ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harlot

HH AA1 R L AH0 T   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harlot-, *harlot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harlot[N] โสเภณี, See also: ผู้หญิงขายตัว, หญิงแพศยา, Syn. prostitute, whore
harlotry[N] การเป็นหญิงโสเภณี, See also: อาชีพหญิงโสเภณี, การขายตัว, Syn. prostitution, whoredom, whorishness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harlot(ฮาร์'ลอท) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน
harlotry(ฮาร์'ลอททรี) n. การเป็นหญิงโสเภณี,หญิงโสเภณีทั้งหลาย, Syn. prostitution,harlots

English-Thai: Nontri Dictionary
harlot(n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,หญิงแพศยา,หญิงสำส่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Oh Babylon the great, oh Babylon the great, the mother of all harlots."Oh Babylon the great, oh Babylon the great, มารดาของหญิงอนาถทั้งหลาย Ken Park (2002)
-"The beast will eat the harlot." -Stop it!สัตว์ร้ายจะขย้ำกินหญิงสกปรก / หยุดได้แล้วว Ken Park (2002)
"And I saw the beast will eat the harlot", Peaches,ชั้นเห็นสัตว์ร้าย ที่จะมากินหญิงโสมม พีช Ken Park (2002)
"will eat the harlot!มากินหญิงโสมม Ken Park (2002)
"is to keep a tighter rein on your resident harlot.คุมบังเหียน ยัยกะหรี่ที่อยู่กับคุณให้ดีๆ The Constant Gardener (2005)
The concubines of Siam, the catamites of Greece, the harlots of India...สนมแห่งสยาม, หนุ่มคู่ขาของกรีก, โสเภณีแห่งอินเดีย... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Then you're going to get down on one knee And you're going to ask that doe-eyed little harlot To marry you.แล้วมาคุกเข่า ขอแม่ตาโต แต่งงานกับคุณ Vitamin D (2009)
A harlot?หญิงแพศยา? Easy A (2010)
A harlot.หญิงแพศยา มันไม่ใช่ แบบ หนูได้ทำ... Easy A (2010)
- Harlot.- นังร่าน Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
No. Of course not. They're scheming harlotsเธอไม่ได้ทำอยู่แล้ว พวกนั้นก็แค่โสเภณีจอมวางแผน The Sixteen Year Old Virgin (2010)
You're giving your heart to a money-grubbing harlot who only cares about herself.เมือคุณเชื่อใจนางแพศยาที่เห็นแก่เงิน คนที่แคร์แต่ตัวของหล่อมเอง โปรดอย่าทำแบบนี้ Touch of Eva (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพศยา[N] prostitute, See also: harlot, streetwalker, courtesan, Syn. โสเภณี, หญิงสำส่อน, Example: ในซอยนี้มีแต่พวกแพศยากับพวกขี้ยาทั้งนั้น, Thai definition: หญิงหาเงินในทางประเวณี
เวศยา[N] harlot, See also: prostitute, whore, courtesan, Syn. แพศยา, หญิงสำส่อน, Example: เธอถูกคนประนามว่าเป็นหญิงเวศยา, Thai definition: หญิงหาเงินในทางประเวณี, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.)
นกปรอดหงอนตาขาว[n. exp.] (nok parøt ngøn tā khāo) EN: Buff-vented Bulbul   FR: Bulbul de Charlotte [m] ; Bulbul à ventre cannelle [m]
แพศยา[n.] (phaētsayā) EN: prostitute ; whore ; harlot ; streetwalker ; courtesan   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg. - inj.)
โสเภณี[n.] (sōphēnī) EN: prostitute ; whore ; harlot   FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg. - inj.) ; pute [f] (vulg. - inj.) ; catin [f] (fam. - vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam. - vx) ; poule [f] (fam. - vx) ; fille de joie [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
HARLOT    HH AA1 R L AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harlot    (n) hˈaːlət (h aa1 l @ t)
harlots    (n) hˈaːləts (h aa1 l @ t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]
シャルロット[, sharurotto] (n) Charlotte [Add to Longdo]
ハーロット・ピグミー・ゴビー;ハーロットピグミーゴビー[, ha-rotto . pigumi-. gobi-; ha-rottopigumi-gobi-] (n) harlot pygmy goby (Trimma fucatum, fish species from Thailand) [Add to Longdo]
淫行[いんこう, inkou] (n) obscenity; harlotry [Add to Longdo]
淫婦;婬婦[いんぷ, inpu] (n) (1) woman of loose morals; lewd woman; (2) (See 淫売婦) prostitute; whore; harlot [Add to Longdo]
吉原言葉[よしわらことば;よしはらことば, yoshiwarakotoba ; yoshiharakotoba] (n) (See ありんすことば) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]
私窩子[しかし, shikashi] (n) (See 淫売婦,私娼) prostitute; harlot [Add to Longdo]
娼妓[しょうぎ, shougi] (n) prostitute; harlot [Add to Longdo]
娼婦(P);倡婦[しょうふ, shoufu] (n) prostitute; harlot; (P) [Add to Longdo]
大寄[おおよせ, ooyose] (n) (1) calling many harlots and entertainers and have a big party; (2) starting an important maneuver at the end of a game of go [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harlot \Har"lot\, v. i.
   To play the harlot; to practice lewdness. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harlot \Har"lot\ (-l[o^]t), n. [OE. harlot, herlot, a vagabond,
   OF. harlot, herlot, arlot; cf. Pr. arlot, Sp. arlote, It.
   arlotto; of uncertain origin.]
   1. A churl; a common man; a person, male or female, of low
    birth. --[Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He was a gentle harlot and a kind.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A person given to low conduct; a rogue; a cheat; a rascal.
    [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. A woman who prostitutes her body for hire; a prostitute; a
    common woman; a strumpet.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harlot \Har"lot\, a.
   Wanton; lewd; low; base. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harlot
   n 1: a woman who engages in sexual intercourse for money [syn:
      {prostitute}, {cocotte}, {whore}, {harlot}, {bawd}, {tart},
      {cyprian}, {fancy woman}, {working girl}, {sporting lady},
      {lady of pleasure}, {woman of the street}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top