ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agility

AH0 JH IH1 L AH0 T IY0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agility-, *agility*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agility[N] ความคล่องแคล่ว, See also: ความคล่องตัว, ความว่องไว, Syn. nimbleness, quickness

English-Thai: Nontri Dictionary
agility(n) ความคล่องแคล่ว,ความว่องไว,ความกระฉับกระเฉง,ความปราดเปรียว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agilityความคล่องตัว, ความว่องไว [การแพทย์]
Agility Testแบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and agility without being afraid of the presence of the man.และเบาหวิว ไม่กลัวเกลงมนุษย์หน้าไหน Oceans (2009)
The bull is judged too, on speed, agility and power.วัวก็เป็นตัวตัดสินด้วย ตามความเร็ว และแรงของมัน The Longest Ride (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคล่องแคล่ว[N] deftness, See also: agility, quickness, nimbleness, dexterity, Syn. ความคล่องตัว, ความกระฉับกระเฉง, ความว่องไว, Example: ผู้นำควรเป็นผู้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไวตื่นตัวอยู่เสมอ สามารถรับสถานการณ์ทุกชนิด
ความคล่องแคล่ว[N] deftness, See also: agility, quickness, expert, dexterity, skill, Syn. ความว่องไว, ความคล่องแคล่วว่องไว, Ant. ความเฉื่อยชา, ความเหนื่อยหน่าย, Example: ผู้เข้าแข่งขันมีความคล่องแคล่วในการทำขนมกันทุกคน
ความว่องไว[N] quickness, See also: agility, deftness, nimbleness, Syn. ความไว, ความรวดเร็ว, Ant. ความเชื่องช้า, Example: เกมพวกนี้ใช้ทั้งความคิดและความว่องไวของมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชาวน์ = เชาว์[n.] (chao) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind   
ความคล่องแคล่ว[n.] (khwām khløngkhlaēo) EN: deftness ; agility ; quickness ; nimbleness ; dexterity   FR: agilité [f] ; habileté [f]
ความเปราะบาง[n.] (khwām prǿbāng) EN: fragility   FR: fragilité [f]
ความว่องไว[n.] (khwām wongwai) EN: quickness ; agility ; deftness ; nimbleness   FR: agilité [f] ; vivacité [f]
แผล็ว[X] (phlaeo) EN: quickly ; swiftly ; with agility   FR: rapidement

CMU English Pronouncing Dictionary
AGILITY    AH0 JH IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agility    (n) ˈəʤˈɪlɪtiː (@1 jh i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机敏[jī mǐn, ㄐㄧ ㄇㄧㄣˇ, / ] agility, #30,630 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひょいと[, hyoito] (adv) (on-mim) by chance; suddenly; accidentally; with agility [Add to Longdo]
ひょいひょい[, hyoihyoi] (adv,adv-to) (1) (See ひょいと) with agility; (2) casually [Add to Longdo]
アジリティ[, ajiritei] (n) {comp} agility [Add to Longdo]
チャネルアジリティ[, chaneruajiritei] (n) {comp} channel agility [Add to Longdo]
尻軽;尻がる[しりがる, shirigaru] (adj-na,n,adj-no) agility; fickleness; frivolous; of loose morals [Add to Longdo]
身のこなし;身の熟し[みのこなし, minokonashi] (n) (See 熟し) carriage; movement (of the body); agility [Add to Longdo]
身熟し;身ごなし[みごなし, migonashi] (n) one's carriage; one's demeanor; agility; body movements [Add to Longdo]
脆弱[ぜいじゃく, zeijaku] (adj-na,n) frail; brittle; fragility [Add to Longdo]
敏速[びんそく, binsoku] (adj-na,n) quickness; agility; activity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agility \A*gil"i*ty\, n. [F. agili['e], L. agilitas, fr.
   agilis.]
   1. The quality of being agile; the power of moving the limbs
    quickly and easily; nimbleness; activity; quickness of
    motion; as, strength and agility of body.
    [1913 Webster]
 
       They . . . trust to the agility of their wit.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Wheeling with the agility of a hawk. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Activity; powerful agency. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The agility of the sun's fiery heat. --Holland.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agility
   n 1: the gracefulness of a person or animal that is quick and
      nimble [syn: {agility}, {legerity}, {lightness},
      {lightsomeness}, {nimbleness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top