ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mirth

M ER1 TH   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mirth-, *mirth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mirth[N] ความรื่นเริง, See also: ความสนุกสนาน, ความครื้นเครง, ความเฮฮา, Syn. gaiety, joyousness, Ant. gloom, sadness
mirthful[ADJ] เต็มไปด้วยความรื่นเริง, Syn. happy, merry, Ant. sad, depressed
mirthless[ADJ] ไม่ร่าเริง, See also: ไม่เบิกบาน
mirthfully[ADV] อย่างร่าเริง, See also: อย่างเบิกบาน, Syn. cheerfully, humorously
mirthlessly[ADV] อย่างไม่เบิกบาน
mirthfulness[N] ความรื่นเริง, Syn. joy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mirth(เมิร์ธ) n. ความรื่นเริง,ความเบิกบานใจ,การสรวลเสเฮฮา., See also: mirthful adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
mirth(n) ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน
mirthful(adj) รื่นเริง,สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,สรวลเสเฮฮา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As we jest, let ye mirth issue unimpeded.ที่พวกเราล้อเลียน เพื่อให้เกิดความรื่นเริง The King and the Clown (2005)
So your mirth is merely a discharge of nervous energy with no semantic content at all?งั้นความหฤหรรษ์ของเธอก็เกิดขึ้นจาก ความประหม่าโดยไม่มีเรื่องความจริงเข้ามาเกี่ยวเหรอ The Engagement Reaction (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รี้ริก[ADV] mirthfully (laugh), See also: happily, Thai definition: เสียงหัวเราะเมื่อถูกหยอก
กระทิกกระทวย[ADV] gigglingly, See also: mirthfully, tremblingly, Syn. ระริกระรี้, ระรี่ระริก, Example: หล่อนทำกระทิกกระทวยเมื่ออยู่ใกล้แฟน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขบขัน[adj.] (khopkhan) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular   FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
ครึกครื้น[v.] (khreukkhreūn) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful   
ครึกครื้น[adj.] (khreukkhreūn) EN: merry ; jolly ; hilarious ; mirthful   FR: joyeux
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnroēng) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry   FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m]
กระดี๊กระด๊า[v.] (kradikradā) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble   
ระรื่น[adj.] (rareūn) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant   FR: agréable ; plaisant

CMU English Pronouncing Dictionary
MIRTH M ER1 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mirth (n) mˈɜːʳθ (m @@1 th)
mirthful (j) mˈɜːʳθfəl (m @@1 th f @ l)
mirthless (j) mˈɜːʳθləs (m @@1 th l @ s)
mirthfully (a) mˈɜːʳθfəliː (m @@1 th f @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mirth \Mirth\, n. [OE. mirthe, murthe, merthe, AS. myr[eth],
   myrg[eth], merh[eth], mirh[eth]. See {Merry}.]
   [1913 Webster]
   1. Merriment; gayety accompanied with laughter; jollity.
    [1913 Webster]
 
       Then will I cause to cease . . . from the streets of
       Jerusalem, the voice of mirth.    --Jer. vii.
                          34.
    [1913 Webster]
 
   2. That which causes merriment. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Merriment; joyousness; gladness; fun; frolic; glee;
     hilarity; festivity; jollity. See {Gladness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mirth
   n 1: great merriment [syn: {hilarity}, {mirth}, {mirthfulness},
      {glee}, {gleefulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top