู้หญิงหากิน, กะหรี่, Count unit: คน
หญิงหากิน[N] prostitute, See also: hooker, whore, harlot, street-walker, Syn. โสเภณี, อีตัว, กระหรี่, Example: หล่อนเป็นหญิงหากิน
หญิงขายบริการ[N] prostitute, See also: whore, Syn. โสเภณี, หญิงโสเภณี, อีตัว, กระหรี่, นางโลม, ผู้หญิงหากิน, นางคณิกา, Example: กระทรวงสาธารณสุขเริ่มรณรงค์ให้ความรู้เรื่องวิธีคุมกำเนิด และการป้องกันโรคเอดส์แก่หญิงขายบริการ, Count unit: คน, Thai definition: หญิงค้าประเวณี
คณิกา[N] prostitute, See also: whore, Syn. หญิงบริการ, โสเภณี, ผู้หญิงขายตัว, Count unit: คน
ค้าประเวณี[V] prostitute, Example: สมศรีเริ่มค้าประเวณีตั้งแต่อายุยังน้อย, Thai definition: หากินในทางเป็นหญิงโสเภณี
ผู้หญิงหากิน[N] prostitute, See also: call girl, streetwalker, strumpet, Syn. โสเภณี, หญิงงามเมือง, หญิงขายบริการ, นางโลม, หญิงขายตัว, กะหรี่, Example: นักเลงผู้นี้มีหน้าที่คุมซ่องด้วยและคอยปกป้องคุ้มครองผู้หญิงหากินเหล่านั้นไม่ให้ถูกรังแกหรือเบี้ยวค่าตัวจากนักเที่ยว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ
แพศยา[N] prostitute, See also: harlot, streetwalker, courtesan, Syn. โสเภณี, หญิงสำส่อน, Example: ในซอยนี้มีแต่พวกแพศยากับพวกขี้ยาทั้งนั้น, Thai definition: หญิงหาเงินในทางประเวณี
เวศยา[N] harlot, See also: prostitute, whore, courtesan, Syn. แพศยา, หญิงสำส่อน, Example: เธอถูกคนประนามว่าเป็นหญิงเวศยา, Thai definition: หญิงหาเงินในทางประเวณี, Notes: (สันสกฤต)
อีตัว[N] whore, See also: prostitute, cocotte, harlot, Syn. กระหรี่, โสเภณี, Example: หนังสือพิมพ์เปิดโปงธุรกิจค้ากามในสหรัฐอเมริกาในคอลัมน์ เรื่อง ผู้หญิงถูกขายเป็นอีตัวที่อเมริกา
นางบังเงา[N] prostitute, See also: whore, harlot, streetwalker, call girl, Syn. ผู้หญิงหากิน, โสเภณี, หญิงบริการ, Example: เธอมีอาชีพเป็นนางบังเงาแถวนี้มานานแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้ค้าประเวณีเพื่อแลกกับเงิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.)
อีตัว[n.] (ītūa) EN: female prostitute   FR: pute [f] (péj. - vulg.)
ไก่[n.] (kai) EN: prostitute   FR: prostituée [f]
ไ่ก่หลง[X] (kai long) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.)   FR: péripatéticienne [f] ; entraîneuse (vulg.) [f]
การเป็นลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (kān pen lūkkhā khøng sōphēnī) EN: patronizing a prostitute   FR: fréquentation des prostituées [f]
กะหรี่[n.] (karī) EN: prostitute   FR: pute [f] (péj. - vulg.)
แพศยา[n.] (phaētsayā) EN: prostitute ; whore ; harlot ; streetwalker ; courtesan   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg. - inj.)
ผู้หญิงหากิน[n. exp.] (phūying hākin) EN: prostitute ; call girl ; streetwalker ; strumpet   FR: prostituée [f]
ผู้หญิงพรรค์อย่างว่า[n. exp.] (phūying phan yāng wā) EN: that sort of woman ; prostitute   
โส[abv.] (sō) EN: prostitute   FR: prostituée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROSTITUTE    P R AA1 S T AH0 T UW2 T
PROSTITUTES    P R AA1 S T AH0 T UW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prostitute    (v) prˈɒstɪtjuːt (p r o1 s t i t y uu t)
prostituted    (v) prˈɒstɪtjuːtɪd (p r o1 s t i t y uu t i d)
prostitutes    (v) prˈɒstɪtjuːts (p r o1 s t i t y uu t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妓女[jì nǚ, ㄐㄧˋ ㄋㄩˇ, ] prostitute; hooker, #15,443 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] prostitute, #19,801 [Add to Longdo]
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, ] prostitute, #21,821 [Add to Longdo]
婊子[biǎo zi, ㄅㄧㄠˇ ㄗ˙, ] prostitute; whore, #23,016 [Add to Longdo]
[chāng, ㄔㄤ, ] prostitute, #36,527 [Add to Longdo]
娼妓[chāng jì, ㄔㄤ ㄐㄧˋ, ] prostitute, #62,091 [Add to Longdo]
娼妇[chāng fù, ㄔㄤ ㄈㄨˋ, / ] prostitute, #95,478 [Add to Longdo]
傍柳随花[bàng liǔ suí huā, ㄅㄤˋ ㄌㄧㄡˇ ㄙㄨㄟˊ ㄏㄨㄚ, / ] prostitute [Add to Longdo]
娼女[chāng nǚ, ㄔㄤ ㄋㄩˇ, ] prostitute [Add to Longdo]
烟花女[yān huā nǚ, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄋㄩˇ, / ] prostitute (esp. in Yuan theater) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prostituierte {m,f}; Nutte {f}; Dirne {f} | Prostituierten {pl}; Nutten {pl}; Dirnen {pl}prostitute | prostitutes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
さぶる児[さぶるこ, saburuko] (n) (arch) (uk) (See 浮かれ女・うかれめ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
さぶる少女[さぶるおとめ, saburuotome] (n) (arch) (See さぶる児・さぶるこ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
ソープランド[, so-purando] (n) brothel where one can bathe with the prostitutes (wasei [Add to Longdo]
ソープレディ[, so-puredei] (n) prostitute working at a soapland (wasei [Add to Longdo]
トルコ嬢[トルコじょう, toruko jou] (n) (sens) (See ソープレディ) prostitute working at a soapland (lit [Add to Longdo]
トルコ風呂[トルコぶろ, toruko buro] (n) (1) Turkish bath; (2) (sens) (See ソープランド) soapland (brothel where one can bathe with the prostitutes) [Add to Longdo]
パンパンガール[, panpanga-ru] (n) prostitute (esp. one consorting with occupation soldiers after WWII); pan-pan girl [Add to Longdo]
プロスティチュート;プロスチチュート;プロスチチュウト[, purosuteichu-to ; purosuchichu-to ; purosuchichuuto] (n) prostitute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prostitute \Pros"ti*tute\, v. t. [imp. & p. p. {Prostituted}; p.
   pr. & vb. n. {Prostituting}.] [L. prostitutus, p. p. of
   prostituere to prostitute; pro before, forth + statuere to
   put, place. See {Statute}.]
   1. To offer, as a woman, to a lewd use; to give up to
    lewdness for hire. "Do not prostitute thy daughter."
    --Lev. xix. 29.
    [1913 Webster]
 
   2. To devote to base or unworthy purposes; to give up to low
    or indiscriminate use; as, to prostitute talents; to
    prostitute official powers. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prostitute \Pros"ti*tute\, a. [L. prostitutus, p. p.]
   Openly given up to lewdness; devoted to base or infamous
   purposes.
   [1913 Webster]
 
      Made bold by want, and prostitute for bread. --Prior
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prostitute \Pros"ti*tute\, n. [L. prostituta.]
   1. A woman giver to indiscriminate lewdness; a strumpet; a
    harlot.
    [1913 Webster]
 
   2. A base hireling; a mercenary; one who offers himself to
    infamous employments for hire.
    [1913 Webster]
 
       No hireling she, no prostitute to praise. --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prostitute
   n 1: a woman who engages in sexual intercourse for money [syn:
      {prostitute}, {cocotte}, {whore}, {harlot}, {bawd}, {tart},
      {cyprian}, {fancy woman}, {working girl}, {sporting lady},
      {lady of pleasure}, {woman of the street}]
   v 1: sell one's body; exchange sex for money

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top