ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amaranthine

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amaranthine-, *amaranthine*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amaranthine(แอม' มะเรล) adj. เกี่ยวกับหรือคล้าย amaranth, ไม่ซีด,ไม่รู้จักจบ

English-Thai: Nontri Dictionary
amaranthine(adj) ไม่รู้โรย,อมร,ไม่รู้จบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The great amaranthine royalty of Aquitaine... ..who forged this land from barbarian hordes and made it noble and pure!ผู้สืบราชวง แอคควาติ อย่างถูกต้อง ผู้ซึ่งปกป้องแผ่นดิน ขับไล่พวกคนเถื่อน เป็นผู้ทรงเกียรติ Ironclad (2011)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amaranthine \Am`a*ran"thine\, a.
   1. Of or pertaining to amaranth. "Amaranthine bowers."
    --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Unfading, as the poetic amaranth; undying.
    [1913 Webster]
 
       They only amaranthine flower on earth
       Is virtue.              --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. Of a purplish color. --Buchanan.
    [1913 Webster] Amaranthus

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amaranthine
   adj 1: of or related to the amaranth plant
   2: of an imaginary flower that never fades [syn: {amaranthine},
     {unfading}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top