Search result for

whore

(63 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whore-, *whore*
English-Thai: Longdo Dictionary
whore(n) โสเภณี เช่น Discusses sex and prostitution during early modern England, and it is particularly helpful in understanding a whore’s status, how a whore is represented. , S. prostitute
Label whore(n slang ) คนที่คลั่งไคล้หลงใหลในเสื้อผ้าเครื่องใช้แบรนด์เนม, S. tag hag, brand whore

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whore[N] หญิงโสเภณี (คำหยาบ), Syn. harlot, hooker, prostitute
whore[VI] เป็นหญิงโสเภณี (คำหยาบ)
whoredom[N] การค้าประเวณี, See also: การเป็นโสเภณี, Syn. prostitution
whorehouse[N] ซ่องนางโลม (คำไม่สุภาพ), See also: ซ่อง, ซ่องโสเภณี, ซ่องของผู้หญิงหากิน, Syn. bawdyhouse, brothel, cathouse
whore after[PHRV] ปรารถนา, See also: โหยหา, ต้องการ
whoremaster[N] คนเที่ยวซ่องนางโลม, Syn. whoremonger
whoremonger[N] คนเที่ยวซ่องนางโลม, Syn. whoremaster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whore(ฮอร์) n. หญิงโสเภณี,หญิงสำส่อน, Syn. harlot
whoredom(ฮอร์'ดัม) n. การค้าประเวณี,การสักการบูชารูปปั้น,การบูชาพระเจ้าที่ไม่แท้
whorehouse(ฮอร์'เฮาซฺ) n. สำนักโสเภณี,ซ่องนางโลม
whoreinaster(ฮอร์'มังเกอะ) n. คนเที่ยวซ่องนางโลม, See also: whoremongering n.
whoremonger(ฮอร์'มังเกอะ) n. คนเที่ยวซ่องนางโลม, See also: whoremongering n.

English-Thai: Nontri Dictionary
whore(n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,นางโลม,หญิงแพศยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
whoreหญิงคนชั่ว, หญิงโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whoremasterผู้คุมซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A lying, manipulating whore who's sleeping with her stepson.เป็นนังตอแหล สำส่อน ที่นอนกับลูกเลี้ยงของตัวเอง Chuck in Real Life (2008)
Nothing I'm gonna say to that crank whore... is gonna make her feel loved.เชื่อฉันสิ ไม่มีอะไรที่ฉันจะพูด กับนังขี้ยาเเพศยา... ให้เธอรู้สึกถึงความรักได้หรอก Pilot (2008)
You pathetic whore.นังเเพทศยาน่าสมเพช Pilot (2008)
You're nothing but an ugly, ungrateful little whore!แกมันเป็นคนไม่ดี แกมันคนเนรคุณ! Superhero Movie (2008)
And I a whore. Do you really wish that for me?แล้วหม่อมชั้นก็กลายเป็นโสเภณี ฝ่าบาทอยากให้สิ่งนั้นเกิดกับหม่อมชั้นรึเพคะ? The Other Boleyn Girl (2008)
So the Boleyn whores.นี่เอง... .... นังโสเภณีตระกูลโบลีน The Other Boleyn Girl (2008)
- I can smell the whore on you.- ข้าได้กลิ่นโสเภนีจากตัวเจ้า The Other Boleyn Girl (2008)
I'm going to a whorehouse and I'm gonna get my fuck on.ฉันจะไปซ่องกะหรี่ แล้วฉันก็จะไปอึ้บที่นั่น Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- The whores are on me, fellas. - No, Neil...- น้องหรี่นี้ของฉัน หนุ่ม ๆ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
No, we're whores.ไม่ เรามันโสเภณี Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Who the hell is she, Wesley? Your new whore?นังนี่เป็นใครวะ เลสลีย์ เด็กใหม่ของนายหรอ Wanted (2008)
She's a whore, all right? Crushing a young man's dreams.หล่อนมันนังแพศยา เข้าใจไหม คอยทำลายฝันของเด็กหนุ่ม New York, I Love You (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โสเภณี[N] prostitute, See also: whore, harlot, Syn. หญิงงามเมือง, ผู้หญิงหากิน, กะหรี่, Count unit: คน
หญิงขายบริการ[N] prostitute, See also: whore, Syn. โสเภณี, หญิงโสเภณี, อีตัว, กระหรี่, นางโลม, ผู้หญิงหากิน, นางคณิกา, Example: กระทรวงสาธารณสุขเริ่มรณรงค์ให้ความรู้เรื่องวิธีคุมกำเนิด และการป้องกันโรคเอดส์แก่หญิงขายบริการ, Count unit: คน, Thai definition: หญิงค้าประเวณี
คณิกา[N] prostitute, See also: whore, Syn. หญิงบริการ, โสเภณี, ผู้หญิงขายตัว, Count unit: คน
อีตัว[N] whore, See also: prostitute, cocotte, harlot, Syn. กระหรี่, โสเภณี, Example: หนังสือพิมพ์เปิดโปงธุรกิจค้ากามในสหรัฐอเมริกาในคอลัมน์ เรื่อง ผู้หญิงถูกขายเป็นอีตัวที่อเมริกา
นางบังเงา[N] prostitute, See also: whore, harlot, streetwalker, call girl, Syn. ผู้หญิงหากิน, โสเภณี, หญิงบริการ, Example: เธอมีอาชีพเป็นนางบังเงาแถวนี้มานานแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้ค้าประเวณีเพื่อแลกกับเงิน
ซ่องโสเภณี[N] brothel, See also: whorehouse, bawdy house, bordello, Syn. ซ่อง, Example: ภาคอีสานดารดาษไปด้วยซ่องโสเภณี, Count unit: ซ่อง, Thai definition: สถานให้บริการทางเพศ
ซ่อง[N] brothel, See also: whorehouse, bawdy house, bordello, Syn. ซ่องโสเภณี, Example: อาชีพเดิมของเขาคือคุมซ่องกับบ่อนการพนัน, Count unit: ซ่อง, Thai definition: ที่มั่วสุมชุมนุมกันลับๆ (มักใช้ในทางไม่ดี)
ดอกทอง[N] promiscuous woman, See also: whore, harlot, courtesan, prostitute, fast woman, Syn. สำส่อน, แพศยา, Thai definition: หญิงใจง่ายในทางประเวณี (ใช้เป็นคำด่า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.)
ลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (lūkkhā khøng sōphēnī) EN: john ; whoremaster ; whoremonger   FR: client d'une prostituée [m]
แพศยา[n.] (phaētsayā) EN: prostitute ; whore ; harlot ; streetwalker ; courtesan   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg. - inj.)
ซ่องโสเภณี[n.] (sǿng sōphēnī) EN: brothel ; whorehouse ; bawdy house ; bordello   FR: maison close [f] ; maison de passe [f] ; bordel [m] (vulg.) ; clandé [m] (arg.)
โสเภณี[n.] (sōphēnī) EN: prostitute ; whore ; harlot   FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg. - inj.) ; pute [f] (vulg. - inj.) ; catin [f] (fam. - vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam. - vx) ; poule [f] (fam. - vx) ; fille de joie [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
WHORE    HH AO1 R
WHORES    HH AO1 R Z
WHOREHOUSE    HH AO1 R HH AW2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whore    (n) (h oo1 r)
whores    (n) (h oo1 z)
whoremonger    (n) (h oo1 m uh ng g @ r)
whoremongers    (n) (h oo1 m uh ng g @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hure {f} | Huren {pl}whore | whores [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
させ子[させこ, saseko] (n) whore [Add to Longdo]
パンスケ[, pansuke] (n) whore [Add to Longdo]
ホーア;ホアー[, ho-a ; hoa-] (n) (obsc) whore [Add to Longdo]
淫売屋[いんばいや, inbaiya] (n) brothel; bordello; whorehouse; cathouse [Add to Longdo]
淫婦;婬婦[いんぷ, inpu] (n) (1) woman of loose morals; lewd woman; (2) (See 淫売婦) prostitute; whore; harlot [Add to Longdo]
街娼[がいしょう, gaishou] (n) prostitute; whore; streetwalker [Add to Longdo]
小店;小見世[しょうてん(小店);こみせ, shouten ( shou mise ); komise] (n) (1) little shop; small shop; small store; (2) (しょうてん only) (hum) my shop; (3) (こみせ only) low class whorehouse in Fujiwara (Edo period); low class brothel; (4) (こみせ only) passage formed under the eaves of houses after heavy snowfalls (Tohoku region) [Add to Longdo]
長者[ちょうじゃ(P);ちょうしゃ;ちょうざ, chouja (P); chousha ; chouza] (n) (1) (ちょうじゃ only) millionaire; (2) one's superior; one's elder; one's senior; (3) (arch) virtuous and gentle person; (4) (ちょうじゃ only) (arch) female owner of a whorehouse in a post town; (5) (ちょうじゃ only) (arch) (See 宿駅) chief of a post town; (P) [Add to Longdo]
売女[ばいた, baita] (n) (1) (uk) (derog) prostitute; whore; (2) tramp; floozy; slut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whore \Whore\ (h[=o]r), n. [OE. hore, AS. h[=o]re; akin to D.
   hoer, hoere, G. hure, OHG. huora, huorra, Icel. h[=o]ra, Dan.
   hore, Sw. hora, Goth. h[=o]rs an adulterer, AS. h[=o]r
   adultery, OHG. huor, and probably to L. carus dear. Cf.
   {Charity}.]
   A woman who practices unlawful sexual commerce with men,
   especially one who prostitutes her body for hire; a
   prostitute; a harlot. --Wyclif.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Harlot; courtesan; prostitute; strumpet.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whore \Whore\, v. i. [imp. & p. p. {Whored}; p. pr. & vb. n.
   {Whoring}.] [Cf. Icel. h?ra. See {Whore}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To have unlawful sexual intercourse; to practice lewdness.
    [1913 Webster]
 
   2. (Script.) To worship false and impure gods.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whore \Whore\, v. t.
   To corrupt by lewd intercourse; to make a whore of; to
   debauch. [R.] --Congreve.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whore
   n 1: a woman who engages in sexual intercourse for money [syn:
      {prostitute}, {cocotte}, {whore}, {harlot}, {bawd}, {tart},
      {cyprian}, {fancy woman}, {working girl}, {sporting lady},
      {lady of pleasure}, {woman of the street}]
   v 1: work as a prostitute
   2: have unlawful sex with a whore
   3: compromise oneself for money or other gains; "She whored
     herself to Hollywood"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top