ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acanthocephala

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acanthocephala-, *acanthocephala*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthocephalaเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นแฉกซึ่งเป็นปรสิตในสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
acanthocephalan(อะแคนโธเซฟ' ฟาแลน) พยาธิปากขอชนิดหนึ่งใน class Acanthocephala (parasitic worm)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acanthocephalaพยาธิหัวหนาม [TU Subject Heading]
Acanthocephalaอะแคนโทเซฟาลา, พยาธิ; อะแคนโธเซฟาลา [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鉤頭虫[こうとうちゅう, koutouchuu] (n) thorny-headed worm (any parasitic worm of phylum Acanthocephala) [Add to Longdo]
鉤頭虫類[こうとうちゅうるい, koutouchuurui] (n) acanthocephalans; thorny-headed worms [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acanthocephala \A*can`tho*ceph"a*la\, n. pl. [NL., from Gr. ? a
   spine, thorn + ? head.] (Zool.)
   A group of intestinal worms, having the proboscis armed with
   recurved spines.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Acanthocephala
   n 1: phylum or class of elongated wormlike parasites that live
      in the intestines of vertebrates: spiny-headed worms [syn:
      {Acanthocephala}, {phylum Acanthocephala}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top