ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anthology

AE0 N TH AO1 L AH0 JH IY2   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anthology-, *anthology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anthology[N] การรวบรวมบทประพันธ์ของหลายนักเขียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anthology(แอนธอล' โลจี่) n. บทเขียนรวมของหลายนักเขียน, บทเขียนรวมของนักเขียนคนเดียว -anthological adj., -anthologist n. (collection of writings)

English-Thai: Nontri Dictionary
anthology(n) กวีนิพนธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anthologyประชุมบทนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anthologyหนังสือรวมเรื่อง

Anthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anthologyHe compiled a Japanese folklore anthology for use in schools.
anthologyI like both plays in our anthology very much.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับรวมเล่ม[n. exp.] (chabap rūam lem) EN: collection ; anthology   FR: collection [f]
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: group ; collection ; anthology   FR: collection [f]
ชุมนุมเรื่องสั้น [n. exp.] (chumnum reūangsan) EN: anthology of short stories   FR: recueil de nouvelles [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTHOLOGY AE0 N TH AO1 L AH0 JH IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anthology (n) ˌænθˈɒləʤiː (a2 n th o1 l @ jh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
选集[xuǎn jí, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄧˊ, / ] anthology, #20,249 [Add to Longdo]
集子[jí zi, ㄐㄧˊ ㄗ˙, ] anthology; selected writing, #66,896 [Add to Longdo]
白香词谱[Bái xiāng cí pǔ, ㄅㄞˊ ㄒㄧㄤ ㄘˊ ㄆㄨˇ, / ] Anthology of ci poems tunes (1795), edited by Xu Menglan 舒夢蘭|舒梦兰, with 100 accessible poems from Tang through to Qing times [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedichtsammlung {f} | Gedichtsammlungen {pl}anthology | anthologies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンソロ[, ansoro] (n) (abbr) (See アンソロジー) anthology [Add to Longdo]
アンソロジー[, ansoroji-] (n) anthology; (P) [Add to Longdo]
歌集[かしゅう, kashuu] (n) anthology; book of poetry; (P) [Add to Longdo]
詞華集[しかしゅう, shikashuu] (n) anthology (of poems); florilegium [Add to Longdo]
詩集[ししゅう, shishuu] (n) poetry anthology; collection of poems; collected poems; (P) [Add to Longdo]
詩抄[ししょう, shishou] (n) anthology [Add to Longdo]
小倉百人一首[おぐらひゃくにんいっしゅ, ogurahyakunin'isshu] (n) Ogura Anthology of One Hundred Tanka by One Hundred Poets [Add to Longdo]
[せん, sen] (n,n-suf) (sometimes confused with 選) (See 選・せん) anthology (of poetry, etc.); compilation; collection; selection [Add to Longdo]
撰する[せんする;ぜんする, sensuru ; zensuru] (vs-s,vt) (1) to write (prose, etc.); (2) to compile (an anthology) [Add to Longdo]
選集;撰集[せんしゅう;せんじゅう, senshuu ; senjuu] (n) selection (e.g. of poems, texts); anthology; selected extracts [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
選集[せんしゅう, senshuu] anthology, selected extracts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anthology \An*thol"o*gy\, n. [Gr. ?, fr. 'anqolo`gos flower
   gathering; 'a`nqos flower + le`gein to gather.]
   1. A discourse on flowers. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. A collection of flowers; a garland. [R.]
    [1913 Webster]
 
   3. A collection of flowers of literature, that is, beautiful
    passages from authors; a collection of poems or epigrams;
    -- particularly applied to a collection of ancient Greek
    epigrams.
    [1913 Webster]
 
   4. (Gr. Ch.) A service book containing a selection of pieces
    for the festival services.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anthology
   n 1: a collection of selected literary passages

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top