ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

polo

P OW1 L OW0   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polo-, *polo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polo[N] กีฬาโปโลน้ำ
polo[N] กีฬาตีคลี
polonium[N] ธาตุกัมตรังสีพอโลเนียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
polo(โพ'โล) n. กีฬาตีคลีบนหลังม้า,กีฬาโปโลน้ำ, See also: poloist n.
anthropologist(แอนโธรพอล' โลจิสทฺ) n. มนุษย์วิทยา, ผู้เชี่ยวชาญวิชามนุษย์วิทยา
anthropology(แอนโธรพอล' โลจี) n.
apologetic(อะพอล'ละเจท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการขออภัย,เต็มที่หรือต้องการขออภัย, Syn. regretful, sorry ###A. unrepentant)
apologetics(อะพอล'ละเจท'ทิคซฺ) n. สาขาของศาสนาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
apologia(แอพพะโล'เจีย) n. หนังสือแก้ต่างหรือแก้ข้อกล่าวหา, การแก้ข้อกล่าวหา (apology)
apologise(อะพอล'โลไจซฺ) vi. ขออภัย,แก้ตัว,ออกตัว. -apologis (z) er n.
apologist(อะพอล'โลจิสทฺ) n. ผู้ขออภัย,ผู้แก้ข้อกล่าวหา, Syn. advocate)
apologize(อะพอล'โลไจซฺ) vi. ขออภัย,แก้ตัว,ออกตัว. -apologis (z) er n.
apologue(แอพ'พะลอก) n. นิทานแฝงคติศีลธรรม. -apologal adj. (didactic narrative)

English-Thai: Nontri Dictionary
polo(n) กีฬาโปโล,การตีคลี
anthropology(n) มานุษยวิทยา
apologetic(adj) เชิงขอโทษ
apologise(vi) ขอโทษ,ขออภัย,ออกตัว,แก้ตัว
apologist(n) ผู้ขอโทษ,ผู้ขออภัย,ผู้แก้ตัว,ผู้แก้ข้อกล่าวหา
apology(n) คำขอโทษ,คำขออภัย,คำแก้ตัว,การขอโทษ,การขออภัย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Poloniumพอโลเนียม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wouldn't peg him as a Polo man.คุณเกินไป จะไม่ตรึงเขาเป็นคนโปโล Contact (1997)
An endless parade of parties and cotillions... yachts and polo matches.มีงานเลี้ยงงานเต้นรำไม่รู้จบ เล่าเรื่องแล่นเรือยอร์ชกับดูโปโล Titanic (1997)
I assume you're late because you've been in a fencing lesson or have you taken up polo again?ผมคิดว่าคุณมาสายเพราะคงมัวแต่กำลังเรียนฟันดาบ.. ไม่ก็เล่นโปโลอยู่? Hothead (2001)
You ever play a game called Marco polo?คุณเคยเล่นเกม ที่เรียกว่าวิ่งจับกันในน้ำไหม Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Polo.โปโล. Fantastic Four (2005)
Big estate, servants, polo ponies. All quite lovely. Hey, look, I understand.มีมรดก มีบริวาร โปโลคลับ ดูไม่เลวทีเดียว Match Point (2005)
Polo.You'll be all right. Firewall (2006)
- Polo!- โปโล! Alpha Dog (2006)
Polo!โปโล! Alpha Dog (2006)
- Polo.- โปโล Alpha Dog (2006)
Polo.โปโล Alpha Dog (2006)
Polo.โปโล Open Water 2: Adrift (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poloFootball originally meant "a game played with a ball on foot" - unlike a game played on horseback, such as polo.
poloThe shirt she apparently seriously thought suited me I turned down and decided to accept a light blue polo shirt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอโลเนียม[N] polonium, Syn. ธาตุพอโลเนียม, Example: มารี คูรี และปิแอร์ คูรีแยกธาตุกัมมันตรังสีออกจากยูเรเนียมได้สองธาตุ คือ พอโลเนียม และ เรเดียม, Thai definition: ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง มีสถานะเป็นของแข็ง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายขอโทษ[n. exp.] (jotmāi khøthōt) EN: letter of apology   FR: lettre d'excuses [f]
ขมา[v.] (khamā) EN: ask for pardon ; apologize to   FR: demander le pardon ; présenter ses excuses
คำขออภัย[n. exp.] (khamkhø aphai) EN: apology   
คำขอโทษ[n. exp.] (khamkhøthōt) EN: excuse ; pardon ; apology   FR: excuse [f] ; regret [m] ; pardon [m]
ขออภัย[v. exp.] (khø aphai) EN: apologize ; make an apology ; ask for forgiveness ; ask for pardon   FR: demander pardon
ขออภัยในความไม่สะดวก[xp] (khø aphai nai khwām mai sadūak) EN: we apologize for the inconvenience   FR: veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets
ขอโทษที่...[v. exp.] (khøthōt thī …) EN: apologize for …   FR: s'excuser de/pour …
ขอโทษต่อ...[v. exp.] (khøthōt tø …) EN: apologize to … (s.o)   FR: s'excuser auprès de … (qqn)
ลุแก่โทษ[v.] (lukaēthōt) EN: make an apology ; apologize   FR: se repentir ; se confesser

CMU English Pronouncing Dictionary
POLO    P OW1 L OW0
POLO'S    P OW1 L OW0 Z
POLONIUM    P AH0 L OW1 N IY0 AH0 M
POLONIUS    P AH0 L OW1 N IY0 AH0 S
POLONSKY    P AH0 L AA1 N S K IY0
POLONAISE    P AA2 L AH0 N EY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
polo    (n) pˈoulou (p ou1 l ou)
polony    (n) pˈəlˈouniː (p @1 l ou1 n ii)
polo-neck    (j) pˈoulou-nɛk (p ou1 l ou - n e k)
polonaise    (n) pˌɒlənˈɛɪz (p o2 l @ n ei1 z)
polonaises    (n) pˌɒlənˈɛɪzɪz (p o2 l @ n ei1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pō, ㄆㄛ, / ] polonium Po 釙|钋, metalloid, atomic number 84, #43,144 [Add to Longdo]
马球[mǎ qiú, ㄇㄚˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] polo [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Polo {n}; Polospiel {n} [sport]polo [Add to Longdo]
Polohemd {n}polo shirt; polo; short-sleeved shirt [Add to Longdo]
Polonaise {f}polonaise [Add to Longdo]
Polonium {n} [chem.]polonium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お詫び[おわび, owabi] (n,vs) apology [Add to Longdo]
へどもど[, hedomodo] (vs,adv) flustered; flurried; stuttering (e.g. an apology) [Add to Longdo]
ませ;まし[, mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. [Add to Longdo]
アントロポロギー[, antoroporogi-] (n) (obsc) (See 人類学) anthropology (ger [Add to Longdo]
ウォーターポロ;ウオーターポロ[, uo-ta-poro ; uo-ta-poro] (n) (See 水球) water polo [Add to Longdo]
ジパング[, jipangu] (n) Zipangu (the name for Japan used by Marco Polo) (ita [Add to Longdo]
タートルネック[, ta-torunekku] (n,adj-no) turtleneck; turtle-necked sweater; polo-neck(ed) sweater [Add to Longdo]
トポロジ[, toporoji] (n) {comp} topology [Add to Longdo]
トポロジー[, toporoji-] (n) topology [Add to Longdo]
トポロジカル[, toporojikaru] (n) topological [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トポロジー[とぽろじー, toporoji-] topology [Add to Longdo]
ネットワークトポロジー[ねっとわーくとぽろじー, nettowa-kutoporoji-] network topology [Add to Longdo]
ネットワーク接続形態[ネットワークせつぞくけいたい, nettowa-ku setsuzokukeitai] network topology [Add to Longdo]
ポロジ状態要素[ポロジじょうたいようそ, poroji joutaiyouso] topology state element [Add to Longdo]
位相[いそう, isou] topology, phase [Add to Longdo]
接続形態[せつぞくけいたい, setsuzokukeitai] connection configuration, topology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polo \Po"lo\, n. [Of Eastern origin; -- properly, the ball used
   in the game.]
   1. A game of ball of Eastern origin, resembling hockey, with
    the players on horseback.
    [1913 Webster]
 
   2. A similar game played on the ice, or on a prepared floor,
    by players wearing skates.
    [1913 Webster]
 
   3. A game similar to hockey played by swimmers.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polo \Po"lo\, n. [Sp., an air or popular song in Andalucia.]
   A Spanish gypsy dance characterized by energetic movements of
   the body while the feet merely shuffle or glide, with unison
   singing and rhythmic clapping of hands.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Polo
   n 1: Venetian traveler who explored Asia in the 13th century and
      served Kublai Khan (1254-1324) [syn: {Polo}, {Marco Polo}]
   2: a game similar to field hockey but played on horseback using
     long-handled mallets and a wooden ball

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 Polo
  Antarctic; the Antarctic

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top