ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malnutrition

M AE2 L N UW0 T R IH1 SH AH0 N   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malnutrition-, *malnutrition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malnutrition[N] ภาวะขาดสารอาหาร, Syn. starvation, hunger, illness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malnutrition(แมลนิวทริช'เชิน) n. การขาดแคลนโภชนาการ,ภาวะการขาดแคลนอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
malnutrition(n) การขาดแคลนอาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
malnutrition; malnutritureทุโภชนาการ, ทุพโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malnutritionทุพโภชนาการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Malnutritionภาวะทุพโภชนา [TU Subject Heading]
Malnutritionโรคขาดอาหาร, ทุโภชนาการ, ทุพโภชนาการ, การขาดอาหาร, การขาดสารอาหาร, การขาดแคลนอาหารแร่ธาตุและวิตามินต่าง ๆ, ภาวะทุพโภชนาการ, ขาดอาหาร [การแพทย์]
Malnutrition, Chronicขาดสารอาหารเรื้อรัง [การแพทย์]
Malnutrition, Infantileโรคขาดอาหารในเด็ก [การแพทย์]
Malnutrition, Severeขาดอาหารอย่างมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Her malnutrition and the amount of ibuprofen she's been taking, she's lucky to be alive.เธอขาดสารอาหาร และเธอก็กินไอบูโพรเฟนมากไป เธอโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่ The Heart of the Matter (2007)
i wanted to determine if malnutrition played a part in his death.ผมคิดว่าการขาดสารอาหาร อาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต The Instincts (2008)
I usually see malnutrition and vitamin deficiencies, but not here.ผมมักจะเห็นการขาดสารอาหารและวิตามิน แต่ไม่ใช่กรณีนี้ Supply and Demand (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคขาดสารอาหาร[N] malnutrition disease, Example: เด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งยังเป็นโรคขาดสารอาหาร และมีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนอยู่เสมอ
ตานขโมย[N] malnutrition, See also: rickets with enlargement of the abdomen, Example: เด็กในชนบทมักเป็นโรคตานขโมย, Thai definition: ชื่อโรคพยาธิลำไส้อย่างหนึ่ง มักเป็นแก่เด็กอายุประมาณ 5 ขวบขึ้นไป มีลักษณะผอม ท้องป่อง ก้นปอด แต่กินอาหารได้มาก มีอาการปวดท้องและซึม
การขาดอาหาร[N] malnutrition, Example: ประเทศที่ยากจนพบว่ามีคนตายเพราะสาเหตุการขาดอาหารโดยส่วนมาก
ทุโภชนาการ[N] malnutrition, See also: scurvy, consumption, rickets

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขาดอาหาร[n.] (kān khāt āhān) EN: malnutrition   FR: malnutrition [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MALNUTRITION M AE2 L N UW0 T R IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malnutrition (n) mˌælnjuːtrˈɪʃən (m a2 l n y uu t r i1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
营养不良[yíng yǎng bù liáng, ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] malnutrition; undernourishment; deficiency disease; dystrophy, #19,201 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄養失調[えいようしっちょう, eiyoushicchou] (n,adj-no) malnutrition; (P) [Add to Longdo]
栄養不足[えいようぶそく, eiyoubusoku] (n,adj-no) malnutrition [Add to Longdo]
栄養不良[えいようふりょう, eiyoufuryou] (n,adj-no) malnutrition; malnourishment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 malnutrition \mal`nu*tri"tion\, n. [Mal- + nutrition.]
   (Physiol.)
   Faulty or imperfect nutrition; inadequate or unbalanced food
   intake.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malnutrition
   n 1: a state of poor nutrition; can result from insufficient or
      excessive or unbalanced diet or from inability to absorb
      foods

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top