ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

more and more

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -more and more-, *more and more*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
more and more(adv) ยิ่งขึ้น, See also: เพิ่มขึ้น, Syn. increasingly, more frequently

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The booby's making more and more sense.ทำให้นกชนิดหนึ่งของความรู้สึกมาก ขึ้น Yellow Submarine (1968)
There are too many of them. And more and more every day.-ทำแบบนั้นจะเป็นการยั่วพวกมัน มันมากันเยอะไป Day of the Dead (1985)
They're following after the subject, and more and more keep coming.พวกนั้นตามหลังเป้าหมายอยู่ และมากันมากขึ้นเรื่อยๆ Akira (1988)
With complaints ranging from purse-snatching to breaking and entering police switchboards have been swamped with the angry voices of more and more citizens who have fallen prey to the recent surge of crime that continues to plague the city.กับข้อร้องเรียนตั้งแต่กระเป๋าขโมย ... ... ที่จะทำลายและเข้า ... ... switchboards ตำรวจได้รับการล้นมือ ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
What you said about me being addicted to risk about having to do more and more dangerous things....ที่คุณพูดเกี่ยวกับฉัน การติดความเสี่ยงภัย... ...เกี่ยวกับต้องทำ เรื่องอันตรายให้มากยิ่งขึ้น... Basic Instinct (1992)
The directives coming in from Berlin mention "Special Treatment" more and more often."ผ่อนปรนพิเศษ" ก็ได้... นี่เราจะต้องบัญญัติศัพท์ใหม่มั้ย Schindler's List (1993)
They love each other more and more each dayพวกเขารักกันมากขึ้นๆทุกวัน James and the Giant Peach (1996)
We are more and more losing the trust of the parentsพวกเราต้องสูญเสียความไว้วางใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก GTO (1999)
Sometimes it all still feels like a mass of dots, but more and more these days, บางครั้ง ชีวิตมันเหมือนเต็มไปด้วยจุดที่ดูยุ่งเหยิงวุ่นวาย แต่ ที่มากไปกว่านั้น Latter Days (2003)
But because so many countries are now in the game of creating these free trade enclaves they have to keep providing more and more incentives for companies to come to their little denationalized pocket.แต่เพราะมีมากมายหลายประเทศเข้ามาเล่นเกมนี้ แข่งกันสร้างเขตพิเศษการค้าเสรีขึ้นมา แย่งกันเสนอเงื่อนไขพิเศษให้มากกว่าคนอื่น The Corporation (2003)
Over the centuries we have put more and more things in that public realm and lately just lately in the last lets say in the last three or four decades started pulling them out again.ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา (มาร์ค คิงเวลล์ นักปรัชญา) เรานำสิ่งต่าง ๆ ไปไว้ในขอบเขตของความเป็นสาธารณสมบัติมากขึ้น ๆ แต่พอมาในยุคหลัง ๆ เมื่อไม่นานมานี้เอง The Corporation (2003)
My Veruca got more and more upset each day.หนูเวรูก้า เสียใจอยู่ทุกวัน Charlie and the Chocolate Factory (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
more and moreAs he grew excited, he spoke more and more rapidly.
more and moreAs he talked, he got more and more excited.
more and moreAs she grew up, she became more and more beautiful.
more and moreAs time went on, people grew more and more concerned about the matter.
more and moreBroaden your horizon so that as you become more and more able to take care of yourself you will move intelligently.
more and moreFires are less frightening today than they once were, because more and more houses are built of concrete, and concrete houses do not burn as easily as the old wooden ones.
more and moreHe became more and more famous.
more and moreHe became more and more famous as a critic.
more and moreHer teacher advised her to read more and more novels.
more and moreHe spoke on more and more eloquently.
more and moreHis speech had more and more power as it went along.
more and moreHis story will be more and more interesting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มากยิ่งขึ้น(adv) more and more, Ant. ลดน้อยลง, ลดลง, Example: ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของซีดีนี้เอง ทำให้คุณได้รับอรรถรสแห่งเสียงเพลงที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น, Thai Definition: มากขึ้นกว่าเดิม
ภิญโญ(adv) more and more, See also: increasingly, Syn. ยิ่ง, ยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มากขึ้น(adv) more and more, Syn. เยอะขึ้น, Ant. น้อยลง, Example: จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดมีมากขึ้น
เพิ่มมากขึ้น(adv) more and more, Syn. มากขึ้น, Ant. ลดน้อยลง, Example: พนักงานต่างบ่นว่าเครื่องที่ซื้อมาไม่พอใช้ ต้องซื้อเพิ่มมากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มากขึ้น[māk kheun] (adv) EN: more and more  FR: de plus en plus ; toujours plus ; davantage
ทุกที[thukthī] (x) EN: always ; regularly ; every time ; more and more  FR: à chaque fois
ยิ่งนัก[ying-nak] (adv) EN: exceedingly ; extremely ; increasingly ; more and more ; supremely

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
越来越[yuè lái yuè, ㄩㄝˋ ㄌㄞˊ ㄩㄝˋ,    /   ] more and more #669 [Add to Longdo]
层出不穷[céng chū bù qióng, ㄘㄥˊ ㄔㄨ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ,     /    ] more and more emerge (成语 saw); innumerable succession; breeding like flies #14,245 [Add to Longdo]
越来越多[yuè lái yuè duō, ㄩㄝˋ ㄌㄞˊ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ,     /    ] more and more [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
更に[さらに, sarani] (adv, conj) (uk) furthermore; again; after all; more and more; moreover; even more; (P) #2,746 [Add to Longdo]
弥;愈[いや(弥);いよ(弥);よ(弥);いよよ, iya ( ya ); iyo ( ya ); yo ( ya ); iyoyo] (adv) (1) (arch) (See 愈々・いよいよ・1) more and more; increasingly; (2) (いや only) (arch) extremely; very #4,065 [Add to Longdo]
多々;多多[たた, tata] (adv) very much; very many; more and more #10,672 [Add to Longdo]
益々(P);益益;益;増す増す[ますます, masumasu] (adv) (uk) increasingly; more and more; decreasingly; less and less; (P) [Add to Longdo]
程に[ほどに, hodoni] (conj) (1) (uk) (arch) because; the reason being; (2) while; during; (adv) (3) (See 程) to the extent that; more and more [Add to Longdo]
愈々(P);愈愈;愈[いよいよ, iyoiyo] (adv) (1) (uk) more and more; all the more; increasingly; (2) at last; finally; beyond doubt; (3) (at the) last moment; worst possible time; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 More \More\, adv.
   1. In a greater quantity; in or to a greater extent or
    degree.
    (a) With a verb or participle.
      [1913 Webster]
 
         Admiring more
         The riches of Heaven's pavement. --Milton.
      [1913 Webster]
    (b) With an adjective or adverb (instead of the suffix
      -er) to form the comparative degree; as, more durable;
      more active; more sweetly.
      [1913 Webster]
 
         Happy here, and more happy hereafter. --Bacon.
      [1913 Webster]
 
   Note: Double comparatives were common among writers of the
      Elizabeth period, and for some time later; as, more
      brighter; more dearer.
      [1913 Webster]
 
         The duke of Milan
         And his more braver daughter.   --Shak.
      [1913 Webster]
 
   2. In addition; further; besides; again.
    [1913 Webster]
 
       Yet once more, O ye laurels, and once more,
       Ye myrtles brown, with ivy never sere,
       I come to pluck your berries harsh and crude.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {More and more}, with continual increase. "Amon trespassed
    more and more." --2 Chron. xxxiii. 23.
 
   {The more}, to a greater degree; by an added quantity; for a
    reason already specified.
 
   {The more -- the more}, by how much more -- by so much more.
    "The more he praised it in himself, the more he seems to
    suspect that in very deed it was not in him." --Milton.
 
   {To be no more}, to have ceased to be; as, Cassius is no
    more; Troy is no more.
    [1913 Webster]
 
       Those oracles which set the world in flames,
       Nor ceased to burn till kingdoms were no more.
                          --Byron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 more and more
   adv 1: advancing in amount or intensity; "she became
       increasingly depressed" [syn: {increasingly},
       {progressively}, {more and more}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top