ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

悔悟

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -悔悟-, *悔悟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悔悟[huǐ wù, ㄏㄨㄟˇ ˋ, ] to repent, #62,930 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悔悟[かいご, kaigo] (n,vs) remorse [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I came to regret it.[CN] 我悔悟 My Twentieth Century (1989)
Repent.[JA] 悔悟 Live by Night (2016)
Repent![CN] 悔悟 The Edge of Heaven (2007)
Sort of karmic plan to get you right with the world?[CN] 上天為了讓你悔悟而作的安排? Repo Men (2010)
It's too late for you to repent[CN] 你们悔悟得太迟了 Green Snake (1993)
The Judge has repented, she thinks Poor thing[CN] 法官悔悟了,她想 可怜的人儿 Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
You are on the false path. Repent![CN] 你现在置身迷途,要尽快悔悟 The Edge of Heaven (2007)
If only she would give us a small sign of contrition.[CN] 她只要表示 一点点悔悟就可以了 The Scarlet Letter (1995)
Repent.[JA] 悔い改め 悔悟 Live by Night (2016)
God always forgives sins, when a man as sincere as you repents.[CN] 神都会宽恕你的罪 当一个人像你一样真诚的悔悟 The Decameron (1971)
It's supposed to show contrition.[CN] 表现你的悔悟之情 Bullet Points (2011)
We're saved if we repent just before we die.[CN] 如果我们在死前悔悟,我们就得救了 The Decameron (1971)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
悔悟[かいご, kaigo] -Reue [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top