ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

済まない

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -済まない-, *済まない*
Japanese-English: EDICT Dictionary
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Excuse me for interrupting, I've got something to tell you.邪魔をして済まない、ちょっと話があるのだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry I left you.[JA] 放っておいて、済まない Halloween II (1981)
- You can't worry others.[JA] 冗談では済まない Sky Palace (1994)
I'm sorry, 919 555-3820.[JA] 済まない、919... ...555−3820 Brainstorm (1983)
No Laurie. I'm sorry, I have to put you in back.[JA] ダメだ、ローリー 済まない、規則で後だ Halloween II (1981)
If you tell anyone, you'll have me to deal with.[JA] 他の人に いい加減なことを教えたら タダでは 済まないからね Raise the Red Lantern (1991)
I'm a little lost.[JA] ちょっと済まない Chinatown (1974)
I'm sorry.[JA] 済まない Brainstorm (1983)
I'm being serious. What you're planning is no joke.[JA] 真剣な話 冗談では済まない War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
I can appreciate that.[JA] どうも済まない Straw Dogs (1971)
- Damn you![JA] この野郎! - 済まない Halloween II (1981)
I know you been real good about it, but my cousin Augie's sick.[JA] 済まないと思ってるけど 従妹のアンジーが 病気で Chinatown (1974)
Lillian, I have never broken my word to you, but I'm sorry, it is dead.[JA] "私は約束を破った事がない だが済まない、無理だ" Brainstorm (1983)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top