Search result for

morse

(51 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morse-, *morse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morsel[N] คำหนึ่ง (อาหาร), See also: ชิ้นเล็ก (อาหาร), Syn. bite, chunk, piece
morsel[N] จำนวนเล็กน้อย, See also: เศษเล็กเศษน้อย, Syn. bit, Ant. lot, mass
morsel[VT] แบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆ
Morse code[N] ระบบส่งข้อความด้วยสัญญาณเสียงหรือไฟ, See also: (รูปแทนเมื่อพิมพ์คือ จุดและขีดเช่น _._.)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
morsel(มอร์'เซิล) n. (อาหาร) คำหนึ่ง,จำนวนเล็กน้อย,เศษเล็กเศษน้อย. vt. แบ่งออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Syn. taste,bite,
remorse(รีมอร์ส') n. ความสำนึกผิด,ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. compunction,sorrow
remorseful(รีมอร์ส'ฟูล) adj. สำนึกผิด,เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระไป, See also: remorsefully adv. remorsefulness n., Syn. regretful,sorry,repentant
remorseless(รีมอร์ส'ลิส) adj. ไม่สำนึกผิด,ไม่มีความปรานี,ไม่มีความสงสาร,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: remorselessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
morsel(n) เศษ,ชิ้นอาหาร,(อาหาร)คำหนึ่ง
remorse(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,ความสงสาร,ความเห็นใจ
remorseful(adj) สำนึกผิด,รู้สึกผิด,เสียใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll flash morse code out the window.คุณจะต้องส่งรหัสมอสออกไปนอกหน้าต่าง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
She's going to blink the Morse code?รหัสมอสหรือ Prison Break: The Final Break (2009)
Aren't you a morsel.นังตัวดี Timebomb (2009)
As I'm sure you're aware... If that's Morse code, that's terrible.ฉันมั่นใจว่า.. ถ้านั้นเป็น รหัสมอส นายห่วยมาก The Jiminy Conjecture (2009)
Charlie morse.ชาร์ลี มอรส Pilot (2010)
Charlie morse.ชาร์ลี มอร์ส The Edge (2010)
So, what's the plan, mr. Morse?แล้วคุณมีแผนการอะไรอยู่น่ะ คุณมอร์ส? The Edge (2010)
Go to your room, mr. Morse.กลับห้องไป คุณมอร์ส Smoke and Steel (2010)
this morsel might prove too much even for the legendary appetite of orn free taa.อาหารชิ้นน้อยนี้ อาจมากเกินไปแม้จะเป็น ท่านผู้มีความอยากอาหารเป็นตำนาน Voyage of Temptation (2010)
Morse code.รหัสมอส Chuck Versus the American Hero (2010)
I haven't used Morse code since basic training.ฉันไม่ได้ใช้รหัสมอส ตั้งแต่การฝึกพื้นฐาน Chuck Versus the American Hero (2010)
This is morse code.นี่คือรหัสมอร์ส Queen Sacrifice (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของขบเคี้ยว[N] snack, See also: morsel, Syn. ขนมขบเคี้ยว, ของกินเล่น, ขนม, อาหารว่าง, Example: เขาซื้อของขบเคี้ยวเข้าไปกินในโรงหนัง, Count unit: อัน,ชิ้น, Thai definition: ของกินเล่นที่ไม่เจตนากินให้อิ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสียดาย[n.] (khwām sīadāi) EN: regret ; remorse ; sorrow   
ก้อน[n.] (køn) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; sum   FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]
ลงคอ[adv.] (longkhø) EN: heartlessly ; without remorse ; hardheartedly ; shamelessly ; without compunction ; without a qualm   FR: sans remords ; sans scrupule
ตราบาป[n.] (trābāp) EN: remorse ; sense of guilt ; deep-rooting feeling of wrongdoing   FR: remords [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MORSE    M AO1 R S
MORSEL    M AO1 R S AH0 L
MORSELS    M AO1 R S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Morse    (n) (m oo1 s)
morsel    (n) (m oo1 s l)
morsels    (n) (m oo1 s l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Morsealphabet {n}Morse (code) [Add to Longdo]
Morsekegel {m}; Morsekonus {m}Morse taper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モールス符号[モールスふごう, mo-rusu fugou] (n) Morse code [Add to Longdo]
悔悟[かいご, kaigo] (n,vs) remorse [Add to Longdo]
口塞ぎ[くちふさぎ, kuchifusagi] (n) prohibition of speaking; imposition of silence; tiny morsel [Add to Longdo]
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P) [Add to Longdo]
済まなそう[すまなそう, sumanasou] (adj-na) (uk) sorry; apologetic; remorseful [Add to Longdo]
自責の念[じせきのねん, jisekinonen] (exp) guilty conscience; feelings of remorse; Agenbite of Inwit (book name) [Add to Longdo]
相済まない[あいすまない, aisumanai] (adj-i) very sorry; remorseful; apologetic; contrite [Add to Longdo]
相済まぬ[あいすまぬ, aisumanu] (exp) (arch) (See 相済む・あいすむ・2,相済まない・あいすまない) very sorry; remorseful; apologetic; contrite [Add to Longdo]
電鍵[でんけん, denken] (n) telegraph key (switching device used to send Morse code) [Add to Longdo]
反省の色なし[はんせいのいろなし, hanseinoironashi] (exp,adj-f) showing no sign of remorse or regret [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Morse \Morse\, n. [F. morse, Russ. morj'; perh. akin to E. mere
   lake; cf. Russ. more sea.] (Zool.)
   The walrus. See {Walrus}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Morse \Morse\, n. [L. morsus a biting, a clasp, fr. mordere to
   bite.]
   A clasp for fastening garments in front. --Fairholt.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Walrus \Wal"rus\, n. [D. walrus; of Scand. origin; cf. Dan
   valros, Sw. vallross, Norw. hvalros; literally, whale horse;
   akin to Icel. hrosshvalr, AS. horshwael. See {Whale}, and
   {Horse}.] (Zool.)
   A very large marine mammal ({Trichecus rosmarus}) of the Seal
   family, native of the Arctic Ocean. The male has long and
   powerful tusks descending from the upper jaw. It uses these
   in procuring food and in fighting. It is hunted for its oil,
   ivory, and skin. It feeds largely on mollusks. Called also
   {morse}.
   [1913 Webster]
 
   Note: The walrus of the North Pacific and Behring Strait
      ({Trichecus obesus}) is regarded by some as a distinct
      species, by others as a variety of the common walrus.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Morse
   n 1: a telegraph code in which letters and numbers are
      represented by strings of dots and dashes (short and long
      signals) [syn: {Morse}, {Morse code}, {international Morse
      code}]
   2: United States portrait painter who patented the telegraph and
     developed the Morse code (1791-1872) [syn: {Morse}, {Samuel
     Morse}, {Samuel F. B. Morse}, {Samuel Finley Breese Morse}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 morse‐
  Morsecode

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top