หรือคุณหมายถึง ?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lue

L UW1   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lue-, *lue*
English-Thai: Longdo Dictionary
effluent(n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
effluent(n) สิ่งที่ถุกปล่อยออกมา
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.
blue collar(n) กรรมกร, ชนชั้นแรงงาน เช่น Does for blue-collar workers what legions of advice givers have done for white-collar workers for many years., Cooking has always been a blue-collar job - at its best, a craft. It's a craft that was well-regarded in France, where people have long taken their food seriously, but nevertheless it held a position in the social framework not different in kind from such jobs as seamstress or automobile mechanic. , S. blue-collar, A. white collar, white-collar
Swine influenza(n name ) โรคไข้หวัดหมู บ้างเรียก โรคไข้หวัดเม็กซิโก, S. Swine flu,
blue crab(n ) ปูม้า
Cash Surrender Value(n ) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lueabbr. left upper extremity
luejacket(บลู'แจคคิท) n. กะลาสีเรือ,ทหาร
absolute value(คณิต) n. ปริมาณที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมาย, ระยะทางจากศูนย์ (molulus)
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty ###A. poverty)
affluent(แอฟ' ฟลูเอินทฺ) adj. มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย. -n.สายน้ำแยก, Syn. abounding, wealthy ###A. poor, needy, insolvent)
blue(บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน, See also: bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด
blue bloodn. คนในตระกูลผู้ดี,ตระกูลผู้ดี
blue crossn. สมาคมกาชาดสีน้ำเงินเกี่ยวกับการสงเคราะห์สัตว์
blue funkn. ความกลัวที่ไม่สามารถจะควบคมได้
blue gag n.เรื่องตลกไม่เข้าเรื่องที่ไม่อาจนำขึ้นแสดงได้

English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า
affluent(adj) สมบูรณ์,ร่ำรวย,มั่งคั่ง,ไหลบ่า
BLACK-AND-black-and-blue(adj) บาดเจ็บ,ฟกช้ำดำเขียว
BLUE blue blood(n) ผู้ดี
BLUE blue ribbon(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์
blue(adj) สีน้ำเงิน,ฟกช้ำ,เศร้า
BLUE-blue-black(n) สีน้ำเงินเข้ม,สีกรมท่า
BLUE-blue-pencil(vt) ตรวจปรู๊ฟ,แก้ไข
blueing(n) ครามย้อมผ้า
blueprint(n) กระดาษพิมพ์เขียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lues; great pox; syphilisโรคซิฟิลิส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kun dje luen.คุน DJE เลื่อน The Ugly American (1963)
Hasta luego.ฮาสต้า ลูเอโก้ Cashback (2006)
- Hi, I'm Trent Lueders!- สวัสดีครับ ผม เทรนท์ ลูเดอร์ The Love Guru (2008)
- Once again, I'm Trent Lueders.- พบกันอีกครั้ง ผมเทรนท์ ลูเดอร์\ The Love Guru (2008)
- Once again, I'm Trent Lueders.- กลับมาอีกครั้ง ผมเทรนท์ ลูเดอร์ส\ The Love Guru (2008)
Kidding. - Hasta luego. - Hasta luego.ล้อเล่นนะ (ภาษาสเปน) ลาก่อน แล้วเจอกัน Sexy (2011)
Au revoir, auf Wiedersehen, hasta luego, get the hell out.auf Wiedersehen (แล้วพบกันใหม่ ลาก่อน) hasta luego แล้วเจอกัน ไสหัวออกไปได้แล้ว Face Off (2011)
Hasta luego. Feliz Navidad.ลาก่อน สุขสันต์วันคริสมาสต์ Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
His original name is Cui Lueshang.ชื่อเดิมของเขาคือสุยเล่อชาง The Four (2012)
Cui Lueshang, widely known in the underworld as Life Snatcher.สุยเล่อชาง รู้จักในวงการนักเลงว่ามือปลิดวิญญาณ The Four (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจมืด[n. exp.] (amnāt meūt) EN: dark influence ; dark power   FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
อำนาจในการสั่งการ[n. exp.] (amnāt nai kān sangkān) EN: authority ; power ; influence   
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัพเกรด[v.] (apkrēt) EN: upgrade   FR: mettre à jour ; évoluer
อารมณ์ไม่ดี[v.] (ārom mai dī) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy   FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged   FR: frêle ; fluet ; fragile

CMU English Pronouncing Dictionary
LUE    L UW1
LUEH    L W EH1
LUERA    L UW0 EH1 R AH0
LUERS    L UW1 ER0 Z
LUECK    L UW1 IH0 K
LUETH    L UW1 TH
LUECKE    L UW1 K
LUEHRS    L UH1 R Z
LUEBBE    L UW1 B
LUEDKE    L UW1 D K IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
luetisch {adj}luetic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
あおがら;アオガラ[, aogara ; aogara] (n) blue tit (Parus caeruleus) [Add to Longdo]
お得意さん[おとくいさん, otokuisan] (n) regular customer; valued client [Add to Longdo]
がた落ち[がたおち, gataochi] (n,vs) (value or amount) plummeting [Add to Longdo]
こてんぱん;こてんぱ;こてんこてん[, kotenpan ; kotenpa ; kotenkoten] (n,adv) black and blue (e.g. beaten ...) [Add to Longdo]
さらさら[, sarasara] (adj-na,adv-to,n,vs) (1) (on-mim) rustling; murmuring; (2) fluently; (3) silky (hair); (P) [Add to Longdo]
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp,v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value [Add to Longdo]
だれる[, dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock) [Add to Longdo]
に影響されて[にえいきょうされて, nieikyousarete] (exp) influenced by; in response to; in the wake of; triggered by; following [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
スカラ値[スカラち, sukara chi] scalar value [Add to Longdo]
データ値[データち, de-ta chi] data value [Add to Longdo]
ヌル値[ヌルち, nuru chi] null value [Add to Longdo]
バイト値[バイトち, baito chi] byte value [Add to Longdo]
バン[ばん, ban] bun, van (caravan), VAN (value-added network) [Add to Longdo]
パラメタ値[パラメタち, parameta chi] parameter value, (PV) [Add to Longdo]
ブール値[ブールち, bu-ru chi] boolean value [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さ, sa] LUEGEN, BETRUEGEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top