ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*perseverance*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: perseverance, -perseverance-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perseverance(n) ความพยายาม, See also: ความมานะอุตสาหะ, ความมุ่งมั่น, Syn. stamina, endurance, fortitude, Ant. weakness, frailness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perseverance(เพอซะเวียเรินซฺ) n. ความอุตสาหะ, ความมุมานะบากบั่น., See also: perseverant adj., Syn. tenacity, steadfastness, endurance

English-Thai: Nontri Dictionary
perseverance(n) ความเพียร, ความขยันหมั่นเพียร, ความบากบั่น, ความอุตสาหะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As a pitch, it will teach you perseverance. 21, 22...21, 22 How I Won the War (1967)
With perseverance and determined strokes, he had churned that cream into butter and hopped out.ด้วยความพยายามและอุตสาหะในการถีบตัวเอง มันได้ทำให้ครีมกลายเป็นเนย และโดดออกมาได้ Loving Annabelle (2006)
Perseverance!ความอุตสาหะ 200 Pounds Beauty (2006)
"are tested daily as replacements for innovation and perseverance."กำลังได้รับการพิจารณาให้เข้ามาแทนที่ การคิดค้นและพากเพียร Duplicity (2009)
I got the bonus. - of good work... and perseverance.และความอุตสาหะพยายาม In a World Where the Kings Are Employers (2009)
You have such perseverance, Bertie. You're the bravest man I know.เป็นเรื่องของหลักการ กระหม่อมเข้าใจผิดไป The King's Speech (2010)
My perseverance paid off.เกี่ยวกับความสำเร็จของฉันที่ทำให้คนอื่นน้ำตาไหลได้เลยหล่ะ ? Episode #1.13 (2010)
As a reminder of the rewards of perseverance... and skill. "..เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ ถึงรางวัลจากความอุตสาหะ.. ...และความเชี่ยวชาญ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
But we do know that this vaccine is the result of the courage and perseverance of a remarkable few.แต่เราได้รู้ ว่าวัคซีนนี้คือผลของ.. ..ความกล้าหาญและความมุ่งมั่น ของคนบางคน Contagion (2011)
It takes perseverance and a little insanity to get you all the way to New York but once we got there, even Mike was glad we went.มันต้องมุมานะ ผสมบ้าเล็กน้อย เพื่อพาเราไปถึงนิวยอร์ก แต่เมื่อเราไปถึง แม้แต่ไมค์ก็ดีใจที่เรามา Hecks on a Plane (2011)
Trust me when I say it is rare that I find a student with this much perseverance.โปรดเชื่อเมื่อผมบอกว่า นร.ที่มุมานะขนาดนี้หายาก Back to Summer (2011)
I admire your perseverance.ชื่นชมในความพยายามของเธอ Goodbye (2012)
To be with her again, I will have the perseverance of a bulldog.เพื่อจะได้อยู่กับเธออีกครั้ง ผมคงต้องสู้ตาย อย่างหมาบูลด๊อก Odd Thomas (2013)
Do you have the perseverance, the tenacity, the faith?คุณมีความมุ่งมานะ ความดื้อรั้น ความศรัทธารึเปล่า? Broken Hearts (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perseveranceGreat works are perfumed not by strength but by perseverance.
perseveranceHis perseverance and diligence in his youth have made him what he is today.
perseveranceHis success came of long years of perseverance.
perseveranceI wondered at his perseverance.
perseverancePerseverance, as you know, is the key to success.
perseverancePerseverance is, among other things, necessary for success.
perseverancePerseverance, it is often said, is the key to success.
perseveranceRearing a child calls for perseverance.
perseveranceSuccess treads upon the heels of effort and perseverance.
perseveranceThe teacher said, Above all, what is necessary for success is perseverance.
perseveranceThe teacher said, "Above all, what is necessary for success is perseverance."
perseveranceWherever you may go, you can't succeed without perseverance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิริยะ(n) diligence, See also: assiduity, persistence, application, industry, laboriousness, perseverance, Syn. วิริยะอุตสาหะ, ความเพียร, ความบากบั่น, Example: นายไตรภพเป็นผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด, Thai Definition: ความตั้งใจในการฝ่าความยากลำบาก
มิจฉาวายามะ(n) wrong effort, See also: wrong attempt, wrong perseverance, Syn. ความพยายามผิด, Ant. สัมมาวายามะ, Notes: (บาลี)
วิริยภาพ(n) diligence, See also: assiduity, perseverance, industry, Syn. ความเพียร, ความบากบั่น, ความพยายาม, ความอุตสาหะ
ความบากบั่น(n) perseverance, See also: assiduity, persistence, diligence, Syn. ความมานะ, ความอุตสาหะ, ความพากเพียร, ความมุ่งมั่น, Example: ความบากบั่นทำให้เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
ความแข็งขัน(n) diligence, See also: constant, perseverance, Syn. ความมุมานะ, ความมุ่งมั่น, Ant. ความขี้เกียจ, ความเกียจคร้าน, Example: นักการเมืองรุ่นใหม่ควรมีความแข็งขันที่จะแก้ปัญหาให้ประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอึด[khwām eut] (n) FR: endurance [ f ] ; ténacité [ f ] ; persévérance [ f ]
ความแข็งขัน[khwām khaengkhan] (n) EN: diligence ; constant ; perseverance
มานะ[māna] (n) EN: perseverance ; persisitence ; resolution ; grit  FR: persévérance [ f ] ; persistance [ f ] ; détermination [ f ] ; résolution [ f ]
วิริยะ[wiriya] (n) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery  FR: courage [ m ] ; effort [ m ] ; persévérance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
perseverance

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perseverance

WordNet (3.0)
perseverance(n) the act of persisting or persevering; continuing or repeating behavior, Syn. persistence, perseveration
doggedness(n) persistent determination, Syn. persistence, pertinacity, tenacity, tenaciousness, persistency, perseverance

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Perseverance

n. [ F. persévérance, L. perseverantia. ] 1. The act of persevering; persistence in anything undertaken; continued pursuit or prosecution of any business, or enterprise begun. “The king-becoming graces . . . perseverance, mercy, lowliness.” Shak. [ 1913 Webster ]

Whose constant perseverance overcame
Whate'er his cruel malice could invent. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Discrimination. [ Obs. ] Sir J. Harrington. [ 1913 Webster ]

3. (Theol.) Continuance in a state of grace until it is succeeded by a state of glory; sometimes called final perseverance, and the perseverance of the saints. See Calvinism. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Persistence; steadfastness; constancy; steadiness; pertinacity. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毅力[yì lì, ㄧˋ ㄌㄧˋ,  ] perseverance; willpower #14,240 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] perseverance #17,853 [Add to Longdo]
恒心[héng xīn, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄣ,   /  ] perseverance #31,377 [Add to Longdo]
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ,    穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. #93,744 [Add to Longdo]
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ,   穿 ] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. #94,525 [Add to Longdo]
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ,    穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdauer { f }perseverance [Add to Longdo]
Ausdauer { f }; Beharrlichkeit { f } | Beharrlichkeiten { pl }perseverance | perserverances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ね, ne] (n) (1) stick-to-itiveness; perseverance; persistence; (2) (See 基・き・1) radical (esp. one that tends to ionize easily); (3) { math } root; (4) { Buddh } indriya (faculty of the body having a specific function, i.e. the sensory organs) #3,528 [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] (n, vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) #13,939 [Add to Longdo]
堪え性[こらえしょう, koraeshou] (n) endurance; perseverance; patience [Add to Longdo]
機根[きこん, kikon] (n) (1) patience; perseverance; (2) ability of the common man to understand Buddhist teachings [Add to Longdo]
堅忍[けんにん, kennin] (n, vs) perseverance [Add to Longdo]
堅忍持久[けんにんじきゅう, kenninjikyuu] (n) dogged perseverance; untiring patience [Add to Longdo]
堅忍不抜[けんにんふばつ, kenninfubatsu] (adj-na, n) indomitable perseverance; invincible fortitude [Add to Longdo]
根気[こんき, konki] (n) patience; perseverance; persistence; tenacity; energy; (P) [Add to Longdo]
根気よく;根気良く[こんきよく, konkiyoku] (adv) (See 根気) patiently; with perseverance [Add to Longdo]
性根[しょうね, shoune] (n) perseverance [Add to Longdo]
石の上にも三年[いしのうえにもさんねん, ishinouenimosannen] (exp) perseverance prevails (lit [Add to Longdo]
忍耐[にんたい, nintai] (n, vs) endurance; perseverance; patience; (P) [Add to Longdo]
忍耐心[にんたいしん, nintaishin] (n) endurance; perseverance; patience [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top