ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bawd

B AO1 D   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bawd-, *bawd*, baw
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bawd[N] แม่เล้า (คำเก่า เป็นภาษาวรรณกรรม), Syn. procuress
bawd[N] โสเภณี (คำเก่า เป็นภาษาวรรณกรรม), Syn. prostitution
bawdy[ADJ] ตลกลามก, Syn. lewd
bawdiness[N] ความตลกแบบลามก, See also: ความลามก, Syn. ribaldry
bawdyhouse[N] ซ่องโสเภณี, See also: ซ่องนางโลม, Syn. brothel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bawd(บอด) n. แม่เล้า,โสเภณี,คำพูดหยาบคาย,ผู้ล่อลวงหญิงมาให้ทำประเวณี ', Syn. parapet
bawdry(บอ'ดรี) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความลามก,ภาษาลามก,การผิดประเวณี
bawdy(บอ'ดี) adj. หยาบคาย,ลามก n. คำพูดหยาบคาย,คำเขียนที่หยาบคาย, Syn. indecent
bawdyhouse(บอ'ดีเฮาสฺ) n. ซ่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
bawd(n) โสเภณี,นางโลม,นางคณิกา,แม่เล้า
bawdy(n) ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,การผิดประเวณี
bawdyhouse(n) ซ่องโสเภณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bawdy house; brothelซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซ่องโสเภณี[n.] (sǿng sōphēnī) EN: brothel ; whorehouse ; bawdy house ; bordello   FR: maison close [f] ; maison de passe [f] ; bordel [m] (vulg.) ; clandé [m] (arg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BAWD B AO1 D
BAWDY B AO1 D IY0
BAWDEN B AO1 D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bawd (n) bˈɔːd (b oo1 d)
bawds (n) bˈɔːdz (b oo1 d z)
bawdy (n) bˈɔːdiː (b oo1 d ii)
bawdier (j) bˈɔːdɪəʳr (b oo1 d i@ r)
bawdily (a) bˈɔːdɪliː (b oo1 d i l ii)
bawdiest (j) bˈɔːdɪɪst (b oo1 d i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kuppler {m}; Kupplerin {f} | Kuppler {pl}; Kupplerinnen {pl}bawd | bawds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
淫ら;猥ら[みだら, midara] (adj-na,n) loose; bawdy; improper; dirty [Add to Longdo]
淫声[いんせい, insei] (n) (1) screams produced during sex; (2) bawdy song; song of low character [Add to Longdo]
春歌[しゅんか, shunka] (n) bawdy (lewd) song [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bawd \Bawd\, n. [OE. baude, OF. balt, baut, baude, bold, merry,
   perh. fr. OHG. bald bold; or fr. Celtic, cf. W. baw dirt. Cf.
   {Bold}, {Bawdry}.]
   A person who keeps a house of prostitution, or procures women
   for a lewd purpose; a procurer or procuress; a lewd person;
   -- usually applied to a woman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bawd \Bawd\, v. i.
   To procure women for lewd purposes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bawd
   n 1: a woman who engages in sexual intercourse for money [syn:
      {prostitute}, {cocotte}, {whore}, {harlot}, {bawd}, {tart},
      {cyprian}, {fancy woman}, {working girl}, {sporting lady},
      {lady of pleasure}, {woman of the street}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top