ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

metric

M EH1 T R IH0 K   
100 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -metric-, *metric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
metric[ADJ] ซึ่งวัดเป็นเมตร, See also: เกี่ยวกับระบบเมตริก
metrical[ADJ] เกี่ยวกับการชั่ง ตวงและวัด
metricate[VT] ทำให้เป็นระบบเมตริก
metric ton[N] หน่วยชั่งน้ำหนักซึ่งมีค่า 1,000 กิโลกรัม
metrically[ADV] โดยชั่งตวงวัด
metrication[N] การทำให้เป็นระบบเมตริก
metric system[N] ระบบเมตริก, Syn. unit of measurement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
metric(เม'ทริค) adj. เกี่ยวกับเมตร,เกี่ยวกับระบบเมตริก
metric systemระบบเมตริก
metric tonหน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ1000กิโลกรัม
metrical(เม'ทริเคิล) adj. เกี่ยวกับจังหวะในเพลงหรือโคลง กลอน ฉันท์ กาพย์,เกี่ยวกับการวัดชั่งและตวง
metrics(เม'ทริคซ) n. ศิลปะการประพันธ์โคลง กลอน ฉันท์ กาพย์ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัด ชั่ง และตวง
anisometric(แอนนิโซเมท' ทริค) adj. ไม่เป็น isomer กัน, สัดส่วนไม่เท่ากัน, มีแกนที่มีความยาวต่างกัน (of unequal measurement)
asymmetric(เอซิมเมท'ทริค,-เคิล) adj. ไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง,ไม่สมส่วนกัน,ไม่รับกัน
asymmetrical(เอซิมเมท'ทริค,-เคิล) adj. ไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง,ไม่สมส่วนกัน,ไม่รับกัน
barometric pressuren. ความกดดันของบรรยากาศ
diametricaladj. เกี่ยวกับเส้นผ่าศูนย์กลาง,โดยตรง,สมบูรณ์,แน่นอน,เด็ดขาด.

English-Thai: Nontri Dictionary
metric(adj) เกี่ยวกับระบบเมตริก,เกี่ยวกับจังหวะในบทกวี
metrical(adj) เกี่ยวกับระบบเมตริก,เกี่ยวกับจังหวะในบทกวี
asymmetrical(adj) ไม่สมดุล,ไม่สมมาตร,ไม่ได้ส่วนสัด
diametrical(adj) ตามเส้นผ่าศูนย์กลาง,อยู่ตรงข้าม,อยู่คนละมุม
geometric(adj) ทางเรขาคณิต,ตามเรขาคณิต,เกี่ยวกับเรขาคณิต
geometrical(adj) ทางเรขาคณิต,ตามเรขาคณิต,เกี่ยวกับเรขาคณิต
symmetrical(adj) สมมาตร,ได้ส่วนกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
metricตัววัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
metric measureมาตราเมตริก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
metric spaceปริภูมิอิงระยะทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
metric systemระบบเมตริก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
metric systemระบบเมตริก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
metrical coordinatesพิกัดอิงระยะทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
metrical foot; footคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
metrical geometryเรขาคณิตอิงระยะทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
metrical romanceนิยายวีรคติร้อยกรอง, นิยายโรมานซ์ ร้อยกรอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
metric systemระบบเมตริก, ระบบหน่วยที่ใช้ในวิทยาศาสตร์ ตลอดจนใช้ในทางการค้า และทางวิศวกรรม ซึ่งใช้กันโดยทั่วไป ระบบเมตริกได้กำหนดให้ความยาว มีหน่วยเป็นเมตร มวล มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เวลา มีหน่วยเป็นวินาที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Metric Systemระบบเมตริก [การแพทย์]
Metrics and rhythmicsการสัมผัสและจังหวะเสียง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They got the metric system. They wouldn't know what the fuck a Quarter-Pounder is.พวกเขามีระบบเมตริก พวกเขาจะไม่ทราบว่าเพศไตรมาสที่ตำเป็น Pulp Fiction (1994)
Uh, because of the metric system?เอ่อเพราะระบบเมตริก? Pulp Fiction (1994)
You're a smart motherfucker. That's right. The metric system.คุณเป็นเวรตะไลสมาร์ท ที่เหมาะสม ระบบเมตริก Pulp Fiction (1994)
A metric fuck-ton.โคตรเยอะ Easy as Pie (2008)
We're in the process of converting to the metric system.เรายังอยู่ในขั้นตอน การปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบเมตริก What More Do I Need? (2008)
Since 1950, fishing catches have increased fivefold from 18 to 100 million metric tons a year.ตั้งแต่ 1950, การประมงเพิ่มขึ้น 5 เท่าตัว จาก 18 ถึง 100 ล้านเมตริกซ์ตันต่อปี Home (2009)
I had such a horrible time converting these recipes from the metric system.ในการแปลงมาตราวัดส่วนผสมนี่ Julie & Julia (2009)
Trig and metric equations--สมการเมตริกและตรีโกณ... The Man from the Other Side (2010)
To the metric system.แด่ระบบเมตริกซ์ The Apology Insufficiency (2010)
He started America on a path to the metric system but then just gave up.เขาเริ่มใช้มาตรฐานการวัดระบบเมตริก แต่เขาเกิดยอมแพ้ขึ้นมา The Apology Insufficiency (2010)
It's gotta be 4 metric tons of product there.มันต้องมีของสัก 4 ตันได้ Kill Jill (2010)
We'll learn the metric system.- เราต้องศึกษาระบบเมตริก Horrible Bosses (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมตริก[N] metric, Example: หน่วยวัดระยะยาวต่างๆ เหล่านี้จะต้องทอนลงมาเป็นมาตราเมตริก, Thai definition: ระบบการใช้หน่วยสำหรับวัดปริมาณต่างๆ โดยกำหนดใช้กรัมเป็นหน่วยของมวลสาร ใช้เซนติเมตรเป็นหน่วยของระยะห่าง และใช้วินาทีเป็นหน่วยของเวลา, Notes: (อังกฤษ)
เมตริกตัน[CLAS] metric ton, Example: สินค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากประมาณ 800 ล้านเมตริกตันเพิ่มเป็น 3,500 ล้านเมตริกตัน, Thai definition: ชื่อมาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม หรือ 60 หาบ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมเรขาคณิต[n. exp.] (anukrom rēkhākhanit) EN: geometric series   
บทพิสูจน์[n. exp.] (bot phisūt) EN: geometrical theorem   FR: théorème de géométrie [m]
บทสร้าง[n. exp.] (botsāng) EN: geometrical problem   FR: problème de géométrie [m]
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ[n. exp.] (fangchan trīkōnamiti = fangchan trīkōnamit) EN: trigonometric function   FR: fonction trigonométrique [f]
มาตราเมตริก[n. exp.] (māttrā mettrik) EN: metric system   FR: système métrique [m]
เมตริกตัน[n. exp.] (metrik tan) EN: metric ton   
เมตริก[adj.] (mettrik) EN: metric   FR: métrique
มุมยอด[n. exp.] (mum yøt) EN: geometric angle   FR: sommet [m] ; angle supérieur [m]
รูปทรงเรขาคณิต[n. exp.] (rūpsong rēkhākhanit) EN: geometric form   FR: forme géométrique [f]
สมบัติสมมาตร[n. exp.] (sombat sommāt) EN: symmetric property   

CMU English Pronouncing Dictionary
METRIC M EH1 T R IH0 K
METRICK M EH1 T R IH0 K
METRICS M EH1 T R IH0 K S
METRICAL M EH1 T R IH0 K AH0 L
METRICALLY M EH1 T R IH0 K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
metric (j) mˈɛtrɪk (m e1 t r i k)
metrical (j) mˈɛtrɪkl (m e1 t r i k l)
metricize (v) mˈɛtrɪsaɪz (m e1 t r i s ai z)
metrically (a) mˈɛtrɪkliː (m e1 t r i k l ii)
metricized (v) mˈɛtrɪsaɪzd (m e1 t r i s ai z d)
metricizes (v) mˈɛtrɪsaɪzɪz (m e1 t r i s ai z i z)
metrication (n) mˌɛtrɪkˈɛɪʃən (m e2 t r i k ei1 sh @ n)
metricizing (v) mˈɛtrɪsaɪzɪŋ (m e1 t r i s ai z i ng)
metrications (n) mˌɛtrɪkˈɛɪʃənz (m e2 t r i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
米制[mǐ zhì, ㄇㄧˇ ㄓˋ, ] metric system, #147,001 [Add to Longdo]
国际公制[guó jì gōng zhì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄓˋ, / ] metric system [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zentner {m} | britischer Zentner (ca. 50,8 kg) | amerikanischer Zentner (ca. 45,36 kg)metric hundredweight | (long) hundredweight [Br.] | (short) hundredweight [Am.] [Add to Longdo]
Millimeterfelge {f}metric size rim [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
SDSL[エスディーエスエル, esudei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) symmetric digital subscriber line; SDSL [Add to Longdo]
アイソパラメトリック[, aisoparametorikku] (adj-f) isoparametric [Add to Longdo]
アイソメトリック[, aisometorikku] (adj-f) isometric [Add to Longdo]
アイソメトリックエクササイズ[, aisometorikkuekusasaizu] (n) isometric exercise [Add to Longdo]
アイソメトリックス[, aisometorikkusu] (n) isometrics [Add to Longdo]
アシメトリックデザイン[, ashimetorikkudezain] (n) asymmetric design [Add to Longdo]
アシンメトリックデザイン[, ashinmetorikkudezain] (n) asymmetric design [Add to Longdo]
エコノメトリックス[, ekonometorikkusu] (n) econometrics [Add to Longdo]
キレート滴定[キレートてきてい, kire-to tekitei] (n) chelatometric titration [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリフ配置量[ぐりふはいちりょう, gurifuhaichiryou] glyph metrics [Add to Longdo]
ジオメトリック平均値[ジオメトリックへいきんち, jiometorikku heikinchi] geometric mean [Add to Longdo]
ソフトウェア品質測定法[ソフトウェアひんしつそくていほう, sofutouea hinshitsusokuteihou] software quality metric [Add to Longdo]
パラメタ方式出力基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] parametric output primitive [Add to Longdo]
フォント配置量[フォントはいちりょう, fonto haichiryou] font metrics [Add to Longdo]
幾何学図形要素[きかがくずけいようそ, kikagakuzukeiyouso] geometric graphics element [Add to Longdo]
計量経済学[けいりょうけいさいがく, keiryoukeisaigaku] econometrics [Add to Longdo]
対称リスト[たいしょうリスト, taishou risuto] symmetrical list [Add to Longdo]
対称行列[たいしょうぎょうれつ, taishougyouretsu] symmetric matrix [Add to Longdo]
等パラメタ曲線[とうパラメタきょくせん, tou parameta kyokusen] isoparametric curve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Metric \Met"ric\ (m[e^]t"r[i^]k), a. [L. metricus, Gr. ?: cf. F.
   m['e]trique. See {Meter} rhythm.]
   1. Relating to measurement; involving, or proceeding by,
    measurement.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the meter as a standard of
    measurement; of or pertaining to the decimal system of
    measurement of which a meter is the unit; as, the metric
    system; a metric measurement.
    [1913 Webster]
 
   {Metric analysis} (Chem.), analysis by volume; volumetric
    analysis.
 
   {Metric system}, See {metric system} in the vocabulary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 metric
   adj 1: based on the meter as a standard of measurement; "the
       metric system"; "metrical equivalents" [syn: {metric},
       {metrical}]
   2: the rhythmic arrangement of syllables [syn: {measured},
     {metrical}, {metric}]
   n 1: a function of a topological space that gives, for any two
      points in the space, a value equal to the distance between
      them [syn: {metric function}, {metric}]
   2: a decimal unit of measurement of the metric system (based on
     meters and kilograms and seconds); "convert all the
     measurements to metric units"; "it is easier to work in
     metric" [syn: {metric unit}, {metric}]
   3: a system of related measures that facilitates the
     quantification of some particular characteristic [syn:
     {system of measurement}, {metric}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top