Search result for

mors

(54 entries)
(0.0252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mors-, *mors*, mor
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morsel[N] คำหนึ่ง (อาหาร), See also: ชิ้นเล็ก (อาหาร), Syn. bite, chunk, piece
morsel[N] จำนวนเล็กน้อย, See also: เศษเล็กเศษน้อย, Syn. bit, Ant. lot, mass
morsel[VT] แบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆ
Morse code[N] ระบบส่งข้อความด้วยสัญญาณเสียงหรือไฟ, See also: (รูปแทนเมื่อพิมพ์คือ จุดและขีดเช่น _._.)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
morsel(มอร์'เซิล) n. (อาหาร) คำหนึ่ง,จำนวนเล็กน้อย,เศษเล็กเศษน้อย. vt. แบ่งออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Syn. taste,bite,
remorse(รีมอร์ส') n. ความสำนึกผิด,ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. compunction,sorrow
remorseful(รีมอร์ส'ฟูล) adj. สำนึกผิด,เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระไป, See also: remorsefully adv. remorsefulness n., Syn. regretful,sorry,repentant
remorseless(รีมอร์ส'ลิส) adj. ไม่สำนึกผิด,ไม่มีความปรานี,ไม่มีความสงสาร,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: remorselessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
morsel(n) เศษ,ชิ้นอาหาร,(อาหาร)คำหนึ่ง
remorse(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,ความสงสาร,ความเห็นใจ
remorseful(adj) สำนึกผิด,รู้สึกผิด,เสียใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
morsal tooth; tooth, anterior; tooth, labialฟันหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We take our orders direct from Chairman Morshower.เราได้รับคำสั่งดดยตรง จากหัวหน้า มอนเชาเวอร์ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You'll flash morse code out the window.คุณจะต้องส่งรหัสมอสออกไปนอกหน้าต่าง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
She's going to blink the Morse code?รหัสมอสหรือ Prison Break: The Final Break (2009)
Aren't you a morsel.นังตัวดี Timebomb (2009)
As I'm sure you're aware... If that's Morse code, that's terrible.ฉันมั่นใจว่า.. ถ้านั้นเป็น รหัสมอส นายห่วยมาก The Jiminy Conjecture (2009)
Miss Mary Morsten.นี่คุณแมรี่ มอร์สแตน Sherlock Holmes (2009)
Charlie morse.ชาร์ลี มอรส Pilot (2010)
Charlie morse.ชาร์ลี มอร์ส The Edge (2010)
So, what's the plan, mr. Morse?แล้วคุณมีแผนการอะไรอยู่น่ะ คุณมอร์ส? The Edge (2010)
Go to your room, mr. Morse.กลับห้องไป คุณมอร์ส Smoke and Steel (2010)
this morsel might prove too much even for the legendary appetite of orn free taa.อาหารชิ้นน้อยนี้ อาจมากเกินไปแม้จะเป็น ท่านผู้มีความอยากอาหารเป็นตำนาน Voyage of Temptation (2010)
Morse code.รหัสมอส Chuck Versus the American Hero (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของขบเคี้ยว[N] snack, See also: morsel, Syn. ขนมขบเคี้ยว, ของกินเล่น, ขนม, อาหารว่าง, Example: เขาซื้อของขบเคี้ยวเข้าไปกินในโรงหนัง, Count unit: อัน,ชิ้น, Thai definition: ของกินเล่นที่ไม่เจตนากินให้อิ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำหนึ่ง[n.] (kham neung) EN: bite   FR: morsure [f]
ความเสียดาย[n.] (khwām sīadāi) EN: regret ; remorse ; sorrow   
ก้อน[n.] (køn) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; sum   FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]
ลงคอ[adv.] (longkhø) EN: heartlessly ; without remorse ; hardheartedly ; shamelessly ; without compunction ; without a qualm   FR: sans remords ; sans scrupule
ตราบาป[n.] (trābāp) EN: remorse ; sense of guilt ; deep-rooting feeling of wrongdoing   FR: remords [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MORSE    M AO1 R S
MORSS    M AO1 R S
MORSCH    M AO1 R SH
MORSEL    M AO1 R S AH0 L
MORSON    M AO1 R S AH0 N
MORSELS    M AO1 R S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Morse    (n) (m oo1 s)
morsel    (n) (m oo1 s l)
morsels    (n) (m oo1 s l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Morsealphabet {n}Morse (code) [Add to Longdo]
Morsekegel {m}; Morsekonus {m}Morse taper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デマメール[, demame-ru] (n) {comp} email spreading rumors and false stories (rumours) [Add to Longdo]
モールス符号[モールスふごう, mo-rusu fugou] (n) Morse code [Add to Longdo]
噂を流す[うわさをながす, uwasawonagasu] (exp,v5s) to spread rumors; to spread rumours [Add to Longdo]
悔悟[かいご, kaigo] (n,vs) remorse [Add to Longdo]
街談巷語[がいだんこうご, gaidankougo] (n) street gossips and idle rumors; hearsay [Add to Longdo]
街談巷説[がいだんこうせつ, gaidankousetsu] (n) street gossips and idle rumors [Add to Longdo]
原爆症[げんばくしょう, genbakushou] (n) atomic-bomb sickness; symptoms of radiation sickness caused by an atomic-bomb (i.e. high fever, nausea); illness caused by atomic-bomb radiation exposure (i.e. leukemia, malignant tumors) [Add to Longdo]
口塞ぎ[くちふさぎ, kuchifusagi] (n) prohibition of speaking; imposition of silence; tiny morsel [Add to Longdo]
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P) [Add to Longdo]
済まなそう[すまなそう, sumanasou] (adj-na) (uk) sorry; apologetic; remorseful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mors
   n 1: (Roman mythology) Roman god of death; counterpart of
      Thanatos

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 mors
   death
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 walrus
 
 1. mors, (zool.) Odobenus rosmarus
 2. morsa özgü.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top