Search result for

บุกเบิก

(36 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุกเบิก-, *บุกเบิก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุกเบิก[V] pioneer, Syn. เริ่มต้น, ริเริ่ม, เริ่ม, Example: บริษัทเนสท์เล่เข้ามาบุกเบิกธุรกิจด้านกาแฟในเมืองไทยเป็นรายแรก, Thai definition: เริ่มทำเป็นคนแรกหรือพวกแรก
บุกเบิก[V] reclaim, See also: open up, Example: ชุมชนที่ตั้งอยู่รอบป่าพรุเข้าไปบุกเบิกจับจองพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกิน, Thai definition: ถางป่าเข้าไปให้เป็นไร่นาใช้ประโยชน์ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุกเบิกก. ถางป่าเข้าไปให้เป็นไร่นา, โดยปริยายหมายความว่า ริเริ่มทำเป็นคนแรกหรือพวกแรก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For his company's pioneering work in the field of feminine hygieneสำหรับงานบุกเบิกของบริษัทของเขา ในเรื่อง จุดเร้นลับของสุภาพสตรี Superhero Movie (2008)
First generation Chinese-american. 10th generation Triad.จีนอเมริกันรุ่นบุกเบิก Death Race (2008)
Innovative farmers, sculptors, exceptional navigators, they were caught in the vise of overpopulation and dwindling resources.ชาวนาผู้บุกเบิก, ประติมากร นักเดินเรือผู้เชี่ยวชาญ พวกเขาประสบปัญหาประชากรมากเกินไป กรอปกับทรัพยากรที่ลดน้อยลง Home (2009)
Home of the seminole indians, the spanish conquistadors,บ้านของอินเดียนเผ่าเซมิโนล ผู้บุกเบิกชาวสเปน Slack Tide (2009)
Zuse has been around since the earliest days of the gaming grid.ซุสอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ยุคบุกเบิก TRON: Legacy (2010)
Oh Dre, I am so excited!โอ้ว เดรย์, แม่ตื่นเต้นจังเลย มันเหมือนเราเป็นนักพจญภัยยุคบุกเบิก The Karate Kid (2010)
The Nazis were scientific pioneers.พวกนาซีเป็นพวกชอบบุกเบิกทางวิทยาศาสตร์ The Bishop Revival (2010)
Original settlers, town archives, founders stuff. It's all here.การสถาปนาเมือง,เอกสารเก่าของเมือง, คณะผู้บุกเบิก ทั้งหมดอยู่นี่ Bloodlines (2010)
Gilberts were one of the founding families,ครอบครัวกิลเบิร์ตเป็นหนึ่งในครอบครัวรุ่นบุกเบิก Unpleasantville (2010)
Dr. John Polkinghorne did pioneering work on the quark, a fundamental subatomic particle.นี้การสอบเทียบที่แม่นยำของ กองกำลังเป็นหลักฐานของพระเจ้า ดร. จอห์นคิงฮอร์ได้ทำงาน เป็นผู้บุกเบิกในควาร์ก, Is There a Creator? (2010)
THAT IS INFLUENCED BY GRAVITY.และเป็นผู้บุกเบิกวิธีการใหม่ ในการตรวจหาสารมืด Beyond the Darkness (2010)
Hoffmanstahl was at the forefront of medical innovations... A true pioneer.ฮอปแมน เคยเป็นหมอแถวหน้า ด้านผู้มีความคิดบุกเบิก Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit   FR: déblayer ; défricher
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: be a pioneer ; open the way ; pioneer   FR: être un pionnier ; ouvrir la voie

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colonize[VI] บุกเบิกอาณานิคม, See also: สร้างอาณานิคม, ตั้งอาณานิคม, ยึดเป็นอาณานิคม, อพยพไปตั้งถิ่นฐาน, Syn. settle, migrate, immigrate, transplant
colonize[VT] บุกเบิกอาณานิคม, See also: สร้างอาณานิคม, ตั้งอาณานิคม, ยึดเป็นอาณานิคม, อพยพไปตั้งถิ่นฐาน, Syn. settle, transplant, pioneer
develop[VT] บุกเบิก, See also: เริ่มต้น, ริเริ่ม, Syn. emerge, originate, occur
pioneer[VT] บุกเบิก, See also: เริ่มต้น, ริเริ่ม, เริ่มคิด, เริ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด,ผู้หัก,ผู้ทำลาย,คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม,ผู้บุกเบิก,ผู้ทำให้เชื่อง,ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า,ยางในรถยนตร์
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
channelize(แชน'เนิลไลซ) vt.,vi. นำทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ
developer(ดีเวล'ละเพอะ) n. ผู้พัฒนา,สิ่งที่พัฒนา,น้ำยาล้างฟิล์มถ่ายรูป,ผู้บุกเบิก
force(ฟอร์ส) n. กำลัง,แรง,พลัง,อำนาจ,อิทธิพล,ผลบังคับทางกฎหมาย,พลังจิต,กองกำลัง,กองทัพ,กลุ่ม,คณะบุคคล -Phr. (in force ซึ่งปฏิบัติการอยู่,มีผล) . vt. บังคับ,ผลักดัน,บีบบังคับ,รุน,ดัน,ยัด,เร่ง. vi. บากบั่น,บุกเบิก,ไปด้วยกำลัง., See also: able adj. force
path breakern. ผู้บุกเบิก,นักรบผู้บุกตะลุย
pathfinder(พาธ'ไฟเดอะ) n. ผู้หาทาง,ผู้บุกเบิก,ผู้สืบเสาะ,ผู้แสวงหา., See also: pathfinding n.
pioneer(ไพ'อะเนียร์) n. ผู้บุกเบิก,ผู้นำทาง,ผู้ริเริ่ม,กองหน้า,ผู้หักร้างถางพง,ทหารช่างหรือทหารโยธาที่นำหน้า -v. บุกเบิก,หักร้างถางพง,ริเริ่ม,นำทาง adj. ริเริ่ม,ดั้งเดิม, Syn. innovator,inventor
reclaim(รีเคลม') vt.,n. (การ) หักร้างถางพง,บุกเบิก,ทำประโยชน์ที่ดิน,ทำให้ที่ดินใช้การได้,ทำประโยชน์จากของเสีย,ปรับปรุง,ปฏิรูป, See also: reclaimant n. reclaimable adj.
reclamation(เรคละเม'เชิน) n. การหักร้างถางพง,การบุกเบิก,การทำประโยชน์ในที่ดิน,การทำประโยชน์จากของเสีย,การปรับปรุง

English-Thai: Nontri Dictionary
pioneer(n) นักสำรวจ,ผู้บุกเบิก,ผู้ริเริ่ม
pioneer(vt) บุกเบิก,สำรวจ,หักร้างถางพง,ริเริ่ม
reclaim(vt) ทำให้คืนดี,เรียกคืน,บุกเบิก,ปรับปรุง
reclamation(n) การทำให้คืนดี,การเรียกคืน,การบุกเบิก,การปรับปรุง

German-Thai: Longdo Dictionary
Vorreiter(n) |der, pl. Vorreiter| ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม เช่น Deutschland ist Vorreiter polizeilicher Zusammenarbeit in Europa.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top