Search result for

nth

(60 entries)
(0.0323 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nth-, *nth*
English-Thai: Longdo Dictionary
anthropogenic(adj) เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการกำเนิดและการวิวัฒนาการของมนุษย์, ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ เช่น The anthropogenic contribution to greenhouse gas has been established as an infinitesimally small amount., R. anthropogenetic
umpteenth(adj) จำนวนมาก (แต่ไม่ได้บอกตัวเลขเจาะจง)เช่น AsiaNews interviewed the wife of one of them: the story of the umpteenth victim of this unjust law features years of threats by Islamic fundamentalists.; I woke up around 4am for an umpteenth potty trip and then couldn't get back to sleep. So I ended up getting up around 5:30 and eating a piece of cake.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nth[ADJ] ใช้เน้นเมื่อกล่าวว่าเป็นสิ่งสุดท้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthaกระดูกสันหลัง,หนาม
acanthaceous(แอคแคนเธ' เซียส) Syn. ซึ่งมีหนาม, เกี่ยวกับ acaleph
acantho-(คำเสริมหน้า) เป็นหนาม, Syn. acanth-
acanthocephalaเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นแฉกซึ่งเป็นปรสิตในสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
acanthocephalan(อะแคนโธเซฟ' ฟาแลน) พยาธิปากขอชนิดหนึ่งใน class Acanthocephala (parasitic worm)
acanthocyteเม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างผิดปกติเป็นแฉก ๆ
acanthoid(อะแคน' ธอยด) adj. ซึ่งเป็นหนาม
acanthomaกลุ่มของเซลล์แบนของพวก prickle cell ซึ่งอาจเป็นเนื้องอกชนิดต่าง ๆ
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
acanthous(อะปคน' ธัส) adj. เป็นหนาม, มีหนาม (spinous)

English-Thai: Nontri Dictionary
amaranth(n) ดอกบานไม่รู้โรย,สีม่วงแดง
amaranthine(adj) ไม่รู้โรย,อมร,ไม่รู้จบ
anthem(n) เพลงสดุดี,เพลงสรรเสริญ
anthology(n) กวีนิพนธ์
anthrax(n) โรคระบาดสัตว์
anthropoid(adj) เหมือนมนุษย์,คล้ายมนุษย์
anthropoid(n) ลิงที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์
anthropology(n) มานุษยวิทยา
anthropometry(n) มานุษยวิทยาเกี่ยวกับการวัดร่างกายของคน
bimonthly(adj) สองเดือนต่อครั้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some documents nthateed altering.- มีเอกสารบางอย่างน่ะต้องแก้ไข Good Fences (2007)
You walked right past nthat door.แล้วคุณก็เดินผ่านไป Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
And now nthey won't find you.แล้วตอนนี้ พวกเขาก็จะไม่พบคุณอีก Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nthThis is the nth time I've told you to be careful.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรหัต[n.] (arahat = ørahat) EN: sainthood   
ใบสะระแหน่[n. exp.] (bai saranaē) FR: feuille de menthe [f]
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
เบญจมาศ[n.] (benjamāt) EN: Chrysanthemum morifolium ; Florist's Mun   
บทคัดย่อ[n. exp.] (botkhatyø) EN: abstract ; summary   FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m]
ฉบับรวมเล่ม[n. exp.] (chabap rūam lem) EN: collection ; anthology   FR: collection [f]
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of   FR: être passionné ; être enthousiaste
ช่อมาลี[n.] (chǿmālī) EN: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.   FR: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: group ; collection ; anthology   FR: collection [f]
ชุมนุมเรื่องสั้น [n. exp.] (chumnum reūangsan) EN: anthology of short stories   FR: recueil de nouvelles [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NTH    EH1 N TH

Japanese-English: EDICT Dictionary
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
あらぬ事;有らぬ事[あらぬこと, aranukoto] (exp) the unthinkable [Add to Longdo]
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
うっとりさせる[, uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm [Add to Longdo]
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
えり蚕[えりさん;エリサン, erisan ; erisan] (n) (uk) eri silkmoth (Samia cynthia ricini); eri silkworm [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シンセサイザ[しんせさいざ, shinsesaiza] synthesizer [Add to Longdo]
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
右小括弧[みぎしょうかっこ, migishoukakko] closing parenthesis ()) [Add to Longdo]
音声合成[おんせいごうせい, onseigousei] voice synthesis [Add to Longdo]
音声合成装置[おんせいごうせいそうち, onseigouseisouchi] speech synthesizer [Add to Longdo]
括弧[かっこ, kakko] parentheses, brackets [Add to Longdo]
丸かっこ[まるかっこ, marukakko] (round) parentheses , "()" [Add to Longdo]
丸括弧[まるかっこ, marukakko] (round) parentheses , "()" [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nth \nth\ adj.
   Last or greatest in an indefinitely large series; as, to the
   nth degree.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nth
   adj 1: last or greatest in an indefinitely large series; "to the
       nth degree" [syn: {nth}, {n-th}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top