Search result for

parasite

(60 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parasite-, *parasite*
Possible hiragana form: ぱらして
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parasite[N] ปรสิต, See also: พยาธิ, พืชหรือสัตว์ที่อาศัยสิ่งมีชีวิตอื่น, Syn. leech, hanger-on, sponge, sycophant, toady, Ant. host

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parasite(แพ'เรอะไซท) n. ปรสิต,กาฝา, See also: parasitic (แพ'ระซิท'ทิค) adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
parasite(n) ปรสิต,กาฝาก,พยาธิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parasiteปรสิต, ตัวเบียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasiteตัวเบียน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parasite fold; ongruent foldชั้นหินคดโค้งระนาบแกนร่วม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parasite rateอัตราปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, accidentalตัวเบียนบังเอิญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, cytozoicปรสิตในเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, pathogenicปรสิตก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, periodicปรสิตครั้งคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, permanentปรสิตประจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, temporaryปรสิตบางระยะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parasiteปรสิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Parasiteพยาธิ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
parasiteปรสิต, สิ่งมีชีวิต เช่น พยาธิ แบคทีเรียบางชนิด กาฝาก ที่อาศัยในส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์หรือพืชและดูดกินเนื้อเยื่อหรืออาหารที่ย่อยแล้วของผู้ถูกอาศัย ทำให้ผู้ถูกอาศัยเป็นโรคหรือมีอาการผิดปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Parasite antigenปรสิตแอนติเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Parasitesปรสิต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Could have picked up a parasite from a co-worker.เก็บตัวอย่างพยาธิได้ จากเพื่อนร่วมงาน Emancipation (2008)
A parasite?ยาพิษ? Bolt (2008)
The expansion of cultivated land and single-crop farming encouraged the development of parasites.การแผ่ขยายเกษตรกรรมและการทำไร่เลื่อนลอย เอื้อต่อการกลายพันธ์ของปรสิต Home (2009)
The parasite?ตัวปรสิต? Bound (2009)
Parasites! Hooligans!พวกกาฝาก พวกอันธพาล เข้าใจไหม Remains of the J (2009)
The result of the parasite Echinococcus granulosus.มันเป็นผลจากการกัดกินจากปรสิต 'Echinococcus granulosus' The Plain in the Prodigy (2009)
Uh, it's a parasite found in chickens.มันคือปรสิตที่อยู่ในไก่ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
That's definitely a chicken parasite we found in the victim's esophagus.ที่เราเจอในทางเดินอาหารของเหยื่อ เป็นปรสิตไก่แน่นอน The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
It's similar to a tiny parasite found in Livestock.มันดูคล้าย ปรสิตขนาดเล็ก ที่เจอในพวกปศุสัตว์ Snakehead (2009)
They enable the parasite to grow.ร่างของเขามีความเหมาะสม สำหรับการเติบโตของปรสิต Snakehead (2009)
It is possible for the larvae of the parasite to fit into a capsule.มันเป็นไปได้ที่ ไข่หนอนปรสิต ที่จะถูกบรรจุ อยู่ในแคปซูล Snakehead (2009)
It would allow the parasite to grow on the journey here.แล้วปล่อยให้ พวกปรสิตเหล่านั้นเติบโตขึ้นมา ในระหว่างการเดินทางมาที่นี่ Snakehead (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยาธิ[N] parasite, See also: worm, Syn. หนอนพยาธิ, Example: การรับประทานเมล็ดฟักทองดิบๆ สามารถถ่ายพยาธิตัวกลมได้ดี, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งอย่างน้อยในระยะหนึ่งของชีวิตจะเป็นปรสิตอยู่ในมนุษย์และสัตว์
ตัวเบียน[N] parasite, Syn. ปาราสิต, Example: เห็บหมัดพวกนี้เป็นตัวเบียนคอยรบกวนสุนัขของฉัน, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์หรือพืชขนาดเล็กที่อาศัยดูดกินอาหารจากสัตว์หรือพืชขนาดใหญ่กว่าที่มันอาศัยอยู่
ตัวเบียน[N] parasite, Example: เห็บหมัดพวกนี้เป็นตัวเบียนคอยรบกวนสุนัขของฉัน, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์หรือพืชขนาดเล็กที่อาศัยดูดกินอาหารจากสัตว์หรือพืชขนาดใหญ่กว่าที่มันอาศัยอยู่
ปรสิต[N] parasite, Syn. พยาธิ, ตัวเบียน, กาฝาก, Count unit: ตัว, ชนิด
กาฝาก[N] parasite plant, Example: กาฝากเป็นพืชที่ชอบขึ้นตามต้นไม้ใหญ่, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้ที่อาศัยเกาะดูดน้ำและแร่ธาตุจากพรรณไม้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาฝาก[n.] (kāfāk) EN: parasite plant ; parasitic plant   FR: plante parasite [f] ; parasite [m]
กะจั๊ว[X] (kajūa) EN: gigolo ; male parasite   FR: gigolo ; parasite (péj.) [m]
นกสกัวขั้วโลกเหนือ[n. exp.] (nok sakūa khualōk Neūa) EN: Parasitic Jaeger ; Artic Skua ; Arctic Jaeger   FR: Labbe parasite [m] ; Stercoraire parasite ; Stercoraire arctique ; Labbe des rochers [m] ; Labbe de Richardson [m] ; Stercoraire de Richardson
ปรสิต[n.] (parasit) EN: parasite   FR: parasite [m]
พยาธิ[n.] (phayāt) EN: parasitic worm ; parasite ; worm ; intestinal worm   FR: ténia [m] ; ver solitaire [m] ; ver parasite [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARASITE    P EH1 R AH0 S AY2 T
PARASITES    P EH1 R AH0 S AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parasite    (n) (p a1 r @ s ai t)
parasites    (n) (p a1 r @ s ai t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
活物寄生[かつぶつきせい, katsubutsukisei] (n) parasite [Add to Longdo]
寄生[きせい, kisei] (n,vs) parasitism; parasite; (P) [Add to Longdo]
寄生火山[きせいかざん, kiseikazan] (n) parasite volcano [Add to Longdo]
寄生生物[きせいせいぶつ, kiseiseibutsu] (n,adj-no) parasite [Add to Longdo]
寄生虫[きせいちゅう, kiseichuu] (n) parasite; (P) [Add to Longdo]
穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰(io);ゴク潰し[ごくつぶし(穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰);ゴクつぶし(ゴク潰し), gokutsubushi ( koku tsubushi ; koku tsubushi ; goku tsubushi ; koku tsubusu ); goku] (n) good-for-nothing; parasite; deadbeat; loafer; drone; idler [Add to Longdo]
税金泥棒[ぜいきんどろぼう, zeikindorobou] (n) person living off other people's taxes; tax parasite; (a derogatory term for) public servants [Add to Longdo]
側火山[そっかざん, sokkazan] (n) parasite volcano [Add to Longdo]
虫卵[ちゅうらん, chuuran] (n) (1) insect egg; insect eggs; (2) parasite egg; parasite eggs [Add to Longdo]
微粒子病原体[びりゅうしびょうげんたい, biryuushibyougentai] (n) (See 微粒子病) Nosema bombycis (microsporidian parasite responsible for pebrine) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寄生[jì shēng, ㄐㄧˋ ㄕㄥ, ] parasite; parasitism; parasitic [Add to Longdo]
寄生物[jì shēng wù, ㄐㄧˋ ㄕㄥ ˋ, ] parasite [Add to Longdo]
寄生者[jì shēng zhě, ㄐㄧˋ ㄕㄥ ㄓㄜˇ, ] parasite (human) [Add to Longdo]
寄生虫[jì shēng chóng, ㄐㄧˋ ㄕㄥ ㄔㄨㄥˊ, / ] parasite; drone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parasite \Par"a*site\ (p[a^]r"[.a]*s[imac]t), n. [F., fr. L.
   parasitus, Gr. para`sitos, lit., eating beside, or at the
   table of, another; para` beside + sitei^n to feed, from sitos
   wheat, grain, food.]
   [1913 Webster]
   1. One who frequents the tables of the rich, or who lives at
    another's expense, and earns his welcome by flattery; a
    hanger-on; a toady; a sycophant.
    [1913 Webster]
 
       Thou, with trembling fear,
       Or like a fawning parasite, obey'st. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Parasites were called such smell-feasts as would
       seek to be free guests at rich men's tables.
                          --Udall.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.)
    (a) A plant obtaining nourishment immediately from other
      plants to which it attaches itself, and whose juices
      it absorbs; -- sometimes, but erroneously, called
      epiphyte.
    (b) A plant living on or within an animal, and supported
      at its expense, as many species of fungi of the genus
      {Torrubia}.
      [1913 Webster]
 
   3. (Zool.)
    (a) An animal which lives during the whole or part of its
      existence on or in the body of some other animal,
      feeding upon its food, blood, or tissues, as lice,
      tapeworms, etc.
    (b) An animal which steals the food of another, as the
      parasitic jager.
    (c) An animal which habitually uses the nest of another,
      as the cowbird and the European cuckoo.
      [1913 Webster] Parasitic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parasite
   n 1: an animal or plant that lives in or on a host (another
      animal or plant); it obtains nourishment from the host
      without benefiting or killing the host [ant: {host}]
   2: a follower who hangs around a host (without benefit to the
     host) in hope of gain or advantage [syn: {leech}, {parasite},
     {sponge}, {sponger}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top