Search result for

salty

(50 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salty-, *salty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salty[ADJ] ซึ่งมีรสเค็ม, See also: เค็ม, Syn. briny, alkaline
salty[ADJ] (คารม) คมคาย, See also: (คำ) คม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salty(ซอล'ที) adj. เค็ม,มีเกลือ,รสเผ็ด,เผ็ดอย่างอร่อย,คมคาย,เก๋,เกี่ยวกับทะเล,แล่นในทะเล,ลามกอนาจาร, See also: saltily adv. saltiness n., Syn. pungent,sharp,obscene

English-Thai: Nontri Dictionary
salty(adj) มีเกลือ,เค็ม,เกี่ยวกับทะเล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Por favor, sweet and salty comida for your comesting.สำหรับรสชาติวันนี้ หวาน เค็ม แล้วแต่ตามที่คุณต้องการ I Love You, Beth Cooper (2009)
They have something salty around here? Maybe some nuts?พวกเขามีถั่วเค็มๆ ไหม You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Salty.รสเค็ม Fracture (2009)
Not salty?มันไม่เค็ม? Postman to Heaven (2009)
I mean, Valley of Death that's pretty salty stuff.ผมหมายถึง หุบเขาแห่งความตาย ก็จะมีสิ่งที่สวยงามเหมือนผลึกเกลือ The Blind Side (2009)
Salty, give her some sail draft!เซาตี้ ช่วยกางใบเรือหน่อยสิ Alpha and Omega (2010)
And eat that salty orange stuff with their bagels.และก็กินส้ม และโดนัทด้วย Grilled Cheesus (2010)
And it was really salty.มันออกจะเค็มไปบ้าง Plan B (2010)
So salty!เค็มปี๋เลย! Hello Ghost (2010)
The beach which I came to for the first time, is cold and salty.ชายหาดที่ผมได้มาเป็นครั้งแรก มันหนาวแล้วก็เค็ม Hello Ghost (2010)
Oh, it's salty.โอ้ เค็มจัง Hello Ghost (2010)
Ugh, salty.อา เค็มชะมัด Episode #1.7 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
saltyHow salty this soup is!
saltyIf you taste this sauce you'll find it a bit salty.
saltyMy father cut down on salty food as I had advised.
saltyThe food the restaurant offered us was so cold and salty that it was far from satisfying.
saltyThese salted bonito guts are too salty for me.
saltyThe soup in the pot tasted very salty.
saltyThis food is too salty.
saltyThis soup is too salty to eat.
saltyThis water is a little salty.
saltyYou can not drink the sea water for it is too salty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เค็ม[ADJ] salted, See also: salty, saline, Example: ผู้สมัครรับเลือกตั้งนำปลาทูเค็มไปแจกชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน, Thai definition: มีรสอย่างเกลือ
น้ำทะเล[N] sea water, See also: salty water, brine, Syn. น้ำเค็ม, Ant. น้ำจืด, Example: น้ำทะเลทะลักเข้ามาในเรือไม่ขาดระยะ
ของเค็ม[N] salty food, See also: sour foodstuffs, Example: แกงเผ็ดจะมีของเค็มเครื่องเคียงได้แก่ ไข่เค็ม ปลาเค็ม หรือเนื้อเค็ม, Thai definition: ของกินที่หมักหรือดองด้วยเกลือ
รสเค็ม[N] salty, Example: คนที่ชอบทานอาหารที่มีรสเค็ม เป็นคนที่มีนิสัยมักได้ ควักยาก ชอบแต่งตัวปอนๆ แต่จะขยันหมั่นเพียร อดกลั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เค็ม [X] (khem) EN: salty ; salted ; briny ; saline   FR: salé
น้ำทะเล[n. exp.] (nām thalē) EN: salty water ; brine   FR: saumure [f]
ซี่โครงหมูสามรส[xp] (sīkhrōng mū sām rot) EN: sweet, sour and salty spare ribs   
ต้มเค็มปลาทูสด [xp] (tom-khem plāthū sot) EN: sweet and salty fresh mackerel stew   

CMU English Pronouncing Dictionary
SALTY    S AO1 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salty    (j) (s oo1 l t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
salzig {adj} | salziger | am salzigstensalty | saltier | saltiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソーラーポンド[, so-ra-pondo] (n) solar pond (salty pond in which energy from solar energy accumulates in the lower layers, due to lack of convection) [Add to Longdo]
ソルティドッグ[, soruteidoggu] (n) salty dog (cocktail) [Add to Longdo]
塩っぱい[しょっぱい, shoppai] (adj-i) (1) (sl) salty; (2) stingy; (3) hoarse; (4) wearisome [Add to Longdo]
塩角[しおかど, shiokado] (n) salty taste [Add to Longdo]
塩汁;潮汁[しおじる, shiojiru] (n) (1) salty broth; (2) salt water [Add to Longdo]
塩辛い[しおからい, shiokarai] (adj-i) salty (taste); (P) [Add to Longdo]
塩味[しおあじ, shioaji] (n,adj-no) salty taste; saltiness; (P) [Add to Longdo]
塩茹で[しおゆで, shioyude] (n) (See 塩煮・しおに) boiling with salt; boiling in salty water (e.g. vegetables) [Add to Longdo]
甘辛い[あまからい, amakarai] (adj-i) salty-sweet; bittersweet [Add to Longdo]
五味[ごみ, gomi] (n) (1) five flavors (sweet, salty, spicy, sour, bitter); five palates; five tastes; (2) {Buddh} (See 五時教) five flavors (milk at various stages of making ghee [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咸涩[xián sè, ㄒㄧㄢˊ ㄙㄜˋ, / ] salty and bitter; acerbic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salty \Salt"y\ (s[add]lt"[y^]), a.
   1. Containing salt; tasting of salt; saltish; as, the salty
    sea; the potatoes are too salty.
    [1913 Webster + PJC]
 
   2. Interesting and witty; piquant; -- of discourse.
    [PJC]
 
   3. Racy; sexually suggestive; -- of discourse.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 salty
   adj 1: engagingly stimulating or provocative; "a piquant wit";
       "salty language" [syn: {piquant}, {salty}]
   2: containing or filled with salt; "salt water" [ant: {fresh},
     {sweet}]
   3: one of the four basic taste sensations; like the taste of sea
     water

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top