ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illusory

IH2 L UW1 S ER0 IY0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illusory-, *illusory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illusory[ADJ] จอมปลอม, See also: เป็นมายา, เป็นภาพลวงตา, ลวง, ไม่เป็นจริง, Syn. illusive, unreal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illusory(อิลู'ซะรี) adj. ซึ่งทำให้ภาพลวง,หลอกลวง,มายา,ไม่แท้จริง, See also: illusoriness,illusiveness n., Syn. See also: illusive.

English-Thai: Nontri Dictionary
illusory(adj) ซึ่งลวงตา,ไม่จริง,ซึ่งหลอกลวง,เหลวไหล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illusoryลวง, กำกวม, เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illusory promiseคำมั่นที่กำกวม, คำมั่นที่ไม่ชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illusory Failureเครื่องไม่เสียแต่วิธีการใช้ไม่ถูกต้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems you are going to have to give up those types of illusory dreams.ไอ้ความคิดไร้สาระแบบนั้นน่ะ เลิกคิดไปได้เลย Episode #1.2 (2010)
Everything is illusory plausibilityจากนั้นกลับออกไปแบบสบายตัว 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
You are experiencing something called illusory correlation.แต่หนูไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลย Pilot (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลวงตา[ADJ] illusory, See also: deceptive, Example: ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มีสาเหตุมาจากความเคยชินผิดๆ ที่มนุษย์จับกลุ่มรวมกันเป็นสังคม ทำให้เกิดค่านิยมลวงตา เป็นที่เกิดของความชั่ว, Thai definition: ผิดไปจากความเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลวงตา[adj.] (lūangtā) EN: illusory ; deceptive   FR: illusoire ; trompeur

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLUSORY    IH2 L UW1 S ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illusory    (j) ˈɪlˈuːsəriː (i1 l uu1 s @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
错觉结合[cuò jué jié hé, ㄘㄨㄛˋ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] illusory conjunction [Add to Longdo]
错觉结合的词[cuò jué jié hé de cí, ㄘㄨㄛˋ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄘˊ, / ] illusory word [Add to Longdo]
错误的结合[cuò wù de jié hé, ㄘㄨㄛˋ ㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] illusory conjunction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illusory \Il*lu"so*ry\, a. [Cf. F. illusore.]
   Deceiving, or tending of deceive; fallacious; illusive; as,
   illusory promises or hopes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illusory
   adj 1: based on or having the nature of an illusion; "illusive
       hopes of finding a better job"; "Secret activities offer
       presidents the alluring but often illusory promise that
       they can achieve foreign policy goals without the
       bothersome debate and open decision that are staples of
       democracy" [syn: {illusive}, {illusory}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 illusory /iluːzoːrɵ/
  illusory

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top