หรือคุณหมายถึง seriousneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seriousness

S IH1 R IY0 AH0 S N AH0 S   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seriousness-, *seriousness*, seriousnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seriousness[N] ความเคร่งขรึม, See also: ความจริงจัง, ความวิตก, Syn. earnestness, solemnity, thoughtfulness, Ant. fun, gaiety
seriousness[N] ความร้ายแรง, See also: ความอันตราย, Syn. enormity

English-Thai: Nontri Dictionary
seriousness(n) ความเครียด,ความเคร่งเครียด,ความร้ายแรง,ความสาหัส,ความสำคัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not today, Mr. Weasley but I must impress on both of you the seriousness of what you have done.วันนี้ยังก่อน คุณวีสลีย์ แต่ฉันต้องย้ำกับเธอทั้งคู่ ถึงความร้ายแรงของสิ่งที่ทำลงไป Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Commander Lock, the Council is well aware of the seriousness of this attack.ผู้การล็อค ที่ประชูมรู้ดีถึงสถานการณ์อันเลวร้าย The Matrix Reloaded (2003)
It depends on the seriousness of the crime.มันก็ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของข้อหา Sweet 18 (2004)
But in all seriousness. I, uh...แต่ถ้าพูดกันจริงจังแล้ว ผม.. I Had a Dream (2008)
Demonstrate seriousness.เพื่อสาธิตมัน Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
It brings out the seriousness in your eyes.- มันเผยให้เห็นความเคร่งขรึมในตาของนาย X-Men Origins: Wolverine (2009)
The seriousness of what we're up against.ความตึงเครียดที่พวกเราต้องเผชิญอยู่ Hell-O (2010)
The seriousness of the problem.ความวิตกกังวลในปัญหา I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Welcome to the world serious of seriousness, sponsored by honey nut serios.ขอต้อนรับสู่โลกซีเรียสๆ สนับสนุนโดย Honey Nut Serios Asian Population Studies (2011)
Lynette, in all seriousness, it's your mother's wedding day.ลินเน็ธ นอกเหนือจากเรื่องทั้งหมดนี่ วันนี้เป็นวันแต่งงานแม่คุณนะ I'm Still Here (2011)
The seriousness of the position you're in.ความรุนแรงของสถานะของคุณในตอนนี้นะ And Lots of Security... (2011)
But in all seriousness, tell her I said hi.ที่สำคัญ บอกเธอด้วย ว่าผมฝากสวัสดี Beauty and the Feast (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seriousnessBob Johnson tried to make people realize the seriousness of the situation in Africa.
seriousnessDespite the seriousness of his illness, Mr Robinson is in good spirits.
seriousnessThey couldn't comprehend the seriousness of the matter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหนักหน่วง[N] seriousness, See also: severity, solemnness, Syn. การเอาจริงเอาจัง, Example: ปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายจะมีลักษณะและความรุนแรงแตกต่างไปตามความหนักหน่วงของการออกกำลัง
ความจริงจัง[N] seriousness, See also: earnestness, solemnity, gravity, Syn. ความเอาจริงเอาจัง, Example: ลูกน้องยกย่องความจริงจังในการทำงานของหัวหน้า
ความเคร่งเครียด[N] seriousness, See also: tension, earnestness, Syn. ความตึงเครียด, ความเครียด, Ant. ความผ่อนคลาย, ความสบาย, Example: ความเคร่งเครียดปรากฏอยู่ในสีหน้าของพวกเขาทุกคน, Thai definition: ความไม่ผ่อนคลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความจริงจัง[n.] (khwām jingjang) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity   FR: sérieux [m] ; gravité [f] ; solennité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SERIOUSNESS    S IH1 R IY0 AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seriousness    (n) sˈɪəʴrɪəʴsnəs (s i@1 r i@ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轻重[qīng zhòng, ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, / ] seriousness (of the case); severity; slight or severe, #16,085 [Add to Longdo]
严重性[yán zhòng xìng, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] seriousness, #21,613 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘘つき(P);嘘吐き;嘘付き[うそつき, usotsuki] (n,adj-no) (uk) liar (sometimes said with not much seriousness); fibber; (P) [Add to Longdo]
厳粛[げんしゅく, genshuku] (adj-na,n) gravity; solemnity; severity; seriousness; dignity; rigor; rigour; austerity; (P) [Add to Longdo]
重大性[じゅうだいせい, juudaisei] (n) importance; seriousness [Add to Longdo]
[ま, ma] (adj-na,n,adj-no) (1) truth; reality; genuineness; (2) seriousness; (n) (3) logical TRUE; (4) (See 楷書) printed style writing; (5) (abbr) (See 真打ち) star performer; (P) [Add to Longdo]
真剣(P);真険(iK)[しんけん, shinken] (n,adj-na) (1) seriousness; earnestness; (2) real sword (as opposed to unsharpened or wooden practice weapon) (practise); (P) [Add to Longdo]
真面目[しんめんもく;しんめんぼく, shinmenmoku ; shinmenboku] (n) (1) one's true character; one's true self; oneself; (2) seriousness; earnestness [Add to Longdo]
真面目さ[まじめさ, majimesa] (n) (uk) earnestness; solemnity; gravity; seriousness; soberness [Add to Longdo]
本気[ほんき, honki] (adj-na,n,adj-no) seriousness; truth; sanctity; (P) [Add to Longdo]
本腰[ほんごし, hongoshi] (n) strenuous effort; earnestness; seriousness; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
向き[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serious \Se"ri*ous\, a. [L. serius: cf. F. s['e]rieux, LL.
   seriosus.]
   1. Grave in manner or disposition; earnest; thoughtful;
    solemn; not light, gay, or volatile.
    [1913 Webster]
 
       He is always serious, yet there is about his manner
       a graceful ease.           --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Really intending what is said; being in earnest; not
    jesting or deceiving. --Beaconsfield.
    [1913 Webster]
 
   3. Important; weighty; not trifling; grave.
    [1913 Webster]
 
       The holy Scriptures bring to our ears the most
       serious things in the world.     --Young.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, giving rise to apprehension; attended with danger;
    as, a serious injury.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Grave; solemn; earnest; sedate; important; weighty. See
     {Grave}.
     [1913 Webster] -- {Se"ri*ous*ly}, adv. --
     {Se"ri*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seriousness
   n 1: an earnest and sincere feeling [syn: {earnestness},
      {seriousness}, {sincerity}]
   2: the quality of arousing fear or distress; "he learned the
     seriousness of his illness" [syn: {seriousness},
     {distressfulness}]
   3: the trait of being serious; "a lack of solemnity is not
     necessarily a lack of seriousness"- Robert Rice [syn:
     {seriousness}, {earnestness}, {serious-mindedness},
     {sincerity}] [ant: {frivolity}, {frivolousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top