ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

謝罪

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -謝罪-, *謝罪*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谢罪[xiè zuì, ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] apology (for an offence), #30,267 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
謝罪[しゃざい, shazai] (vt) ขอโทษ

Japanese-English: EDICT Dictionary
謝罪[しゃざい, shazai] (n,vs) apology; (P) [Add to Longdo]
謝罪広告[しゃざいこうこく, shazaikoukoku] (n) published apology [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You should apologize to Mrs. Smith for your rude behavior the other night.あなたはこの前の夜の失礼な振る舞いをスミス夫人に謝罪すべきです。
The politician had to take back his words and eat crow.その政治家は前言を取り消して公に謝罪するはめになった。
You should apologize.君は謝罪すべきだ。 [M]
You don't have to make an apology.君は謝罪する必要はない。 [M]
I think that you ought to apologize to her.君は彼女に謝罪すべきだと思うよ。 [M]
Please accept our heartfelt apologies.私たちの謝罪をどうかお受け下さい。
Only a sincere apology will appease my anger.私の怒りを静めるのは心からの謝罪しかない。
Taro had to eat dirt and resigned.太郎は屈辱を忍んで謝罪し辞職した。
He failed to apologize for betraying our trust.彼は私たちの信頼を裏切ったことを謝罪しなかった。
Her apology was nothing but show.彼女の謝罪はただの見せかけだった。
She said that by way of apology.彼女は謝罪してそういった。
She said that by way of apology.彼女は謝罪としてそう言った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need to apologize for everything that happened.[JA] 謝罪する必要がある 起こったことすべての事に 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
I said that you were very sorry. Good.[JA] 謝罪しておいた Once Upon a Time in Venice (2017)
I do not accept your apology.[JA] 謝罪は受け入れない Something They Need (2017)
That's your apology?[JA] それが謝罪なの? Alt.truth (2017)
That's why I'm apologizing. So, sorry![JA] それで謝罪したんだ ごめん! Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Maybe we can count on Tyrion to intercede on our behalf by way of apology for murdering our father and son.[JA] ティリオンに父上と息子の殺害の謝罪として 仲立ちしてもらえるかしら Eastwatch (2017)
So I've brought him to apologise to you.[JA] 謝罪の為 連れて参りました Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Don't worry about your apology speech, twinny.[JA] 謝罪会見は私に任せて Okja (2017)
You have nothing to apologize for.[JA] あなたは謝罪することは何もありません。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
Yeah, yeah. No more sorries.[JA] - ああ 謝罪はいらないよ Life (2017)
My apologies.[JA] 謝罪いたします Wonder Woman (2017)
Ma'am, if I may, I feel I owe you an apology.[JA] もしかしたら 謝罪をしないといけません Sock Puppets (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
謝罪[しゃざい, shazai] Abbitte, Entschuldigung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top