ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liefern

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liefern-, *liefern*
German-Thai: Longdo Dictionary
liefern(vt) |lieferte, hat geliefert| ส่งของ, นำ(สินค้าที่สั่งไว้)มาให้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
liefern; vorsehen; bieten | liefernd; vorsehend; bietend | liefert; sieht vor; bietetto provide | providing | provides [Add to Longdo]
liefernto furnish; to supply [Add to Longdo]
liefern | liefernd | liefert | lieferteto purvey | purveying | purveys | purveyed [Add to Longdo]
liefern (Ergebnis einer math. Gleichung)to yield [Add to Longdo]
liefern; beliefern; mitliefern; versorgen (mit) | liefernd; beliefernd; mitliefernd; versorgend | geliefert; beliefert; mitgeliefert; versorgt | liefert | lieferteto supply (with) | supplying | supplied | supplies | supplied [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  liefern /liːfrn/
   deliver; furnish; purvey; supply; to deliver; to deliver (from); to furnish; to provide; to supply [with]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top