Search result for

be base

(30 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be base-, *be base*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If the time comes, it will be based upon scientific evidence... and not upon anyone's opinion.ถ้าเวลานั้นมาถึงก็จะเป็นไปตาม ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ... และไม่ได้อยู่กับความเห็นของทุกคน Dante's Peak (1997)
No, Lenore, we said that the price would be based on performanceไม่นะ ลีนอร์ เราตกลงกันว่าว่าราคาจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
The decision will be based in large part on a recommendation from the Visitor Threat Assessment Joint Task Force.การตัดสินใจอยู่บน พื้นฐานอย่างมีส่วนสำคัญ ในการรับฟังข้อเสนอแนะจาก ศูนย์ประเมินภัยคุกคามของ ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ เรื่องผู้มาเยือน There Is No Normal Anymore (2009)
You see, Santa used to be based in the South Pole.รู้มั้ยซานต้าเคยอาศัยอยู่ที่ขั้วโลกใต้ Merry Madagascar (2009)
You will be based out of Rome.คุณจะไปประจำการที่โรม Chuck Versus the Final Exam (2010)
Agents Walker and Shaw will be based in DC and continue to head counter-Ring operations there.สายลับวอล์คเกอร์และชอว์จะประจำการที่ดีซี.. และปฏิบัติการต่อต้านเดอะริงต่อไป Chuck Versus the Final Exam (2010)
Tactical Unit 2 will be based here under the command of DCI Luther.หน่วยยุทธวิธี 2 จะตั้งฐานอยู่ที่นี่ ภายใต้การบัญชาการของดีซีไอลูเธอร์ Episode #1.4 (2010)
We wanted this to really be based on, you know, real people and real situations, because the marines were also fighting malaria and all kinds of the elements.พวกเราต้องการให้มันเป็นไปตามอย่างที่เป็นจริงๆ คนจริง ใน สถานการณ์จริง เหล่านาวิก ฯ ก็ต้องต่อสู้กับโรคมาลาเรีย รวมทั้งต้องสู้กับสภาพภูมิประเทศ The Pacific (2010)
Seems like the governing board has assigned a theme to this year's regionals... and part of our score will be based upon how well we interpret it.ดูเหมือนว่าคณะกรรมการ ได้คิด Theme สำหรับการแข่งไว้แล้ว ซึ่งคะแนนบางส่วน Comeback (2011)
Evaluation will be based solely on the music.เราจะตัดสินกันด้วยดนตรีเพียงอย่างเดียว You've Fallen for Me (2011)
Because yet another one of my relationships turned out to be based on lies.เพราะเคยมีคนนึงที่เค้า มักกจะโกหกอยู่เสมอ G.G. (2012)
Devon Michael Jones, if by some miracle he should decide he wants the station, then his ownership will be based on one condition..."เดว่อน ไมเคิล โจนส์ เกิดปาฏิหารย์ใด ที่ทำให้เขาเกิดตัดสินใจว่า เขาอยากได้ฟาร์มนี้ Noosphere Rising (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be basePay will be based on experience and educational background.
be baseThe 21st century is going to be based on economic power.
be baseThe relationship between husband and wife should be based on love.
be baseThe report must be based on the facts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิง[V] be based on, See also: adhere to, cling to, Syn. พึ่งพิง, อาศัย, Example: ผู้นำประเทศไม่ใส่ใจกับการศึกษาแบบเดิมที่อิงอาศัยพุทธศาสนาพุทธ
อิง[V] be based on, Example: ละครประวัติศาสตร์เรื่องนี้พยายามจะอิงข้อเท็จจริงเชิงประวัติศาสตร์เท่าที่จะแสวงหามาได้, Thai definition: ตั้งอยู่บนฐาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย [v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on   FR: dépendre de
อิง[v.] (ing) EN: lean on ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with   FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur
ตั้งอยู่บน[v. exp.] (tangyū bon) EN: be based on ; be built on ; fe formed on   FR: être basé sur ... ; être fondé sur ... ; reposer sur ... ; s'articuler autour de ...

Japanese-English: EDICT Dictionary
因る(P);拠る(P);依る;由る[よる, yoru] (v5r,vi) (1) (uk) (esp. 依る;拠る) to be due to; to be caused by; (2) (esp. 依る) to depend on; to turn on; (3) (esp. 因る;由る) to be based on; to come from; (P) [Add to Longdo]
基ずく[もとずく(ik), motozuku (ik)] (v5k) (See 基づく) to be grounded on; to be based on; to be due to; to originate from [Add to Longdo]
基づく(P);基付く;基く(io)[もとづく, motoduku] (v5k,vi) to be grounded on; to be based on; to be due to; to originate from; (P) [Add to Longdo]
拠点とする[きょてんとする, kyotentosuru] (exp,vs-i) to be based in (a place) [Add to Longdo]
拠点に置く[きょてんにおく, kyotennioku] (exp,v5k) to be based in (a place) [Add to Longdo]
即す[そくす, sokusu] (v5s,vi) (See 即する) to conform to; to agree with; to be adapted to; to be based on [Add to Longdo]
即する(P);則する[そくする, sokusuru] (vs-s,vi) to conform to; to agree with; to be adapted to; to be based on; (P) [Add to Longdo]
踏まえる[ふまえる, fumaeru] (v1,vt) to be based on; to have origin in; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jù, ㄐㄩˋ, ] be based upon; squat, #50,529 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top