ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

piquantly

P IY1 K AH0 N T   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piquantly-, *piquantly*, piquant
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา piquantly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *piquantly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piquant[ADJ] ซึ่งมีรสจัด, See also: เผ็ด, Syn. sharp, spicy
piquant[ADJ] มีชีวิตชีวา
piquant[ADJ] น่าสนใจ, See also: ที่ดึงดูดใจ, ที่ล่อใจ, Syn. attractive, interesting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
piquant(พี'เควินทฺ) adj. เผ็ด,รสจัด,น่าสนใจ,ถึงใจ,มีชีวิตชีวา,ทำให้พอใจยิ่ง., See also: piquancy n.

English-Thai: Nontri Dictionary
piquant(adj) คมคาย,แหลม,เก๋,ออกรสออกชาติ,ถึงใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉุน[V] be pungent, See also: be strong, be sharp, be piquant, be poignant, Example: เหล้าที่เซ่นสังเวยมีรสจืดไม่ฉุนเหมือนเหล้าที่ยังไม่ได้เซ่นสังเวย, Thai definition: แรง, กล้า, (ใช้แก่กลิ่นและรส)
ฉุน[ADJ] pungent, See also: biting, strong, piquant, sharp, poignant, Example: เขาไม่ชอบกลิ่นฉุนของทุเรียน, Thai definition: แรง, กล้า, (ใช้แก่กลิ่นและรส)
ฉุนกึก[V] be pungent, See also: be strong, be sharp, be piquant, Example: กลิ่นเหม็นไหม้ที่ผมได้กลิ่นอยู่เมื่อครู่ก็ฉุนกึกขึ้นกระทบจมูกอย่างแรง, Thai definition: มีกลิ่นฉุนแรงอย่างทำให้ชะงักจมูกในทันใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุน[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant   FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
กลิ่นฉุน[n. exp.] (klin chun) FR: odeur acide [f] ; odeur piquante [f] ; odeur forte [f]
เผ็ด [X] (phet) EN: spicy ; hot ; piquant ; spiced ; peppery   FR: épicé ; pimenté ; piquant
แสบ[adj.] (saēp) FR: piquant ; mordant

CMU English Pronouncing Dictionary
PIQUANT P IY1 K AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
piquant (j) pˈiːkənt (p ii1 k @ n t)
piquantly (a) pˈiːkəntliː (p ii1 k @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pikant {adj} | pikant schmeckenpiquant; spicy | to taste piquant [Add to Longdo]
pikant {adv}piquantly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歯切れの良い;歯切れのよい;歯切れのいい[はぎれのよい(歯切れの良い;歯切れのよい);はぎれのいい(歯切れの良い;歯切れのいい), hagirenoyoi ( hagire no yoi ; hagire noyoi ); hagirenoii ( hagire no yoi ; hagire n] (exp,adj-i) crisp; staccato; piquant; clear [Add to Longdo]
歯切れよい;歯切れいい;歯切れ良い[はぎれよい(歯切れよい;歯切れ良い);はぎれいい(歯切れいい;歯切れ良い), hagireyoi ( hagire yoi ; hagire yoi ); hagireii ( hagire ii ; hagire yoi )] (exp,adj-i) crisp; staccato; piquant; clear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piquantly \Pi"quant*ly\, adv.
   In a piquant manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 piquantly
   adv 1: with strong spices; in a spicy manner; "the soup was
       spicily flavored" [syn: {piquantly}, {spicily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top