ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

厳しさ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -厳しさ-, *厳しさ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
厳しさ[きびしさ, kibishisa] (n) severity; strictness; intensity; (P) [Add to Longdo]
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp,v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Find a mean between harshness and indulgence.厳しさと甘さの中間を見つける。
We were shocked by the intensity of our mother's anger.母親の怒りの厳しさにびっくりした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The rigors of their testing protocol increased enormously.[JA] 実施計画の厳しさが 増加しました The Atticus Institute (2015)
Wellington, he rules that family with an iron fist.[JA] ウェリントンは 厳しさで家族を指導する Lady Killer (2013)
She fought the rigors of age with a sacrament of expensive creams from Europe and something else far more exotic.[JA] 彼女は年齢の厳しさと 戦う為に ヨーロッパや他の地域から 高価なクリームを 取り寄せていました Bitchcraft (2013)
As the manhunt for Adem Qasim intensifies, all passengers travelling on the UK's national rail network will have to show valid ID and face on-board bag checks.[JA] アデム・カシムの 捜査が厳しさを増すにつれ 英国の国家鉄道網で旅行してる 全乗客は持っています 有効なIDを示しオンボードに向かい バッグを検査されています MI-5 (2015)
I ask that you forgive my harshness and the sacrifices I imposed on you[JA] 陛下に厳しさと犠牲を強いたことを お許しください Le roi soleil (2006)
The next winter was the harshest in memory and Snow White's mother passed away.[JA] エリック: 次の冬はかつてない厳しさだった スノーホワイトの母は亡くなった Snow White and the Huntsman (2012)
But sternness in defense of the realm is no vice.[JA] だが王国を護るためには 厳しさは悪徳ではない Fire and Blood (2011)
Now is the time to get it right.[JA] 現実の厳しさを知る時だ Care (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top